آرم فرهنگستان هنر
پورجعفرنام و نام خانوادگی :

محمدرضا پورجعفر

محل و تاریخ تولد :

متولد سال 1334

عضو گروه :

<#f:111/>

عضو پیوسته فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران

 

سوابق تحصیلی:

- دکترای طراحی شهری، دانشگاه India. R.O.U IIT ، هندوستان.

- کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشگاه India A.P.S ، هندوستان.

- کارشناسی، معماری، دانشگاه India A.C.C ، هندوستان.

تجارب تحقیقاتی

- تجزیه و تحلیل معماری اسلامی در شبه قاره، 01/04/1379 ، - ایران-تهران- دانشگاه تربیت مدرس

- تصویر سازی آئین نامه زلزله

- معماری اسلامی از هندوستان (تجزیه و تحلیل معماری اسلامی در شبه قاره)

سوابق کاری

- استاد و عضو هیات علمی دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس

سوابق حرفه‌ای

- محمدرضا پورجعفر، طرح جامع شهر جدید سهند، 1387 ،همکاری با مهندسین مشاور سبز اندیشان پایش به عنوان مدیر طرح

- محمدرضا پورجعفر، سر در اصلی ساختمان مرکزی دانشگاه تربیت مدرس، 1385

- محمدرضا پورجعفر، طراحی شهری - محیطی رود دره دارآباد، 1384

- محمدرضا پورجعفر، طرح میدان باغ شاطر، 1383

- محمدرضا پورجعفر، طراحی آمفی تئاتر روباز دانشگاه تربیت مدرس، 1382

- محمدرضا پورجعفر، طرح توسعه مسجد دانشگاه تربیت مدرس، 1382

- محمدرضا پورجعفر، طرح جلد کتاب، 1381

- محمدرضا پورجعفر، طرح جامع کالبدی پارک فناوری مدرس، 1380

- محمدرضا پورجعفر، طرح ساماندهی پردیس مرکزی دانشگاه تربیت مدرس، 1379

- محمدرضا پورجعفر، طراحی مجموعه مسکونی پرستاران ، 1377

- محمدرضا پورجعفر و کریم راجی، طراحی مجموعه فرهنگسرای حافظ شیراز، 1376

- محمدرضا پورجعفر، طرح های ساماندهی روستایی 7 شهرستان( ، 1373(

- محمدرضا پورجعفر، طرح جامع بستک، 1372

- محمدرضا پورجعفر، طرح جامع شهرستان لنگه، اراک، سربند، میناب و جاسک، 1371

- محمدرضا پورجعفر، مکان یابی و برنامه ریزی برج میلاد، 1371

- محمدرضا پورجعفر، طراحی مجموعه های مسکونی متعدد، 1371

- محمدرضا پورجعفر، طراحی مجموعه های آموزشی مدرس، 1371

- محمدرضا پورجعفر، طرح های تفصیلی بنادر لنگه و کنگ، 1366

- محمدرضا پورجعفر، خانه فرهنگ جمهوری اسلامی و طراحی دیگر مجموعـه هـای فرهنگـی و مـذهبی ( 9 مـورد ) ، 1362، محـل انجام پروژه : دهلی نو و دیگر شهرهای هندوستان

پست‌ها و عضویت‌های حرفه‌ای

- عضو جامعه مهندسین ایران (نظام مهندسی)

- عضو جامعه مهندسین هندوستان

- معاون پژوهشی دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس

- رئیس دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس

- مدیر گروه شهرسازی دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس

- عضو شورای دانشگاه تربیت مدرس

- عضو شورای پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس

- عضو شورای دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس

- عضو کمیته ایمنی دانشگاه تربیت مدرس

- مشاور دفتر فنی دانشگاه تربیت مدرس

- 11 .عضو هیئت ممیزه دانشگاه تربیت مدرس

- 12 .دبیر کمیته تخصصی ممیزه دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس

- 13 .مشاور عالی شورای راهبردی شهرداری منطقه یک تهران

- 14 .عضو انجمن طراحی شهری

- 15 .مدیر مسئول مجله علمی - پژوهشی مدرس هنر

- 16 .سردبیر مجله علمی - پژوهشی مدرس هنر

- 17 .عضو هیئت تحریریه مجله علمی - ترویجی پیام مهندس

- 18 .عضو هیئت تحریریه مجله الکترونیکی- Patrimoy Cultural

جوایز

- لوح تقدیر دانشگاه تربیت مدرس برای کتاب تالیفی شایسته تقدیر "طراحی شهری محیطی آب کنار" در سال 1393

- لوح تقدیر برای کتاب "طراحی شهری محیطی آب کنار" به عنوان کتاب برتر شهرسازی کشور در سال 1393

- لوح تقدیر، 1393 ،استاد نمونه کشوری

- لوح تقدیر، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 1385 ،پژوهشگر برتر

- لوح تقدیر، دانشگاه تربیت مدرس، 1384 ،استاد نمونه

- لوح تقدیر، دانشگاه تربیت مدرس، 1377 ،استاد نمونه

- مدال انجمن مهندسین هنر هند و عضویت افتخاری، دانشگاه چندیگر، 1364 ،مهندس معمار برتر

- مدال دانشگاه پنجاب، دانشگاه پنجاب هندوستان، 1363 ،کسب رتبه اول

- مدال طلای دانشکده معماری چندیگر، چندیگر هندوستان، 1362 ،کسب رتبه اول

کتب منتشر شده:

- 1 .محمدرضا پورجعفر، سید علیرضا ارباب زادگان هاشمی، علی پورجعفر 1393 ،تجلی خرده فرهنـگ هـای ایرانـی اسـلامی در طراحی فضاهای شهری، آرمانشهر.

- محمدرضا پورجعفر1392 ،طراحی شهری محیط های آب کنار، دانشگاه تربیت مدرس.

- محمدرضا پورجعفر، مریم علوی بالمعنی 1391 ،ویدئو اکولوژی، بوم شناسی بصری در معماری و طراحی شهری، آرمانشهر.

- محمدرضا پورجفر،آرین امیرخانی،محمدرضا لیلیان 1389،معماری مساجد، طحان.

- محمدرضا پورجعفر، مهدی منتظرالحجه 1389 ،نشانه های شهری، طحان.

- محمدرضا پورجعفر، بهزاد وثیق 1389 ،معماری منظر: تاثیر اندیشه های شرق دور بر معماری منظر، طحان.

- محمدرضا پورجعفر، محمد شریف شهیدی 1388 ،معمـاری کلیسـا در دوران آغـاز مسـیحیت بیـزانس ، رومانسـک ، گوتیـک، رنسانس، باروک، روکوکو و معاصر، سیمای دانش.

- محمدرضاپورجعفر، هادی محمودنژاد1388 ،طراحی شهری و سرمایه اجتماعی در فضاهای شهری، طحان.

- محمدرضا پورجعفر 1388 ،مبانی بهسازی و نوسازی بافت قدیم شهرها، پیام، ایران

- محمدرضا پورجعفر1387 ،اندیشنامه، مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری.

- محمدرضا پورجعفر 1376 ،راهنمای تصویری آئین نامه 2800 زلزله، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، ایران.

- محمدرضا پورجعفر، پرهام بقایی، علی پورجعفر، 1394 ،معماری شهرسازی دوره اسلامی در هندوسـتان، انتشـارات دانشـگاه تربیت مدرس، تهران.

مقالات چاپ شده:

- بیش از 30 عنوان مقاله چاپ شده بین‌المللی

- بیش از 70 عنوان مقاله چاپ شده داخلی

- بیش از 100 عنوان مقاله علمی ترویجی

- بیش از 50 مقاله ارائه شده در کنفرانس‌های داخلی

- بیش از 50 مقاله ارائه شده در کنفرانس‌های بین‌المللی

پایان‌نامه و رساله تحت مشاوره/راهنمایی

- بیش از 90 پایان‌نامه کارشناسی ارشد تحت مشاوره/راهنمایی

- بیش از 20 رساله دکتری تحت مشاوره/راهنمایی

داوری مجلات

- آبادی

- آرماشهر

- مدیریت شهری

- انجمن علمی شهرسازی

- هنرهای زیبا

- نامه معماری و شهرسازی

- باغ نظر

- بین المللی علوم انسانی

- جهاد دانشگاهی

- Cultural Patrimony

- دانشکده معماری و شهرسازی آزاد قزوین

- جغرافیا و برنامه ریزی

سایر موارد و پیوست‌ها

- داور گزارشها و طرحهای تحقیقاتی (مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن)

- داوری ترجمه و تالیف کتاب (سازمان سمت) و مقالات مجلات علمی و پژوهشی

- معاون پژوهشی دانشکده 76 -1972 و رئیس دانشکده 1976 به بعد

- استاد نمونه دانشکده در سال 1376 ،1382 ،پژوهشگر برجسته کشوری در سال 1388

- فعالیت در زمینه شاخه های از هنرهای زیبا همچون کارگردانی و نقاشی و موسیقی

 

  

مؤسسات تابعه

پژوهشکده هنر
مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری
مؤسسه فرهنگی هنری صبا


پیوندها

فرهنگستان‌های ایران
دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها
مؤسسات پژوهشی
یاد استاد
پورتال قدیم

تماس با ما

ساختمان مرکزی : تهران- خیابان ولیعصر، پایین‌تر از چهارراه طالقانی، شماره 1552
كدپستي : 1416953613
تلفن : 5 - 66954200 دورنگار : 66951167
رایانامه : honar@honar.ac.ir

کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.