آرم فرهنگستان هنر
بنویدینام و نام خانوادگی :

فاطمه بنویدی

محل و تاریخ تولد :

تهران، 1360

عضو گروه :

<#f:111/>

عضو هیئت علمی فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران


benvidi@honar.ac.ir

fateme_benvidi@yahoo.com 


تحصیلات:

- دکتری فلسفه هنر، ‌دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، 1392؛

موضوع رساله دکتری: «پدیدارشناسی تجربة زیبایی‌شناختی از دیدگاه میکل دوفرن»؛

- کارشناسی‌ ارشد فلسفه هنر، دانشگاه هنر تهران، 1386؛

موضوع رساله کارشناسی‌ارشد: «هنر رمانتیک از دیدگاه هگل با تأکید بر موسیقی»؛

- کارشناسی فلسفه‌، دانشگاه ‌آزاد اسلامی واحد تهران شمال، 1382.


آشنایی با زبان‌های خارجی:

- زبان انگلیسی


فعالیت‌های علمی و اجرایی:

- از سال 1385 همکاری با معاونت پژوهشی فرهنگستان هنر؛

- دبیر گروه‌های پژوهشی: گروه پژوهشی نشانه‌شناسی هنر، گروه پژوهشی تخیل هنری؛

- همکاری با پژوهشنامه فرهنگستان هنر؛

- سرپرست دبیرخانة ‌هم‌اندیشی‌ها؛

- همکاری در چاپ مجموعه مقالات هم‌اندیشی‌ها (نشانه‌شناسی هنر، نشانه‌شناسی سینما،‌ تخیل هنری، جهانی‌شدن و هنر، ‌بهار ایرانی)؛

- عضو «شورای پژوهشی» فرهنگستان هنر از سال 96 

- دبیر علمی «سلسله نشست‌های تخصصی حکمت هنراسلامی». سال 96

- عضو کارگروه علمی «سبک زندگی» فرهنگستان علوم پزشکی. از سال 1400-98 

- دبیر اجرایی هم‌اندیشی «هنر و اخلاق». سال 95

- نماینده فرهنگستان هنر در «کانون پروروشی فکری کودکان و نوجوانان». از سال 1400.طرح پژوهشی انجام شده:

1- «فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران: کارنامه بیست ساله در چهل سالگی انقلاب (1397-1379)»؛

2-  «نقاشی انتزاعی: یک خوانش پدیدارشناختی از سنت نقاشی ایرانی»؛

3- «بررسی وضعیت آموزش هنر در دوره عمومی».


تألیف و ترجمه کتاب/مقاله:

تألیف:

1- «پدیدارشناسی ادراک موسیقایی از دیدگاه میکل دوفرن»، نشریه علمی پژوهشی پژوهش‌‌های فلسفی دانشگاه تبریز، شماره 49 زمستان 1403؛

2- «تحلیل نقش تجربة زیبایی‌شناختی در تربیت کودکان». دو فصلنامه علمی ـ پژوهشی فلسفه تربیت. تابستان 1402؛ 

3- «در اهمیت نقاشی: خوانشی پدیدارشناختی از نقاشی ایرانی با نگاه به آرای استیون کروئل و پاول کراودر». مجله پژوهش‌های فلسفی دانشگاه تبریز. سال 15. شماره 34. بهار 1400؛

4- «جایگاه نقاشی در پدیدارشناسی میشل آنری»، نشریه علمی - پژوهشی هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی. دوره 26. شماره 1. بهار 1400؛

5- «رویکردی انتقادی به گفتمان «سلامت» در رسانه»: براساس نظریه‌های انتقادی ـ اجتماعی هابرماس». نشریه علمی ـ پژوهشی فرهنگ و ارتقای سلامت. فرهنگستان علوم پزشکی. دوره 5. شماره 1. بهار 1400؛

6- “The Relationship between Psychology and Phenomenology: an analysis based on Husserl’s views”.  Maryam Bakhtiarian (corresponding author) Assistant Professor, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran; Fatemeh Benvidi  Assistant Professor Academy of Arts Tehran, Iran.  Philosophical Investigtions. Vol. 15/ Issue: 36/ Autumn 2021؛

7- مجموعه مقالات «نشانه‌شناسی سبک زندگی و هنر». گردآورنده فاطمه بنویدی.  انتشارات مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری متن (فرهنگستان هنر)، 1400؛ 

8- مجموعه مقالات «هنر و اخلاق». گردآورنده فاطمه بنویدی. انتشارات مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری متن (فرهنگستان هنر)، 98؛   

9- «خوانش پدیدارشناختی میشل آنری از پاتوس». دوفصلنامه علمی - پژوهشی شناخت. دانشگاه شهید بهشتی. دوره 13. شماره 1. بهار و تابستان 99؛

10- کتاب «گزارش و ملاحظلات: پدیدارشناسی تجربه زیبایی‌شناختی»، میکل دوفرن، تهران، انتشارات ورا، 1396؛

11- امکان روایت جنگ (تحلیل گفتمان روایت‌های جنگ با نگاهی به دو فیلم «یک زن یک روز: صبرایوب» و «مدار صفر درجه»، فاطمه بنویدی و علی محمدولی، مجموعه مقالات نشانه‌شناسی فیلم‌های مستند دفاع مقدس، انتشارات گستره سینمایی، 1395؛

12- «جایگاه ابژه زیبایی‌شناختی در شعر از دیدگاه میکل دوفرن»، دو فصلنامه پژوهش‌های فلسفی، علمی و پژوهشی، دانشگاه تبریز، سال دهم، شماره 18، بهار و تابستان 1395؛

13- «نقش قوة خیال در ادراک زیبایی‌شناختی از دیدگاه میکل دوفرن»، مجله علمی و پژوهشی هنرهای زیبا، 1392؛

14- «پدیدارشناختی ادراک زیبایی‌شناختی از دیدگاه میکل دوفرن»، مجله علمی و پژوهشی شناخت، 1392؛

15- «یک نگاه پدیدارشناختی: به اپرای تریستان و ایزولده اثر واگنر»، مجله علمی ـ پژوهشی نامه هنر، شماره 6، بهار و تابستان 1392؛

16- «بازتاب اندیشة هگل در تراژدی آنتیگونه سوفوکلس»، فاطمه بنویدی و فرزان سجودی، مجله علمی ـ پژوهشی هنرهای زیبا، دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1391؛

17- «گفتمان پس از جنگ در فیلم اتوبوس شب»، امیرعلی نجومیان و فاطمه بنویدی، نام آورد، بیست مقاله و گفتار دربارۀ مطالعات نشانه‌شناختی جنگ /دفاع مقدس، انتشارات سوره مهر، 1390؛

18- «تأثیر جنبش رمانتیک بر اندیشة هگل»، مجله علمی ترویجی زیباشناخت، شماره 22 زمستان 1389؛

19- «هنر از دیدگاه آلتوسر»، مجله علمی ـ پژوهشی نامه هنر، سال دوم شماره 4، پاییز و زمستان 1388؛

20- «رابطة موسیقی و منطق از دیدگاه هگل»، مجله علمی ـ پژوهشی هنرهای زیبا، شماره 39، زمستان 1388؛

21- «نشانه‌شناسی تبلیغات شهری و نقاشی‌های دیواری در فضای شهر تهران»؛ منیژه کنگرانی و فاطمه بنویدی، ارائه در هفتمین هم اندیشی نشانه‌شناسی فضا و مکان: 1387.


ترجمه کتاب / مقاله:

1- میشل آنری. دیدن امرنامرئی در نظریة کاندینسکی، ترجمه فاطمه بنویدی، تهران: نشر تمدن علمی. 1400؛

2- میکل دوفرن. در حضور امرحسی: مقالاتی درباب زیبایی‌شناسی، ترجمه فاطمه بنویدی. تهران: نشر تمدن علمی. 1397؛

3- «جستاری دربارة هنر سیاسی»، کتاب ماه هنر، شماره 145، مهر 1389؛

4- ترجمة بخشی از کتاب تاریخ هنر جنسن، انتشارات فرهنگسرای میردشتی، 1388؛

5- «ارزش هنر»، کتاب ماه هنر، شماره 134، آبان 1388؛

6- «ژیژک هم زمان از فلسفه فیلم، غذا، روانکاوی و مارکسیسم ‌می‌گوید»، خردنامه همشهری، شماه 30 و 31، خرداد و تیر 1388؛

7- «تخیل هنری»، خردنامه همشهری، شماره 26، خرداد 1387.


سوابق آموزشی:

1- مدرس مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال،گروه مدیریت فرهنگی و هنری. (1387-1396)؛

(دروس: مبانی هنر، آشنایی با سبک‌های هنری، حکمت هنراسلامی، آشنایی با هنرهای معاصر، شیوه‌های نقد هنری، آشنایی با هنرهای اسلامی، مبانی هنر در اسلام)؛

2- مدرس مدعو دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ، گروه مدیریت فرهنگی و هنری. (1387-1394)؛

(دروس: حکمت هنراسلامی، مبانی هنر، آشنایی با سبک‌های هنری،‌ مبانی هنر در اسلام.)؛

3- مدرس مدعو دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب، گروه پژوهش هنر. (1394-1395)؛

(دروس: آراء متفکران در باب هنر، حکمت هنراسلامی، مبانی زیبایی‌شناسی)؛

4- مدرس مدعو دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران، گروه پژوهش هنر. (1394-1396)؛

(دروس: آراء متفکران در باب هنر،‌ مبانی زیبایی‌شناسی). 

مؤسسات تابعه

پژوهشکده هنر
مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری
مؤسسه فرهنگی هنری صبا


پیوندها

فرهنگستان‌های ایران
دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها
مؤسسات پژوهشی
یاد استاد
پورتال قدیم

تماس با ما

ساختمان مرکزی : تهران- خیابان ولیعصر، پایین‌تر از چهارراه طالقانی، شماره 1552
كدپستي : 1416953613
تلفن : 5 - 66954200 دورنگار : 66951167
رایانامه : honar@honar.ac.ir

کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.