آرم فرهنگستان هنر
پناهینام و نام خانوادگی :

اسماعیل پناهی

محل و تاریخ تولد :

زنجان، 1354

عضو گروه :

<#f:111/>

 عضو گروه تخصصی فلسفه هنر فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران


تحصیلات:

- کارشناسی (از دورة کارشناسی ارشد پیوسته): فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه امام صادق (ع) (1380)؛

- کارشناسی ارشد: فلسفه غرب، دانشگاه شهید بهشتی (1382)؛

- دکترا: فلسفه هنر، دانشگاه علامه طباطبایی (1387، ناتمام).


سوابق پژوهشی:

همکاری در طرح‌های پژوهشی:

- 1398. طرح «پایش وضعیت پایان‌نامه‌های فلسفة هنر در مقاطع ارشد و دکترا» تحت نظر گروه تخصصی فلسفة هنر فرهنگستان هنر (در حال انجام)؛

- 1398. طرح پژوهشی «نقش تخیل خلاق و ذوق هنری در تربیت دینی و اخلاقی و اجتماعی کودکان و نوجوانان» به سفارش فرهنگستان‌های چهارگانه (در حال انجام)؛

- 1394. طرح «ممیّزی رشته هنر اسلامی»، به سفارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛

- 1386. تدوین طرح پژوهشی «چهل رساله در باب حکمت هنر و زیبایی در اسلام»، با مشارکت دکتر هادی ربیعی، فرهنگستان هنر (90ـ1386)؛

- 1386. ناظر علمی طرح «تعریف و تدوین 15 میان‌رشتة هنری در مقطع کارشناسی ارشد» به سفارش پژوهشکدة مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری (با عناوین: علوم ارتباطات هنری، حکمت هنر شرق (گرایش هنر هند)، حقوق هنری ـ ادبی، تصویرسازی کودک و نوجوان، هنرهای چند رسانه‌ای و مجازی، مهندسی مواد هنر ایرانی، مطالعات تطبیقی هنر، هنر و علوم شناختی، فقه هنری، اقتصاد و تجارت هنری، جامعه شناسی هنر، باستان شناسی هنر، موسیقی‌شناسی قومی‌ (اتنوموزیکولوژی)، آموزش هنر کودک، گرافیک محیطی، مدیریت و برنامه‌ریزی هنری، مطالعات آرشیوی).


مقالات تألیفی (چاپ شده):

- 1396. پناهی، اسماعیل. «زیبا‌شناسی به مثابه برون‌رفتی ایدئالیستی از بحران معرفت‌شناسی دوره مدرن»، در باغ نظر (مجموعه مقالات نشست‌های هنر و زیبایی)، تهران، نشر آروَن؛

- 1396. پناهی، اسماعیل. «مصوّرسازی روایت‌های مذهبی»، سفیر هنر، ماهنامه خبری فرهنگستان هنر، شماره 18، (مهر 1396)؛

- 1392. پناهی، اسماعیل و اسکوئیان عباس. «معرفت‌شناسی ادراک زیبایی در اندیشه مولانا»، فصلنامه علمی ـ پژوهشی کیمیای هنر، شماره اول (پاییز 1392)؛

- 1389. پناهی، اسماعیل. «هنر آزاد و موسیقی کیهانی تأملی در آرای زیبایی‌شناسانة بوئتیوس»، فصلنامه علمی ـ پژوهشی کیمیای هنر ، شماره اول (زمستان 89).


مقالات ترجمه شده:

- 1382. استنفورد، مایکل. «سیری در تأملات فلسفی در باب تاریخ (مقدمة کتاب درآمدی بر فلسفة تاریخ)»، ترجمة اسماعیل پناهی، روزنامه جام جم (28/10/1382)؛

- 1382. دانشنامة بریتانیکا. «درآمدی بر مکاتب عقل‌گرایی»، ترجمة اسماعیل پناهی، فصلنامه تأملات (فصلنامه تخصصی گروه فلسفه دانشگاه شهید بهشتی) شماره 1، (بهار 1382)؛

- 1386کوماراسوامی، آناندا. «هنر و یوگا در هند (تأملِّی فلسفی در نسبت بین هنر هندی و یوگا)»، ترجمة اسماعیل پناهی، فصلنامه خیال: شماره 21ـ22، (بهار و تابستان 1386)، ص 180 pdf؛

- 1388 اسمیرنوف، آندری. «حیرت صوفیانه و هنر اسلامی: تأملی درباره تزیین از منظر فصوص الحکم»، مترجم اسماعیل پناهی، مجموعه مقالات عرفان ایران، شمارة 33ـ34 pdf.


مقالات تألیفی (چاپ نشده):

- نقد و بررسی تفسیر وردنیوس از نظریه میمسیس افلاطونی؛

- تأثیرآموزه‌های فلسفی و زیباشناختی نیچه بر نیهیلیسم سورئالیستی؛

- تحلیل ماهیت سینما و معماری براساس مفاهیم «حضور زمان» و «بازی» گادامر؛

- هنر آزاد یا هنر متعهد؟ تأملی در آموزة هنر برای هنر؛

- نقد و بررسی آرای اسماعیل فاروقی در خصوص هنر و زیباشناسی؛

- بررسی اخلاقی تخیّل در نظریة «بازی آزاد» کانت و نظریة «حیرت» مولوی؛

- بررسی انتقادی نظریه معقولیت در مکتب ادینبورا؛

- فلسفه‌ای رویاروی فلسفه‌ها؛ بازسازی آراء انتقادی ریچارد رورتی در باب فلسفه؛

- تحلیل نتایج فلسفی پارادوکس گربه شرودینگر؛

- تحلیل و بررسی مسأله جعل در فلسفه اسلامی؛

- بررسی مغالطات روانشناختی در فلسفه استعلایی کانت.


مقالات ترجمه شده (چاپ نشده):

- والتون، کندال، مقولات هنر، ترجمة اسماعیل پناهی؛

- ملویل، استیون، «پست مدرنیسم و هنر: پست مدرنیسم مقطعی ـ موضعی»، ترجمة اسماعیل پناهی؛

- زوئیدوارت، لامبرت، «هنر، حقیقت و رسالت: اعتبار و انکشاف در ضدـ زیباشناسی هایدگر»، ترجمة اسماعیل پناهی؛

- مدخل «نظریه‌های تاریخی‌نگر معقولیت» از دانشنامه استنفورد، ترجمة اسماعیل پناهی؛

- داتسون، دی. دبیلیو. جامعه شناسی معرفت، ملاحظات و تفسیرها، ترجمة اسماعیل پناهی.


مقالات ارائه شده در همایش‌ها و هم‌اندیشی‌ها:

- 1396. مقاله«تأملی در مبانی الاهیاتی مصوّرسازی روایت‌های مذهبی»، هماندیشی مصورسازی روایتهای مذهبی در کتابهای چاپ سنگی، فرهنگستان هنر (26/07/1396)؛

- 1396. مقاله«زیبایی‌شناسی در ایران: رویکرد یا روش؟»، هم‌اندیشی روش‌های پژوهش هنر در ایران: ساختارگرایی در فقدان ایده‌مندی و مسئله‌محوری، فرهنگستان هنر ـ تهران (28 و 27/09/1396)؛

- 1394. مقاله«بنیان‌های ایدئالیستی زیبا¬شناسی اروپایی»، سلسله نشست‌های تخصصی هنر و زیبایی، موزة ملک ـ تهران (20/08/1394)؛

- 1393. مقاله « اندیشه بومی، رویکرد اجتماعی، سبک نوگرا: در جستجوی هویت هنر ایرانی در آثار چلیپا و اسکندری»، نشست تخصصی بررسی، تحلیل و نقد نمایشگاه « سیری در هنر معاصر ایران آثار کاظم چلیپا و ایرج اسکندری»، موزة هنرهای معاصر ـ تهران (07/12/1392)؛

- 1392. مقاله«آیا می‌توان از پارادایم یا پارادایم‌های هنر اسلامی سخن گفت؟»، هم‌اندیشی آسیب-شناسی وضعیت تاریخ‌نگاری هنر ایران، فرهنگستان هنر ـ تهران (27/09/1392)؛

- 1391. مقاله «تأملی در امکان به‌کارگیری رویکرد پدیدارشناسانه در فهم فضای معماری سنتی ایرانی اسلامی»، هم‌اندیشی پدیدارشناسی میراث فرهنگی، مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی ـ تهران (27/02/1391)؛

- 1391. مقاله « جایگاه مفهوم زمان در فهم و تفسیر آثار سینمایی»، هم‌اندیشی تفسیر اثر هنری، دانشگاه هنر ـ تهران (28/09//91)؛

- 1387. مقاله «هایدگر و گفتمان معاصر هنر» در هم‌اندیشی دانشکده هنر ادیان دانشگاه هنر ـ اصفهان (21/3/87)؛

- 6138. مقاله «تحلیل ماهیت سینما و معماری براساس مفاهیم حضور زمان و بازی در فلسفة هنر گادامر»، نخستین هم‌اندیشی سینما و معماری، فرهنگستان هنر ـ تهران (26 و 25/10/1386)؛

- 1386. مقاله «نسبت زیبایی و حیرت در مثنوی مولوی، در‌آمدی به فهم فرایند ادراک زیبایی در اندیشة مولوی» کنگرة بین‌المللی مولانا ـ تهران (07/08/1386).


درس‌گفتارها و سخنرانی‎ها:

- 97 ـ1395 ارائه سخنرانی در «سلسله درس‌گفتارهای تخصصی نظریه و نقد هنر» ، پژوهشکده هنر ـ تهران؛

- 97 ـ1396 ارائه سخنرانی در «سلسله نشست‌های تخصصی حکمت هنر اسلامی» فرهنگستان هنر ـ تهران؛

- 1395 ارائه سخنرانی در نشست نقد و بررسی کتاب «روش تحقیق در هنر و طراحی، بصری‌سازی پژوهش»، فرهنگستان هنر ـ تهران (21/09/1395)؛

- 1395. ارائه سخنرانی در «فارابی فیلسوف فرهنگ» در نشست تخصصی هنر و زیبایی در اندیشه فارابی (9/12/1395)؛

- 1393 ارائه سخنرانی در نشست نقد و بررسی کتاب «فرهنگنامه توصیفی زیبایی‌شناسی»، نمایشگاه بین‌المللی کتاب ـ تهران (18/02/1393)؛

- 1392. ارائه درسگفتار «روش تدبر موضوعی در قرآن کریم»، پژوهشکده هنرـ تهران (بهار 1392)؛

- 1388 ارائه سخنرانی در هم اندیشی «پیشینه نقد و نظر در هنر ایرانی ـ اسلامی» فرهنگستان هنر ـ تهران (فتوت نامه‌ها) (12/12/1388)؛

- 1387 درسگفتار «درآمدی بر استتیک (زیبا شناسی)»، برنامه رادیویی آسمان هنر (پاییز و زمستان 1387)؛

- 1387. ارائة درسگفتار با عنوان «جامعه‌شناسی هنر، مسائل و چالشها»، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد تهران مرکز ـ تهران (پاییز 1387)؛

- 1386. ارائة درسگفتار با عنوان «مناسبات دین، هنر و زیبایی‌شناسی»، دانشکده الهیات دانشگاه تهران ـ تهران (24/02/1386).


همکاری در تألیف:

- 1388. اوکی یوئه؛ چاپ‌های دستی ژاپنی (مجموعه مقالات)، پژوهشکده هنر؛
-
1388. جستارهایی در چیستی هنر اسلامی (مجموعه مقالات)، به اهتمام هادی ربیعی، مؤسسه تالیف و ترجمه و نشر آثار هنری (متن) [ویراستاری علمی]؛

- 1380. کتاب مغالطات، اصغر خندان، انتشارات بوستان کتاب (تدوین مثال‌ها و تمرین‌ها).


کتاب‌های ترجمه شده:

- ترجمه کتاب تناقضات مفهوم زیبایی‌شناسی اسلامی، حسین توفیق. آماده چاپ؛

- ترجمه کتاب میمسیس؛ آموزه تقلید هنری افلاطون و معنای آن برای ما، دبلیو جی وردنیوس. آماده چاپ.


سوابق تدریس: (1389ـ1382)

- مراکز دانشگاهی: دانشگاه هنر تهران، دانشگاه هنر اصفهان، دانشکدة صدا و سیما، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی، و دانشگاه پیام نور؛

- دروس مقطع کارشناسی ارشد: زیبایی‌شناسی(از رنسانس تا کانت)، زیبایی‌شناسی (از شلینگ تا نیچه)، حکمت هنر اسلامی ، جامعه شناسی هنر، آشنایی با هنر و تمدن اسلامی، انسان‌شناسی فلسفی؛

- دروس مقطع کارشناسی: مبانی فلسفة هنر، تاریخ هنر اسلامی، روانشناسی از دیدگاه دانشمندان اسلامی،، تاریخ فلسفة غرب، انسان از دیدگاه اسلام، تفسیر قرآن کریم، مبانی فلسفه.


سوابق علمی ـ اجرایی:

-1395 تا کنون مدیرکل امور پژوهشی فرهنگستان هنر؛

-1398 تا کنون. عضو گروه تخصصی فلسفه هنر فرهنگستان هنر؛

- 98 ـ 1396. عضو هیأت مدیره مؤسسه فرهنگی هنری صبا؛

- 97 ـ 1395. دبیر علمی درسگفتارهای تخصصی «نظریه و نقد هنر»، پژوهشکده هنر ؛

- 96 ـ 1394. سرپرست گروه نظریه و نقد هنر پژوهشکده هنر؛

- 1396. دبیرعلمی هم‌اندیشی«روش‌های پژوهش هنر در ایران: ساختارگرایی در فقدان ایده‌مندی و مسئله‌محوری»، فرهنگستان هنر ـ تهران (28 و 27/09/1396)؛

- 95 ـ 1391. معاون اداری و مالی پژوهشکده هنر؛

- 95 ـ 1391. ویراستار علمی فصلنامه علمی پژوهشی کیمیای هنر؛

- 1391 تا کنون. عضو گروه نظریه و نقد پژوهشکده هنر؛

- 91 ـ 1388. معاون پژوهشی پژوهشکده هنر؛

- 91 ـ 1388. دبیر علمی درسگفتارهای تخصصی نقد و نظریة هنر؛

-1391. دبیر علمی جشنوارة ملی حرکت، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ تهران؛

- 1390. تا کنون. داور علمی مقالات در مجلات پژوهشنامه هنر، کیمیای هنر، حکمت سینوی و حکمت و فلسفه؛

- 1389. دبیر علمی نشست تخصصی «بررسی موانع و راهکارهای پژوهش هنر در ایران» پژوهشکده هنر ـ تهران؛

- 1388. دبیر علمی همایش نادره سخن پارسی، سعدی (به مناسب روز جهانی سعدی) پژوهشکده هنر ـ تهران؛

- 1388. دبیر اجرایی و عضو شورای علمی همایش بین المللی هنر و معماری فاطمیان پژوهشکده هنر ـ تهران؛

- 88 ـ 1386. تدوین و اجرای سلسله درسگفتارهای تخصصی «ماهیت هنر اسلامی»، با مشارکت دکتر هادی ربیعی، فرهنگستان هنر؛

- 88 ـ1386. عضو هیأت تحریریة فصلنامة تخصصی خیال؛

- 1388. دبیر علمی هم‌اندیشی اسطوره و نقد اسطوره‌ای: پژوهشکده هنر (25/05/1388)؛

- 1388. دبیرعلمی هم‌اندیشی «روش‌های میدانی و منابع غیرچاپی پژوهش در هنر» فرهنگستان هنر ـ تهران (25/09/1388)؛

- 1388. دبیر علمی هم اندیشی و نمایشگاه پژوهشی اوکی‌یوئه (چاپ‌نقش‌های ژاپنی)؛

- 1388. دبیر علمی هم اندیشی اسطوره و نقد اسطوره ای در هنر و ادبیات پژوهشکده هنر ـ تهران (30/05/1388)؛

- 1387. دبیر علمی هم اندیشی ارغنون خیال: جستاری در تخیّل هنری ـ ادبی، مدرسه اسلامی هنر و پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی ـ قم ؛

- 87 ـ 1386. معاون اداره پژوهش‌های بنیادین فرهنگستان هنر؛

- 1387. همکاری در تدوین طرحنامة «دانشنامة هنر شیعی»، معاونت پژوهشی فرهنگستان هنر ـ تهران.


عضویت در شوراها و مجامع:

- 1398. عضو و مسئول شورای فضاهای مجازی فرهنگستان هنر؛

- 1397. عضو شورای علمی همایش ملی جلوه‌های هنر ایرانی اسلامی در فرهنگ علوم و اسناد، دانشگاه گیلان، اسفند ؛

- 98 ـ 1396. عضو و دبیر شورای پژوهشی فرهنگستان هنر؛

- 95 ـ 1394. عضو کارگروه ارتباطات صدرایی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات؛

- 94 ـ 1388. عضو شورای پژوهشی پژوهشکده هنر؛

- 1391. عضو شورای سیاست‌گذاری همایش ملی هنرهای آیینی در ایران، دانشگاه هنر تبریز و پژوهشکده هنر ؛

- 91 ـ 1388. عضو کارگروه هنر بنیاد ملی نخبگان ؛

- 1388. عضو کمیتة بازنگری عناوین و سرفصل دروس دورة کارشناسی ارشد رشتة پژوهش هنر، دانشگاه هنر اصفهان؛

- 1389. عضو کمیتة بازنگری عناوین و سرفصل دروس دورة کارشناسی ارشد و دکترای رشتة فلسفة هنر، دانشگاه هنر تهران؛

- 89 ـ 1388. عضو کارگروه هنر بنیاد ملی نخبگان؛

- 89 ـ 1388. عضو کارگروه تدوین آیین‌نامة شناسایی نخبگان هنری بنیاد ملی نخبگان؛

- 1378. مؤسس و عضو شورای مرکزی کانون دانش آموختگان استاد رضا روزبه؛

- 85 ـ1382. عضو باشگاه پژوهشگران جوان شیخ اشراق.


آموزش‌ها و دوره‌های تخصصی:

- 1398. کارگاه تخصصی تاریخ شفاهی، فرهنگستان هنر؛

- 1397. دورة تخصصی کوتاه مدت رهبری الهام بخش و مدیریت کسب و کارها، مدرسه عالی کسب و کار ماهان ؛

- 1397. دورة کوتاه مدت دیجیتال مارکتینگ، مدرسه عالی کسب و کار ماهان؛

- 1397. دورة تخصصی مدل‌های ارزیابی مؤسسه‌های پژوهشی و فناوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛

- 1395. دورة تخصصی هنر درمانی تحلیلی ـ بالینی، پژوهشکده هنر (دکتر منیرالسادات صالح مجتهد)؛

- 1395. کارگاه تخصصی نگارش و داوری مقالات علمی پژوهشی و ISI،  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛

- 1394. کارگاه تخصصی جستجوی متون و تصاویر هنری در اینترنت، پژوهشکدة هنر؛

- 1394. دورة تخصصی مدیریت موسسات پژوهشی و فناوری، وزارت علوم تحقیقات و فناوری؛

- 1393. دورة تخصصی سیاست‌گذاری علوم و تحقیقات و فناوری در ایران و فرایندهای مرتبط، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛

- 1392. دوره آموزشی نقد سینما؛ درآمدی بر مبانی نظری،  مازیار اسلامی، پژوهشکده هنر؛

- 1387. کارگاه تخصصی روش‌های پژوهش هنر، پژوهشکده هنر؛

- 1387. دورة آموزشی تاریخ هنر ایران باستان (هزاره های گمشده)، استاد پرویز رجبی؛

- 1385. دوره مطالعاتی معرفت‌شناسی اجتماعی، حلقه دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم انسانی (دکتر سعید زیباکلام)؛

- 1384. دورة اختصاصی زیباشناسی آلمانی، استاد مرتضی قاسم پور، موسسه فرهنگی هنری صبا؛

- 1383. دورة اختصاصی تاریخ هنر اسلامی (نگارگری)، استاد مهدی حسینی، موسسه فرهنگی هنری صبا؛

- 1379. دوره مطالعاتی مدرنیسم و پست مدرنیسم، دانشگاه صنعتی شریف (استاد مصطفی ملکیان)؛

- 1379. دورة تدبر موضوعی در قرآن، دانشگاه امام صادق (دکتر محمد لسانی فشارکی)؛

- 1378. دوره مطالعاتی زبان قرآن و سوره‌شناسی، دانشگاه امام صادق (دکتر محمد لسانی فشارکی)؛

- 78 ـ1376. طرح مطالعاتی غرب‌شناسی دانشگاه امام صادق (ع) زیر نظر دکتر محمد رجبی؛

- 78 ـ.1376. دوره مطالعاتی اسلام‌شناسی (مجموعه آثار شهید مرتضی مطهری) دانشگاه امام صادق (دکتر اصغر خندان و دکتر مسعود صادقی).


سوابق هنری:

- 69 ـ 1365. دوره مبانی نظری موسیقی جهانی، و نوازندگی سازهای بادی برنجی (ترومپت و کلارینت) و پیانو زیر نظر استاد جلال شاهین‌فر؛

- 69 ـ 1365. عضو گروه کر به سرپرستی استاد جلال شاهین فر، کسب مقام اول کشوری برای سه سال پیاپی؛

- 70 ـ 1366. عضو ارکستر سمفونیک سازهای بادی برنجی به سرپرستی استاد جلال شاهین‌فر پنج سال، کسب مقام دوم کشوری؛

- 1365. کسب رتبه نخست استانی نمایشنامه¬نویسی برای نمایش «این نیز بگذرد»؛

- 1366. کسب رتبه نخست استانی کارگردانی برای نمایش «دختر شاه پریان»؛

- 1366. کسب رتبه نخست استانی بازیگری برای نمایش «دختر شاه پریان».


 

مؤسسات تابعه

پژوهشکده هنر
مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری
مؤسسه فرهنگی هنری صبا


پیوندها

فرهنگستان‌های ایران
دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها
مؤسسات پژوهشی
یاد استاد
پورتال قدیم

تماس با ما

ساختمان مرکزی : تهران- خیابان ولیعصر، پایین‌تر از چهارراه طالقانی، شماره 1552
كدپستي : 1416953613
تلفن : 5 - 66954200 دورنگار : 66951167
رایانامه : honar@honar.ac.ir

کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.