• +98 21 6695 4200
  • info@pazhouheshnameh.honar.ac.ir

درباره نشریه

یکی از مهمترین آسیب‌های پژوهش‌های هنری کشور نبود شناخت کافی نسبت به رویکردهای مطالعاتی و نقد است. یک نقد روش‌مند ضمن آنكه می‌تواند موجب شناخت بهتر رمزگان آثار برای مخاطبان به خصوص مخاطبان هدف گردد، مي‌تواند سرآغاز یک خلق تازه و خلاقانه‌تر نیز برای هنرمندان محسوب شود. رابطه میان ساحت نقد و ساحت خلق بسيار به هم نزدیک است و گسست خلق-نقد موجب نازایی هر دو خواهد شد و باروری آنها نتیجه پیوند آنهاست. به همین دلیل بسیاری از رمزگان آثار هنری و اهمیت هنرهای ایرانی ناشناخته و کشف نشده باقی مانده است.

از اين روي پژوهشنامه فرهنگستان هنر از سال ۸۵ تا ۸٩ به صورت فصلنامه در ۱۵ شماره در حوزه نقد و نظريه هنر منتشر شد. هر شماره به معرفي يكي از رويكردهاي مختلف نقد هنر چون نقد نشانه شناختي، مضموني، تخيلي، تكويني، روانكاوي، هرمنوتيك، پديدارشناختي، سنت‌گرايي، فرانكفورتي، اسطوره‌شناختي، ساختارگرايي و... اختصاص يافته بود.

در بهار ۱۳٩۸ این پژوهشنامه با همان اهداف پشین پیگیری و تهيه خواهد شد مهمترين اهداف نشريه عبارت بودند از:

  • معرفی رویکردهای معاصر و نو در عرصه مطالعات و نقد هنری
  • توسعه شناخت نسبت به رویکردهای کم شناخته شده در عرصه نقد هنر
  • کاربردی کردن رویکردهای مطالعه در عرصه هنر و نقد هنري به ویژه هنر ایرانی
  • گسترش مناسبات بینارشته‌ای در مطالعات هنری با حوزه های دیگر معرفتی