آرم فرهنگستان هنر
قیومی بیدهندینام و نام خانوادگی :

مهرداد قیومی بیدهندی

محل و تاریخ تولد :

تهران، 1338

عضو گروه :

<#f:111/>

 


عضو وابسته و عضو گروه تخصصی معماری و شهرسازی فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران


تحصیلات:

- دکترا، مـعماری، دانشگاه شهید بهشتی.


مقالات علمی چاپ شده در مجلات:

1. M. Qayyoomi bidhendi, "Book Review Saeid Khaghani. Islamic Architecture in Iran Poststructural Theory and the Architectural History of Iranian Mosques" , Islamic studies, Vol.54, pp.113-121, 2015.


2. M. Qayyoomi bidhendi, "Saeid Khaghani. Islamic Architecture in Iran Poststructural Theory and the Architectural History of Iranian Mosques" , Islamic studies, Vol.54, pp.113-121, 2015.


3. M. Qayyoomi bidhendi, M. Abdollahzadeh, "Architecture Land and Man Rereading reviewing and criticism of Pirnia s suggested principles for Iranian architecture" , Kimiya-ye-Honar, Vol.3, pp.72-99, 2015.


4. M. Qayyoomi bidhendi, "The Theory of Living Time in Periodization of Iranian Architectural History" , International journal of architecture and urban development, Vol.3, pp.29-34, 2013.


5. M. Qayyoomi bidhendi, "The islamic artist and zikr Rethinking the Relation of islamic Art and Mysticism" , Al-shajarah (journal of the international institute of islamic thought and civillzation (istac)), Vol.4, pp.1-7, 2010.

6. م. قیومی بیدهندی و س. موسوی، «معماری مدرسه دارالفنون و دگرگونی‌های آن در دوره قاجاریان»، نامه معماری و شهرسازی، نسخه 10، صفحات: 99-128، 1397؛

7. م. قیومی بیدهندی و م. نظیف کار،«دو سند درباره معماری حمام‌های روستایی استرآباد»، اثر، صفحات81-88 ، 1397؛

8. م. قیومی بیدهندی و ر. مجتهدزاده، «علم عقود ابنیه: کلیدی برای فهم نسبت علم و معماری در جهان اسلام»، تاریخ علم، نسخه 15، صفحات: 207-232، 1396؛

9. م. قیومی بیدهندی و م. دانایی فر، «مفهوم معماری در برهه گذار از دور ساسانیان به دوران اسلامی، درآمدی بر تاریخ مفهومی معماری ایران»، مطالعات معماری ایران، نسخه 5، صفحات: 49-72، 1395؛

10. م. قیومی بیدهندی و ی. سپهری، «تاریخ آموزش طراحی معماری در دانشگاه شهید بهشتی (دانشگاه ملی ایران)، مرحله تکوین»، صفحه، صفحات: 25-39، 1395؛

11. م. قیومی بیدهندی و ف. گل‌دار، «تاریخ هنر بر محور هنرمند در دو جهان بدایت تاریخ هنر در مغرب زمین و ایران زمین»، مطالعات تطبیقی هنر، نسخه 5، صفحات: 1-12، 1394؛

12. م. قیومی بیدهندی و س. سلطانی، «معماری گمشده خانقاه در خراسان سده پنجم»، مطالعات معماری ایران، صفحات: 65-85، 1393؛

13. س. سلطانی و م. قیومی بیدهندی، «بنای رشتخوار مسجد یا خانقاه»، نامه معماری و شهرسازی، صفحات: 57-76، 1393؛

14. م. قیومی بیدهندی و ح. پیشوائی، «نقش و فراتر از نقش درآمدی بر جمال‌شناسی صناعت نقاشی در مثنوی معنوی»، کیمیای هنر، نسخه 2، صفحات: 7-17، 1392؛

15. ح. پیشوائی و م. قیومی بیدهندی، «خاک و خرد تاملی در شأن معماری در مثنوی معنوی»، مطالعات معماری ایران، نسخه 2، صفحات: 17-35، 1392؛

16. ص. محمودیان و م. قیومی بیدهندی، «هنجار مادی نظام مدیریت آب در اصفهان صفوی»، نامه معماری و شهرسازی، نسخه 5، صفحات: 141-154، 1392؛

17. ن. شهیدی مارنانی و م. قیومی بیدهندی، «رویکرد تاریخ فرهنگی و امکان و فواید آن در مطالعات معماری ایران»، مطالعات تاریخ فرهنگی- پژوهشنامه انجمن ایرانی تاریخ، نسخه 5، صفحات: 87-107, 1392؛

18. م. قیومی بیدهندی و ا. شمس، «درآمدی بر تاریخ ذهنیت عامه در معماری ایران»، مطالعات معماری ایران، نسخه 1، صفحات: 5-25, 1391؛

19. م. قیومی بیدهندی و م. عبداله زاده، «داﻣﻨﻲ ﭘﺮﮔﻞْ اﺻﺤﺎب ﻣﺪرﺳﻪ را‪ :ﺗﺄﻣﻠﻲ در آوردهﻫﺎی ﭘﻴﺮﻧﻴﺎ ‫ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮان»، فصلنامه آموزش مهندسی ایران، نسخه 14، صفحات: 55-73، 1391؛

20. م. قیومی بیدهندی و م. عبداله‌زاده, «بام و بوم و مردم بازخوانی و نقد اصول پیشنهادی پیرنیا برای معماری ایرانی»، مطالعات معماری ایران، نسخه 1، صفحات: 7-24، 1391؛

21. م. قیومی بیدهندی و ح. پیشوائی، «درآمدی بر نسبت میان مکان و انسان در مثنوی معنوی»، نشریه تخصصی مولانا پژوهی، نسخه 1، صفحات: 87-105، 1389؛

22. م. قیومی بیدهندی، «بازنگری در رابطه میان هنر و عرفان اسلامی بر مبنای شواهد تاریخی»، تاریخ تمدن اسلامی، نسخه 6، 1389؛

23. م. صحراگرد و م. قیومی بیدهندی، «تأملی درمعنای چند اصطلاح در نقد کهن خوشنویسی»، پژوهشنامه فرهنگستان هنر، 1388؛

24. م. قیومی بیدهندی، «سخنی در منابع مکتوب تاریخ معماری ایران و شیوه جستجو در آنها»، گلستان هنر، 1388؛

25. م. قیومی بیدهندی، «آثار و افکار الگ گرابار»، دانشنامه، نسخه 3، 1383.


مقالات علمی ارائه شده در همایش‌ها:

1. M. Qayyoomi bidhendi, "The Origins of Modern Directions of Governmental Architecture in the Early Qajar Period" , In Reassessing Nineteenth-Century Art in Islamic Countries, 2017.

2. M. Qayyoomi bidhendi, "Islamic artist zikr rethinking the relation between islamic art sufism" , In 2nd international symposium on mystical aspects of Islamic art and literature, 2010.

3. M. Qayyoomi bidhendi, "FROM TEAR TO SEWER" , In THE 2ND INTERNATION CONFERENCE ON WATER ECOSYSTEMS AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN ARID SEMI-ARID ZONES, 2009.

4. م. قیومی بیدهندی، «جستجوی مبانی ایرانی برای فلسفه تاریخ معماری ایران نظریه حیات زمانه در دوره‌بندی تاریخ معماری ایران» همایش بین‌المللی روز جهانی فلسفه، 1389؛

5. م. قیومی بیدهندی، «از سرشک تا پارگین اطوار حضور آب در شهر به روایت متون نثر فارسی»، همایش بین‌المللی فلسفه اسلامی و چالش‌های جهان امروز، 1388.


کتاب‌های تألیفی و تصنیفی:

1. "Beitrage zur Islamischen Kunst und Archaologie", دانشگاه وین, 2017, ISBN:978-3-95490-238-5.

2. «مجموعه هنر در تمدن اسلامی- معماری 1»، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها، تهران، 1397، شابک:978-600-02-0590-4؛

3. «مجموعه هنر در تمدن اسلامی- معماری 2»، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها، تهران، 1397، شابک:978-600-02-0648-2؛

4. «مجموعه هنر در تمدن اسلامی، معماری 1 (مجموعه مقالات)»، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها، تهران، 1397، شابک:978-600-020590-4؛

5. «کتاب نگاشت توضیحی نظریه‌های تاریخ معماری و هنر»، دانشگاه شهید بهشتی، تهران،1394، شابک: 978964457321؛

6. «مجموعه مقالات پژوهش‌های معماری و هنر (تاریخ و نظر) - دفتراول»، تهران، 1394، شابک:978964334459-7؛

7. «ده حکایت معماری (المختار من نوادر اخبار العمار)»، روزنه، 1393، شابک:978964334463-4؛

8. «درآمدی کتاب‌شناختی بر متون فارسی از منظر تاریخ معماری (دفتر اول: متون نثر سده‌های نخست)»، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، 1391، شابک:9789644572340؛

9. «فرهنگنامه معماری ایران در مراجع فارسی- 2. اعلام»، فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری، تهران، 1390، شابک:9789642320783؛

10. «گفتارهایی در مبانی و تاریخ معماری و هنر»، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، 1390؛

11. «فرهنگ نامه معماری ایران 2. اعلام»، مؤسسه تألیف ترجمه و نشر آثار هنری، تهران، 1389؛

12. «فرهنگ نامه معماری ایران 1. اصطلاحات و مفاهیم»، مؤسسه تألیف ترجمه و نشر آثار هنری، تهران، 1388، شابک: 978-964-232-977؛

13. «فرهنگنامه معماری ایران در مراجع فارسی- 1. اصطلاحات و مفاهیم»، فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری- متن، تهران، 1388، شابک:9789642320776؛

14. «فرهنگنامه معماری ایران-2. اعلام»، فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، تهران، 1388، شابک:978-964-232-078-3؛

15. «واژه‌نامه سه زبانه معماری اسلامی»، تهران، 1387، شابک:978-962-973-195؛

"Kara Encyclopedic Dictionary", شباهنگ نگاه معین, Tehran, 2015, ISBN:978964165133-8.


کتاب‌های ترجمه:

1. «نیروهای ادراک بصری در معماری- پویه شناسی صور معماری»، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها- سمت، تهران، 1392، شابک:978-964-530-906؛

2. «رساله معماریه»، فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری- متن، تهران،1390، شابک:9789642320912؛

3. «معماری اختیار یا سرنوشت»، روزنه، تهران، 1389، شابک:9789643343316؛

4. «پویه‌شناسی صور معماری»، سمت، تهران، 1388، شابک:978964459758-9؛

5. «معنا در معماری غرب», فرهنگستان هنر، مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری- متن، تهران، 1387، شابک:978-964-8802-89. 

مؤسسات تابعه

پژوهشکده هنر
مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری
مؤسسه فرهنگی هنری صبا


پیوندها

فرهنگستان‌های ایران
دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها
مؤسسات پژوهشی
یاد استاد
پورتال قدیم

تماس با ما

ساختمان مرکزی : تهران- خیابان ولیعصر، پایین‌تر از چهارراه طالقانی، شماره 1552
كدپستي : 1416953613
تلفن : 5 - 66954200 دورنگار : 66951167
رایانامه : honar@honar.ac.ir

کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.