• +98 21 6695 4200
  • info@pazhouheshnameh.honar.ac.ir
روش شناسی تحلیل گفتمان انتقادی سازمانی فرکلاف در مطالعات سازمانی و رویدادی هنر تاریخ ثبت : 1398/04/25
طبقه بندي : ,,
عنوان مقاله : روش شناسی تحلیل گفتمان انتقادی سازمانی فرکلاف در مطالعات سازمانی و رویدادی هنر
نویسنده مقاله : میثم یزدی
چکیده مقاله : پژوهش گفتمانی بر روی نهادها و سازمانهای هنری با تمرکز بر رویدادهای این مراکز، نیازمند روشی بینارشته ای و در عین حال مبتنی بر نظریه و رویکردی مشخص است تا از طریق آن بتوان فرایندها و ساختارهای مبتنی بر قدرت و ایدئولوژی حاکم را روشن کرد. نوشتار حاضر با مسئله و چالش چگونگی بهره مندی از روش تحلیل گفتمان انتقادی با تمرکز بر سازمانها و رویدادها، پس از بررسی مبانی روش شناختی تحلیل گفتمان سازمانی، بر نظریة فرکلاف متمرکز می‌شود و فرایند گردآوری داده ها و روش تجزیه و تحلیل یافته ها را برمبنای نمونة سازمانها و رویدادهای هنر معاصر ایران تبیین می کند. این پژوهش نشان می دهد که بر مبنای ساختار سه گانة تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف که هماهنگ با مدل روی باسکار است، با بهرهگیری از شاخصها و فرایند تحلیل گفتمان سازمانی فرکلاف، می توان با استناد به داده های آرشیوی همچون اساس نامه ها، آیین نامه ها، فراخوانها و سپس تحلیل بینامتنی و بیناگفتمانی از کردارهای گفتمانی سازمان ها و رویدادهای هنری، شاخصها و ناسازه های هژمونیک سازی یک گفتمان را در حوزة فرهنگ و هنر مشخص کرد. واژگان کلیدی: روش شناسی، تحلیل گفتمان انتقادی، فرکلاف، نهادها و سازمانها، رویدادهای هنری، هنر معاصر.
اصل مقاله : دانلود فايل
تعداد نمایش : 41 <<بازگشت