افتخارات

- نفر اول دانشگاه تهران (1338)
- استاد نمونه دانشگاه شاهد در چندين دوره
- چهره ماندگار هنرهاي تجسمي (1383)
- استاد نمونه برتر راهنماي رساله دكترا (1385)
- چهره برگزيده فرهنگستان هنر در مراسم پيشگامان علم و ادب و هنر (1388)