آرم فرهنگستان هنر
طالبیاننام و نام خانوادگی :

محمد حسن طالبیان

محل و تاریخ تولد :

<#f:110/>

عضو گروه :

عضو گروه تخصصی معماری و شهرسازی

 

 سوابق کاری و فعالیت های اجرایی

- معاون میراث فرهنگی کشور - از بهمن 1392 تا 1400؛

- عضو شورای پژوهشی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  - از سال 1399 تاکنون؛

- عضو کمیسیون نظارت وارزیابی دبیرخانه کمیته ملی حافظه جهانی یونسکو در ایران -  از سال 1399 تاکنون؛

- عضو گروه معماری و شهرسازی فرهنگستان هنر - از سال 1397 تا کنون؛

- عضو شورای اجرایی ایکروم ( مرکز بین المللی آموزش حفاظت و مرمت یادمان ها و محوطه های تاریخی) در رم ایتالیا - از سال 1394 تا کنون؛

- عضو هیأت امناء پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری  - از سال 1394 تا کنون؛

- رئیس شورای حکام مرکز میراث ناملموس تهران  - از 1393 تا 1400؛

- مدیر علمی پروژه میراث جهانی تخت‌جمشید و پاسارگاد - از 1380 تا 1392؛

- مدیر علمی پروژه چند رشته‌ای میراث جهانی چغازنبیل (مشترک بین ایران و یونسکو) - از 1378 تا 1387؛

- عضو هیئت علمی پژوهشی سازمان و مدیر کل دفتر فنی سازمان میراث فرهنگی  - 1378-1376؛

- مدیر علمی میراث جهانی بم بعد از زلزلة سال 1382(دوره بحران)  - 1382-1383 ؛                                                                                                                                                                                                                   مدیر کل میراث فرهنگی استان فارس -  1376-1373؛

- مدیر کل حفاظت و احیاء ابنیه تاریخی سازمان میراث فرهنگی کشور - 1376 ؛      

- مدیر کل دفتر فنی سازمان میراث فرهنگی کشور - 1375.

 

2.   برخی مقالات علمی- پژوهشی ، تألیف و ترجمه کتاب:

- ترجمه کتاب"تاریخ حفاظت معماری." تهران: روزنه، 1387؛

- تدوین کتاب "منظرهای فرهنگی" بنیاد پژوهشی پارسه-پاسارگاد/ محمدحسن طالبیان، محمد صادق فلاحت، 1385؛

- تألیف کتاب "میراث طبیعی ایران" تهران: پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری/ محمدحسن طالبیان، فرهاد نظری و علی قمی اویلی، معاونت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، 1397؛

ترجمه و تدوین کتاب" مفهوم یادمان در امپراطوری هخامنشی" ، تهران، سفیران، 1400؛

- تألیف کتاب "میراث طبیعی ایران" جلد اول تهران: پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری/ محمدحسن طالبیان، مصطفی پورعلی و علی قمی اویلی، معاونت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، 1400؛

- تألیف کتاب "میراث ناملموس ایران" از ابتدا تا 1399، جلد دوم از 1396 تا 1398تهران: پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری/ محمدحسن طالبیان، مصطفی پورعلی و سیما حدادی، معاونت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، 1400؛

- تألیف کتاب "میراث غیر منقول ایران" جلد اول و دوم از 1384تا سال 1399، تهران: پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری/ محمدحسن طالبیان، مصطفی پورعلی و سعید خاصی پور، معاونت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، 1400؛

- تألیف کتاب "دستورالعمل های اجرایی ثبت و تعیین حریم آثار ملی " تهران: پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری/ محمدحسن طالبیان، مصطفی پورعلی، معاونت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، 1400؛

-تألیف کتاب "حرایم آثارملی تاریخی و فرهنگی" تهران: پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری/ محمدحسن طالبیان، مصطفی پورعلی و مجید یگانگی، معاونت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، 1400؛

-روشنگری پارادوکس مفهوم سیما از منظر عارفان و نظریه پردازان شهری، مژگان اسماعیلی، بهنام پدرام و محمد حسن طالبیان،پژوهشهای معماری اسلامی، 1399؛

- نقش کبوترخانه ها در برقراری ارتباط انسان با طبیعت در کشتزارهای حاشیه شهر اصفهان، عاطفه انصاری، بهنام پدرام و محمد حسن طالبیان، دو فصلنامه دانش های بومی ایران، 1397؛

- وارسی معماری دوره‌ی آغاز ایلامی و ایلامی به روایت تل ملیان به مثابه شهر کهن انشان در فارس، الهام اندرودی، محمدحسن طالبیان وعباس محتشم،  نشریه هنرهای زیبا دانشگاه تهران، 1399؛

- شناسایی گونه‌های سقف‌های تیر چوبی تخت در خانه‌های تاریخی شیراز، محمد حسن طالبیان، افسانه سلطانی، مطالعات معماری ایران، 1399؛

-از آرامگاه تا تختگاه: مجموعه آرامگاهی نقش رستم و تخت جمشید در منظر پارسه، کیمیا نصیر زاده، علیرضا عسگری و محمد حسن طالبیان، مطالعات هنر اسلامی، 1400؛

- واکاوی آبراهه ها و نظام زهکشی آب در تخت جمشید، الهام اندرودی، محمد حسن طالبیان، مژده رشیدی، سمانه معصومی تبار، هنرهای زیبا، 1399؛

بایسته های ارزیابی حفاظت از محوطه‌های پویای میراث فرهنگی جهانی، فاطمه یزدگر، پیروز حناچی و محمد حسن طالبیان، نشریه نقش جهان، 1400؛

- بیان یکپارچگی در منظر؛ ارایه یک مدل مفهومی جدید،  مصطفی کاویان، محمد مسعود و محمد حسن طالبیان، اندیشه معماری، 1398؛

- مدیریت آب منطقة پاسارگاد در دورة هخامنشی، حمیدرضا کرمی و محمد حسن طالبیان، پژوهش های باستانشناسی مدرس، 1398؛

- مدیریت یکپارچه میراث جهانی شهر تاریخی یزد، محمد حسن طالبیان و فیروزه سالاری، مجله آبادی، 1396؛

- "ارائه الگوی کاربرد های سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مدیریت بحران محوطه های تاریخی و فرهنگی ایران." مسعود رضائی منفرد، محمدحسن طالبیان و بامشاد یغمایی/میراث ملی بهار 96، شماره 10، 1396؛

-"مدیریت راهبردی گردشگری شهر تهران، چالش ها و فرصتت ها." روح الله شکوهی بیدهندی، فاطمه عزیز آبادی فراهانی، محمدحسن طالبیان، محمد باقر قالیباف و سید رضا صالحی امیری/ باغ نظر 17، 92 (1399):صص 88-75؛

- "منظر راه در ایران." محمد حسن طالبیان، منظر دوره 8، شماره 36 ،1395؛

- "باغ ایرانی و پاسارگاد." / محمدحسن طالبیان.نامه پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری چاپ اول، 1396؛

- "بررسی وضعیت میراث فرهنگی کشور و ترسیم دور نمای آن." محمدحسن طالبیان/ احیاء بناها و بافت های تاریخی، احیاء 2 ،1397؛

-"چهارچوب مفهوم شناخت ارزش های میراث راه آهن: نمونه مورد مطالعه: راه آهن سراسری ایران." محمدحسن طالبیان و معراج شریفی. کنفرانس بین المللی حفاظت از میراث قرن بیستم از معماری تامنظر ( نخستین: 1398)، تهران؛

- محمد حسن طالبیان(1386). اهمیت و نقش تعامل فرهنگی در اعتلای جهان معماری با نگاه و یژه به تخت جمشید و پاسارگاد، تهران: دانشگاه علم و صنعت ایران، نشریه بین المللی علوم مهندسی (علمی‌ـ پژوهشی)، شماره پنجم، جلد  18 ( ویژه نامه معماری و شهر سازی)،  ISSN:1018-7375؛

- ندا بهاروند، دکترمهران آرین، محمد سالار ترخانی، دکتر منوچهر قرشی، دکتر محمد حسن طالبیان ( 1389). بررسی زمین ساخت فعال در تاقدیس سردارآباد و اثرآن بر معبد چغازنبیل، فصلنامه زمین، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال (علمی‌ـ پژوهشی)، سال پنجم شماره 2،  ISSN: 2008-1499؛

- فریبا وحید زادگان، هما ایرانی بهبهانی، محمد حسن طالبیان (1392). ارزیابی متغیر‌های تأثیرگذار بر زیبایی منظر تاریخی- فرهنگی آرامستان‌های اسلامی ایران، تهران: پژوهشکده هنر، فرهنگ و معماری جهاد دانشگاهی، فصلنامه  شهر ایرانی اسلامی (علمی‌ـ پژوهشی)، سال سوم، شماره یازدهم؛

- سودابه یوسف نژاد، رضا وحید‌زاده، محمد حسن طالبیان (1392). مطالعه باستان سنجی آجر های لعاب دار هخامنشی به دست آمده از کاوش های باستانشناسی محوطه تل آجری در شهر پارسه، تهران: دانشگاه تهران، مطالعات باستان شناسی (علمی‌ـ پژوهشی)، دوره پنجم، شماره 1، ISSN:2251-9297؛

محمد منصور فلامکی، مصطفی پور علی، محمد حسن طالبیان، هاشم هاشم نژاد (1393). قلمرو تفاهمی، بررسی موردی : ایجاد تلار پیش در ماسوله، کاشان: دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان با همکاری دانشگاه تهران، مطالعات معماری ایران (فصلنامه علمی پژوهشی)،  سال سوم، شماره 6. شاپا: 0635-2252؛

 

-  Mostafa Naderi, Ezzatolah Raeisi, Mohammad Hassan Talebian (2014). Effect of extreme floods on the archaeological sites of Persepolis and Naghsh-e-Rostam, Iran. Article in Journal of PERFORMANCE OF CONSTRUCTED FACILITIES/ vol 28, No. 3, June 1, 2014. also see http//: www.researchgate.net/ publication/ 261835502؛

Mostafa pouralai, Mohammad Mansour Falamaki, Mohammad Hassan Talebian (2015). On consensus territories, Case study: Masouleh and Talarpish, IRACST- Engineering Science and Technology: An International Journal (ESTIJ), Vol.5,NO.6,December 2015, ISSN:2250-3498؛

Mohammad Hassan Talebian (2006). Persepolis and Pasargadae: vicissitudes in different periods and their role in the continuity of the Iranian identity, Western Australia: XXIII annual Conference of the society of architectural historians Australia and New Zealand/ 29 Sep. - 2 Dec., SAHNAZ 2006: Contested Terrains, ABN: 33945473810؛

-  Mohammad Hassan Talebian & Elham Shojaei (2006).The role of Environmental factors in the formation of Architecture of Earthen castles in the central Iranian Plateau, Korea: TerrAsia2011, International Conference on Earthen Architecture in Asia,  ISBN: 978-89-92760-63-8

Mohammad Hassan Talebian (2005). Persepolis-Pasargadae field investigations. United State of America: The University of Chicago, Proceedings of the 51st Rencontre Assyriologique international/ 18-22 July, Held at: The Oriental University, ISSN:0081-7554؛

- Mohammad Hassan Talebian (2006). Persia and Greece: the pole of cultural interactions in the Architecture of Persepolis-Pasargadae, Ancient Greece and Ancient Iran Cross-Cultural Encounters, Athens: 1th  International Conference/ 11-13 November. edited by: Seyed Mohammadreza Darbandi & Antigoni Zournatzi. ISBN: 978-960-930955-4؛

- Mohammad Hassan Talebian (2005). A Review of Research and Restoration Activities at Parsa -Pasargadae: Analysis, Evaluation and Future Perspectives; London: The World of Achaemenid Persia, Proceeding  of conference at British Museum/29 Sep. - 1 Oct. 2005, ISBN: 978-1-84885-346-1

- Mohammad Hassan Talebian (2012). The Management , Conservation and Restoration of Chogha Zanbil, Iran; Paris:  World Heritage Paper, Earthen Architecture in Today’s World, Proceedings of the UNESCO International Colloquium on the Conservation of World Heritage Earthen Architecture, ISBN: 978-92-3-001236-6

-  Haghighat  Z., Sohrabi M., Aslani H., Talebian M.H. (2013), Dry-Ice Blasting Machine: Its Application and Problems in Lichen Removal from the Surface of the Calcareous Rocks, Tehran: The First Internal Conference on Biodeterioration of Historical and Cultural Heritage. 20-21 may 2013

- Ghobadi  A., Bareman A. R., Talebian M.H. (2013). Microorganisms Influence the Mechanisms of the Rock Erosion at Tang-e Chogan, Tehran: The First Internal Conference on Biodeterioration of Historical and Cultural Heritage. 20-21 may 2013

-  Mohammad Hassan Talebian (2014). The Current State of Heritage Management at Pasargadae: Problems & Prospects; University of California: Irvine, World Heritage in Iran (Perspectives on Pasargadae), 2014, ISBN: 978-1-4094-4844-0

 

 برخی مقالات علمی-ترویجی در مجلات و کنفرانس های معتبر

-  Mohammad Hassan Talebian (2003). Authenticity of Chogha Zanbil mud-brick WHS & A quest in Iran's earthen architecture, A selection of research projects of Mud brick; Iran/Yazd: 9th International Conference on the Study and Conservation of Earthen Architecture (TERRA)/ 29 Nov. - 2 Dec. 2003.

محمد حسن طالبیان (1383). تحلیل علمی یکصد و نود سال پژوهش در پارسه ـ پاسارگاد،استان فارس/ مرودشت: کارنامه بنیاد پژوهشی پارسه -پاسارگاد (علمی، پژوهشی و اطلاع‌رسانی)، سال اول، شماره اول؛

- محمد حسن طالبیان( 1384)، باغ ایرانی و پاسارگاد، تهران: کنفرانس باغ ایرانی/ 11-13 شهریور؛

- Mohammad Hassan Talebian (2005). Integrity of Bam and Choghazanbil Cultural Landscape, WHS; UK: Cultural Landscape in 21st Century, International Center for Cultural  and Heritage Study  University of Newcastle/ 11-16 April. 2005؛2

- Rasoul Vatandoust & Mohammad Hassan Talebian (2008). Earthen Technology in the world Heritage of Chogha Zanbil in southwestern Iran, Northern Cyprus: International conference/ 4-5 September, Cyprus International University,  Proceedings Kerpic 08- learning from earthen architecture in climate  change. ISBN: 978-975-6002-07-0

-  محمد حسن طالبیان (1380). روش‌ها و تجربیات حفاظت و مرمت در دوراونتاش، تهران: پنجمین نشست سالانه حفاظت و مرمت آثار و تزئینات معماری. 2- 5 بهمن ماه 1380         

- محمد حسن طالبیان (1380). تجربه‌ها و مرمت‌های اضطراری در چغازنبیل، خوزستان/ چغازنبیل: کارگاه آموزشی بین‌المللی حفاظت محوطه‌های باستانی در چغازنبیل 30بهمن لغایت 18 اسفند 1381، اولین دوره آموزشی حفاظت و پاسداری از میراث باستانی و تاریخی گلین.

- اهمیت یکپارچگی میراث جهانی پارسه (با نگاه ویژه به فعالیت های نجات بخشی تنگ‌بلاغی)، شیراز: پژوهشکده باستان شناسی، چکیده مقالات همایش باستان شناسی نجات بخشی دره بلاغی.

- محمد حسن طالبیان، علیرضا قلی نژاد پیربازاری (1386). طرح مجموعه فرهنگی ـ مذهبی علی ابن مهزیار اهوازی، مشهد: آستان قدس رضوی، اولین همایش اماکن مقدس معماری معاصر و توسعه حریم حرم حضرت رضا (ع)/ 24-26 مرداد 1386، خلاصه مقالات.

- سحر امینیان، سعید جلوانی، زهرا زمانی پور، شهریار ابوالحسینی، مهناز عبدالله خان گرجی، محمد حسن طالبیان، علیرضا زارع شحنه (1390).  امکان سنجی پاکسازی آثار سنگی تاریخی تخت جمشید با استفاده از پرتوهای لیزری های  Nd-YAG و CO2، تهران: پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، فصلنامه علمی فنی هنری اثر ( علمی- ترویجی)، شماره 52

- محمد حسن طالبیان(1390). نخستین پرونده زنجیره‌ای ثبت جهانی ایران، تهران: فصلنامه تحلیلی، پژوهشی معماری و شهرسازی، جستارهای شهرسازی، سال 9 شماره 35.

- محمد حسن طالبیان(1378). پاسارگاد میراث مقدس جهانی، تهران: معاونت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری،

-  مجله تخصصی میراث ملی، شماره 1

محمد حسن طالبیان (1386). موزه فضای باز؛ پارسه ـ پاسارگاد، شیراز: نشست سالیانه مجمع عمومی ایکوم ( انجمن بین‌المللی موزه‌ها)، 8 فروردین 1386.

 

 سوابق تدریس

 

-  دانشکدگان هنر های زیبا، دانشگاه تهران، دانشکده معماری، تحصیلات تکمیلی،  از 1384 تا کنون

-  مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی از 1378 تا 1397

-  راهنمایی، مشاوره و داور پایان نامه های مختلف معماری و مرمت در دانشگاههای مختلف تهران، اصفهان، یزد و ...

                                                                                                                                              

برخی تجربه‌ها و موفقیت های ویژه در سطح ملی و بین المللی

-  برنده جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران   1388

-  برنده جایزه کتاب فصل تاریخ حفاظت معماری  1387

-  پایه گذار پایگاه پژوهشی‌  میراث جهانی  چغازنبیل و آموزش کارشناسان حرفه ای   1377

-  موسس بنیاد پژوهشی پارسه و پایه گذار پایگاه میراث جهانی تخت جمشید و پاسارکاد    1380

-  همکاری در تدوین پلان مدیریت ثبت جهانی تخت سلیمان   1382

-  پایه گذار پایگاه پژوهشی‌ منظر فرهنگی بم   1382

-  تدوین پلان مدیریت و همکاری در تدوین  پرونده ثبت جهانی منظر فرهنگی بم 1383

-  تدوین پلان مدیریت پرونده ثبت جهانی پاسارگاد   1383     

-  تدوین پرونده ثبت‌ جهانی بازار تبریز   1387

-  تدوین پرونده ثبت‌ جهانی شیخ صفی الدین اردبیلی   1387  

-  تدوین پرونده ثبت جهانی باغ ایرانی در فهرست آثار یونسکو 9 باغ ایرانی از سراسر ایران   1388

-  تدوین پلان مدیریت و همکاری در پرونده ثبت جهانی منظر فرهنگی بم      1383

-  تدوین پرونده ثبت‌ جهانی مجموعه آبی- تاریخی شوشتر سیزده اثر در فهرست آثار یونسکو  1386

-  تدوین پرونده نامزدی ثبت جهانی مسجد جامع اصفهان    1389

-  همکاری در تدوین پرونده نامزدی گنبد قابوس   1389

-  تدوین پرونده نامزدی ثبت جهانی منظر فرهنگی میمند    1390

-   تدوین پرونده ثبت جهانی شهر سوخته      1391

-  تدوین پرونده ثبت جهانی شوش   1392

-  تدوین پلان مدیریت بیابان لوت و نظارت عالی بر تهیه پرونده میراث جهانی آن   1393- 1395

-  تدوین پرونده ثبت جهانی قنوات ایران 1393

- تدوین پرونده ثبت جهانی شهر تاریخی یزد 1394

- همکاری در تهیه پرونده میراث جهانی جنگل‌های ارسباران 1395

- همکاری در تهیه پرونده میراث جهانی جنگل‌های هیرکانی   1396

- تدوین پرونده ثبت جهانی محور باستان‌شناختی ساسانی در منطقه فارس  1396

- تدوین پرونده پیشنهادی ثبت جهانی کریدور راه آهن سراسری ایران   1397

- تدوین پرونده پیشنهادی ثبت جهانی منظر فرهنگی هورامان/اورامانات منطقه کرمانشاه/ کردستان 1398

- تدوین پرونده پیشنهادی زنجیره‌ای ثبت جهانی کاروانسرای ایرانی  1399

- تدوین پرونده الحاقی ثبت جهانی تخت جمشید ( نقش رستم ونقش رجب)  1399

- تدوین پرونده الحاقی ثبت جهانی کلیساهای ارامنه ( کلیسای وانک اصفهان)  1399

- تدوین پرونده نامزدی ثبت جهانی کاروانسرای ایرانی    1399

 

 

سوابق مدیریت پژوهشی

-  مدیر طرح پژوهشی حفاظت شهر تاریخی شیراز     1395

-  مدیر طرح پژوهشی مدیریت حفاظت شهر تاریخی یزد     1394

-  مدیر طرح پژوهشی محور فرهنگی ـ تاریخی شیراز    1376-1374

-  مدیر طرح پژوهشی نجات‌بخشی تنگ‌بلاغی استان فارس با همکاری پژوهشکدة باستان‌شناسی       1386-1383

-  مدیر مسئول و سر دبیر سالنامه پارسه     1383 تا 1392

-  مدیر مسئول و سر دبیر میراث ملی      1393 تا 1400

 

راه اندازی کارگاه‌های آموزشی

-  دبیر علمی اولین کارگاه منطقه ای آموزش مدیریت و حفاظت میراث معماری، ایرانی ـ مغولی و تیموری   آذر 1386

-  دبیر علمی کارگاه آموزشی پایداری سازه های بناهای تاریخی   1385

- شرکت در اجلاس سالیانه کمیته میراث جهانی    از 1383 تاکنون     

- مجری کارگاه های آموزشی مختلف از جمله کارگاه آموزشی خشت و مدیریت محوطه ها (یونسکو ـ ایران)    1378

- مجری کارگاه آموزشی بین‌المللی بم  فروردین 1383      

- مجری کارگاه آموزشی آماده‌سازی و تهیة پرونده های میراث جهانی در اصفهان (یونسکو ـ ایران)    1382

- مجری کارگاه آموزشی حفاظت خشت و مدیریت محوطه‌های باستانی در چغازنبیل (یونسکو ـ ایران)      1380- 1379

مجری کارگاه آموزشی منطقه‌ای حفاظت خشت و مدیریت محوطه‌های باستانی    1382

- مجری کارگاه حفاظت و مدیریت از میراث فرهنگی گلین در چغازنبیل (یونسکو ـ ایران)     1385

- مجری و دبیر کارگاه بین‌المللی منظرهای فرهنگی میراث جهانی در تخت‌جمشید (یونسکو ـ ایران)    1385

- راه اندازی کارگاه های مختلف تخصصی ملی- منطقه ای و بین المللی حفاظت و مرمت (ثبت جهانی، فرآیند تدوین ضوابط حریم و عرصه، کنوانسیون ها، پایش و نگهداری و مدیریت محوطه های ملی و جهانی) 1395- 1393                                                                                         

- دبیر علمی چهارمین کنگره علمی استانی و ملی تاریخ معماری و شهرسازی ایران- 1395

 

 

  

مؤسسات تابعه

پژوهشکده هنر
مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری
مؤسسه فرهنگی هنری صبا


پیوندها

فرهنگستان‌های ایران
دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها
مؤسسات پژوهشی
یاد استاد
پورتال قدیم

تماس با ما

ساختمان مرکزی : تهران- خیابان ولیعصر، پایین‌تر از چهارراه طالقانی، شماره 1552
كدپستي : 1416953613
تلفن : 5 - 66954200 دورنگار : 66951167
رایانامه : honar@honar.ac.ir

کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.