آرم فرهنگستان هنر
اهرینام و نام خانوادگی :

زهرا اهری

محل و تاریخ تولد :

<#f:110/>

عضو گروه :

عضو گروه تخصصی معماری و شهرسازی فرهنگستان هنر

- دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

تحصیلات:

- دکترا در رشته شهرسازی از دانشکده هنرهای زیباـ دانشگاه تهران،۱۳۸۱؛


- فوق لیسانس در رشته معماری از دانشکده هنرهای زیباـ دانشگاه تهران.

 

سوابق شغلی:

- دانشیار دانشگاه شهید بهشتی؛

- سرپرست مرکز مستندنگاری و مطالعات معماری ایران، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۹۸-۱۳۹۴؛

- عضو هیئت علمی وابسته دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، .۱۳۹۱-۱۳۸۹؛

- استادیار دانشگاه هنر، ۱۳۸۳-۱۳۸۱؛

- مدرس دانشگاه تهران- دانشکده هنرهای زیبا- گروه شهرسازی، .۱۳۹۶-۱۳۷۸؛

- مدیر گروه شهرسازی دانشگاه هنر، .۱۳۸۳-۱۳۸۲؛

- مدیر پژوهشی دانشگاه هنر، .۱۳۷۷-۱۳۷۴؛

- مربی دانشگاه هنر، .۱۳۸۱-۱۳۷۴؛

- مدیر طرح پژوهشی ، سازمان ملی زمین و مسکن ،.۱۳۷۶-۱۳۷۴؛

- محقق و مدیر طرح پژوهشی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، .۱۳۷۴-۱۳۷۲؛

- محقق و مدیر طرح پژوهشی، مرکز مقابله با سوانح طبیعی ، .۱۳۷۳-۱۳۷۰؛

- محقق و همکار طرح پژوهشی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران،.۱۳۷۱-۱۳۶۹؛

- محقق و مدیر طرح پژوهشی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، .۱۳۶۹-۱۳۶۵.

 

عضویت در مجامع و کمیته های علمی:

- عضو کمیته اجرایی ایکوموس ایران، ۱۳۹۸- ۱۳۹۰

- محقق مدعو کمیته هنر و معماری، شاخه مهندسی، فرهنگستان علوم ، ۱۳۹۱تاکنون.

- عضـو کمیته فنی (۳کمیته تخصـصـی معماری، طرا ی شـهری و بافت های واجد ارززا وزارت مسـکن و شـهرسـازی ،

۱۳۹۴تاکنون؛

- نماینده فرهنگستان هنر در هیئت رسیدگی به  ل اختلافات دبیرخانه دائمی مسابقات معماری و شهرسازی. از بهمن ۱۳۹۹.

 

سوابق پژوهشی:

تألیف:

- « مســکن  دا ل»، مهندس زهرا اهری،دکتر ســید محســن  بیبی، دکتر فرهاد خســرو خاور، دکتر اجــدر ارجمند نیا، تهران: مرکز

تحقیقات ساختمان و مسکن،۱۳۶۷؛

- « تجارب کشورهای مختلف در تأمین مسکن» ، زهرا اهری، شهلا امینی جدید. تهران: سازمان ملی زمین و مسکن، ۱۳۷۵؛

- « تحلیل و برنامه ریزی ف ضایی ــــ مکانی سکونتگاهها برای کاهط خطر زلزله» ، زهرا اهری و دیگران، تهران: بنیادم سکن انقلاب

اسلامی، ۱۳۷۵؛

- « مکتب اجفهان در شهرسازی، زبانشناسی عناجر و فضاهای شهری، واژگان و  واعد دستوری» ، تهران : دانشگاه هنر، (۱۳۸۰چاپ

دوم، ۱۳۹۱؛

- « مکتب اجفهان در شهرسازی. دستور زبان طرا ی شالوده شهری » . تهران: فرهنگستان هنر، (۱۳۸۵چاپ دوم، ۱۳۹۳)؛

- « زبان طرا ی شهری در شهرهای کهن: گذر از فضای کهن به فضای نوین»، سید محسن  بیبی، زهرا اهری، تهران: دفتر پژوهط

های فرهنگی ، ۱۳۹۱؛

- «میدان بهار ستان: تجربه نووارگی در ف ضای شهری ایرانی.» زهرا اهری، سید مح سن  بیبی. تهران: دفتر پژوهط های فرهنگی،

۱۳۹۴؛

 

ترجمه:

- آندره آده ، جرج. گونه ها و اسـتانداردهای طرا ی شـهری و مسـکونی ، مطالعه موردی ایالت تاباسـکو مکزیک. ترجمه زهرا اهری ،

تهران: مرکزتحقیقات ساختمان و مسکن، ۱۳۶۶؛

- لاتینا، کورادو . اســتفاده طولانی از مســاکن مو ت پیط ســاخته در زلزله های ایتالیا» . ترجمه زهرا اهری ، تهران : مرکز تحقیقات

ساختمان و مسکن، ۱۳۶۹؛

- مجموعه مقالات کنفرانس گوتنبرگ ســـوئد .۱۹۸۷پنجره در طرا ی و نگهداری ســـاختمان . ترجمه زهرا اهری ، تهران: مرکز

تحقیقات ساختمان و مسکن، ۱۳۷۱؛

- کریر، راب. اجزای معماری. ترجمه زهرا اهری، تهران: مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، ۱۳۷۶؛

- مجموعه مقالات سـازمان بهداشـت جهانی. بلا خبر نمی کند، آماده باشـی  . ترجمه زهرا اهری ، وزارت بهداشـت و درمان و آموزز

پزشکی ، ۱۳۷۰؛

- فر زاد، فرزانه؛ زهرا اهری و دیگران. ســـوانح، پیشـــگیری و امداد ، ترجمه مجموعه مقالات ، تهران: مرکز تحقیقات ســـاختمان و

مسکن، ۱۳۶۹؛

- کارمونا، متیو و دیگران. مکان های عمومی ، ف ضاهای شهری. ترجمه زهرا اهری و دیگران. تهران: دان شگاه هنر، ( ۱۳۸۹چاپ دوم،

۱۳۹۱)؛

 

گزارش های علمی مهم:

- گزارش طرح پژوهشی با مشارکت دکتر هادی ندیمی و دیگران با عنوان«بررسی رسالههای دکتری معماری در دانشگاههای برتر

جهان از  یث نوع تحقیق»، شاخه معماری و هنر ، گروه علوم مهندسی، فرهنگستان علوم، ۱۳۹۸؛

- گزارز طرح پژوهشی با مشارکت یاکی  پتروسکی و  سین بحرینی با عنوان

- “Earthquake losses and seismic risk analysis in regional planning. Economic and social

losses of housing and essential public buildings in rural districts of the region”

، »Guidelines for Earthquake Disaster Management, Volume VII, Part 2«

در مجموعه طرح بسیج توان فنی کشور برای بازسازی مناطق زلزله زده رودبار، قابل دسترس در

http://unhabitat.org.ir/wp-content/uploads/2019/04/v7p2.pdf

 

جایزه ها:

- کسب جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران برای کتاب «مکان های عمومی- فضاهای شهری» در سال .۱۳۸۹؛

- دریافت لوح کتاب شایسته تقدیر در نخستین دوره مسابقات «کتاب اثرگذار بر جریان فکری بازآفرینی شهری»، ۱۳۹۶؛

 

مقالات چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی و مروری _ ترویجی:


- « مسکن و جمعیت در شهرکهای  اشیه ای تهران» ، محیط شناسی  ،۱۶اسفند ۱۳۷۱؛

- سلسله مقالات « مروری کوتاه بر تجربیات سایر کشورها در زمینه تأمین مسکن» ، مسکن و انقلاب، شماره های  -۵۰مرداد وشهریور؛

 -۵۱ ،۱۳۷۲مهر و آبان  -۵۲ ،۱۳۷۲آذر و دی  – ۵۳ ،۱۳۷۲بهمن و اسفند .۱۳۷۲؛

- « م شکلات برنامه ریزی در م سکن سازی دولتی بعد از جنگ جهانی دوم – بررسی مقایسه ای آمریکا و اروپا » نوشته جرالد . پی .

دالی . مسکن وانقلاب  ،۴۷اردیبهشت .۱۳۷۲؛

- « معماری شهری مسجد در مکتب شهرسازی اجفهان» همراه با دکتر سید محسن  بیبی ,در جفه  ، ۲۶بهار و تابستان .۱۳۷۷؛

- « مکتب شهرسازی اجفهان: اجول سازماندهی فضایی ـ مکانی عناجر و فضاهای شهری» در هنرنامه ,۱۹تابستان .۱۳۸۲؛

- « بررسی تطبیقی دگرگونی جمعیت, خانوار,سکونت و شهرگرایی» همراه با دکتر سید محسن  بیبی, هنرهای زیبا .۱۹پاییز .۱۳۸۳؛

- « معنا در معماری غرب,رویکردی پدیدارشناسانه در بررسی تاریخ معماری.» خیال :۱۰تابستان .۱۳۸۳؛

- «روشهای تاریخ نگاری هنر و سیر تحول آنها» . نوشته اریک فرنی. خیال :۱۰تابستان .۱۳۸۳؛

- « دو نهاد دینی : یک زبان ، دو بیان» . گلستان هنر  :۲پاییز و زمستان .۱۳۸۴؛

- « اولین پژواک نوآوری و دومین پژواک نووارگی – الگوی تهران». همراه با دکتر سید محسن  بیبی. جفه ،۴۲بهار و تابستان .۱۳۸۵؛

- « خیابان چهارباغ اجفهان، مفهومی نو از فضای شهری.» در گلستان هنر :۵پاییز .۱۳۸۵؛

- «لاله زار- عرجه تفرج، از باغ تا خیابان.» باهمکاری دکترسید محسن  بیبی. در: هنرهای زیبا  ،۳۴بهار و تابستان .۱۳۸۷؛

- « از فروریختن باروها تا اندیشه شاهراهها»با همکاری دکتر سید محسن  بیبی و مهندس فرشید امامی در: جفه .۱۳۸۹؛

- « شهر، جشن، خاطره ـ تأملی در نسبت شهر و جشن در دوران جفویان و  اجاریان». در: هنرهای زیبا  ،۴۷آبان . ۱۳۹۱؛

- «شناسایی ساختار ثانویه شهر ایرانی دوره  اجاریه». هنرهای زیبا، معماری و شهرسازی.۱۳۹۴؛

- «تأملی در مفهوم ساختار و چگونگی شناسایی آن در شهر ایرانی پیط از دوران مدرن»، در: فیروزه اسلام ،۲بهار و تابستان ،۱۳۹۵؛

- ترجمه مقاله نزار ال جیاد با عنوان «بین القصرین – معبری میان دو  صر» در : خیال ،۲۴-۲۳پاییز –زمستان .۱۳۸۶؛

- «از ذهنیت عامه تا تظاهر کالبدی:امام زاده سید اسماعیل، تهران  اجاری، و رفع تعارضات اجتماعی». با همکاری زینب تمسکی.

در:تحقیقات تاریخ اجتماعی، سال شش،  شماره  ،2پاییز و زمستان ،۱۳۹۵؛

- « ساخت اجفهان نو: روایت ها و جورت های زندگی» در مطالعات شهر ایرانی ـ اسلامی، بهار  ،۱۳۹۶؛

- «تاریخ کجا؟ فضای کی؟تأملی در باب مفهوم  فاظت از بناها و بافت های تاریخی» در هفت شهر ،۶۰-۵۹پاییز و زمستان ،۱۳۹۶؛

- «دروازه در شهرهای سدههای نخست اسلامی ایران» با همکاری پریسا ر ی  زاده. در مطالعات معماری ایران  ،۱۷بهار و تابستان

 ،۱۳۹۹؛

- «تحقیقات مسئله مدار در معماری» با همکاری هادی ندیمی و دیگران. در فصلنامه آموزز مهندسی ایران ، ۸۷پاییز ۱۳۹۹

.۲۹-۱ ،جص

- “ Deep Structures in Urban Design: A Study of the Language of Isfahan School of Urban

Design( 16th- 19th century). In: Firouzeh, Journal of the Center for Research in Iranian

Arts, Architecture & Urbanism. School of Architecture, Birmingham Institute of Art&

Design. Vol.1 Spring 2005.

 

مقالات چاپ شده در مجموعه مقالات:

- مقاله تحت عنوان: « برنامه ریزی برای کاهط خطر زلزله در مقیاس منطقه ای ــــ نمونه دره طارم» ، در مجموعه مقالات کنفرانس

بین المللی پیشگیری خطر زلزله، تهران : مرکز مقابله با سوانح طبیعی، .۱۳۷۲؛

- ـــ مقاله مشترک با دکتر سید محسن  بیبی تحت عنوان: « اسلام شهرـــ یک مجموعه زیستی  اشیه ای یا یک مجموعه شهری در

 ال تولد» ، در مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی مسایل توسعه شهری و شهرهای جدید، اجفهان : وزارت مسکن و شهرسازی،

.۱۳۷۲ مهر؛

 

 مقاله تحت عنوان:

- A Systemic Approach to Spatio_ Locational Planning of Settlements to Mitigate -

Earthquake risk- A Case Study of Rostamabad

در مجموعه مقالات دهمین کنفرانس اروپایی مهندسی زلزله، وین: 1994

- مقاله تحت عنوان : « تجربیات سایر کشورها در زمینه تأمین مسکن اجتماعی ـــ جنبه های  ابل بررسی در شرایط ایران» ، مجموعه

مقالات سمینار سیاستهای توسعه مسکن، تهران: وزارت مسکن و شهرسازی، مهر .۱۳۷۳

- مقاله تحت عنوان :4

Low Cost Housing: The Context and The Prospects -

در مجموعه مقالات کارگاه آموزشـی یونسـکو تحت عنوان : « کارگاه آموزشـی منطقه ای در مورد مسـکن ارزانقیمت» ، نپال،

کاتماندو: .۱۹۹۵

- مقاله تحت عنوان : « برخورد نظام گونه به م سئله کاهط خطر از طریق برنامه ریزی منطقه ای ، تجربه منطقه گیلان و زنجان»، در

مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی مهندسی زلزله ، تهران: .۱۳۷۴

- مقاله مشترک با دکتر سید محسن  بیبی تحت عنوان: « زبان طرا ی شهری در شهرهای کهن ــــ عناجر و  واعد ترکیب نماهای

شهری اجفهان» ، در مجموعه مقالات کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران، تهران: سازمان میراث فرهنگی، .۱۳۷۴

- مقاله مشترک با دکتر سید محسن  بیبی تحت عنوان: « تحلیلی بر پژوهشهای مسکن در ایران»، در مجموعه مقالات دومین سمینار

سیاستهای توسعه مسکن در ایران ، تهران: وزارت مسکن و شهرسازی، .۱۳۷۴

- مقاله با عنوان : « کوی سیزده آبان ، ارتقاء سطح زندگی، ارتقاء سطح سکونت»، در مجموعه مقالات سومین سمینار سیا ستهای

توسعه مسکن، تهران: وزارت مسکن و شهرسازی، مهر .۱۳۷۵

- مقاله مشترک با دکتر سید محسن  بیبی تحت عنوان : « مسکن اجتماعی ، الگوهای مناسب و مقدور»، در مجموعه مقالات سومین

سمینار سیاستهای توسعه مسکن ، تهران: وزارت مسکن و شهرسازی، مهر .۱۳۷۵

- مقاله م شترک با دکتر سید مح سن  بیبی تحت عنوان : « معماری شهری م سجد در مکتب ا جفهان» در مجموعه مقالات همایط

معماری مسجد: گذشته ، ال ، آینده ـ اجفهان : دانشگاه هنر، .۱۳۷۶

- مقاله تحت عنوان : « عال  مثال و بیان فضایی آن در مکتب شهرسازی اجفهان» در مجموعه مقالات دومین کنگره تاریخ معماری و

شهرسازی ایران، تهران : سازمان میراث فرهنگی, .۱۳۷۸

- مقاله تحت عنوان: « مکتب شهر سازی ا جفهان: ا جول ترکیب ف ضایی _ مکانی عنا جر و ف ضاهای شهری» .. سازمان فرهنگ و

ارتباطات اسلامی. تهران: .۱۳۸۵

- _ مقاله تحت عنوان: « کاربرد روز چارلز موریس در مطالعه نشانه های معماری شهری» در مجموعه مقالات سومین ه  اندیشی

نشانه شناسی هنر ، فرهنگستان هنر، زمستان .۱۳۸۷

- -مقاله با عنوان«ژرف ساختهای طرا ی شهری: مبانی شهرسازی مکتب اجفهان» در مجموعه مقالات گردهمایی مکتب اجفهان،

تهران: فرهنگستان هنر، .۱۳۸۸

ارائه مقاله در سمینارها و گردهمایی ها:

- ـــ ارایه مقاله مشترک با دکتر سید محسن  بیبی تحت عنوان: « مسکن  دا ل ، روشی برای برنامه ریزی مسکن» ، در سمینار هفته

اسکان بشر، تهران: وزارت مسکن و شهرسازی، مهرماه .۱۳۶۷

- ارایه مقاله تحت عنوان: « مرا ل نگهداری و تعمیر پنجره با مقدمه کوتاهی بر م سئله نگهداری و تعمیر ساختمان»، در سمینار تعمیر

و نگهداری ساختمان، تهران: مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، اسفند .۱۳۶۹

- ارایه مقاله تحت عنوان: « برنامه ریزی برای کاهط خطر زلزله در مقیاس منطقه ای ـــــ نمونه دره طارم» ، در کنفرانس بین المللی

پیشگیری خطر زلزله، تهران : مرکز مقابله با سوانح طبیعی،  ۷-۵مهر .۱۳۷۲

- ارایه مقاله مشترک با دکتر سید محسن  بیبی تحت عنوان: « اسلام شهرــــ یک مجموعه زیستی  اشیه ای یا یک مجموعه شهری

در  ال تولد» ، در کنفرانس بین المللی مسایل توسعه شهری و شهرهای جدید، اجفهان : وزارت مسکن و شهرسازی، مهر .۱۳۷۲

- ارایه مقاله تحت عنوان:

A Systemic Approach to Spatial_ Locational Planning of Settlements to Mitigate -

Earthquake risk- A Case Study of Rostamabad

در دهمین کنفرانس اروپایی مهندسی زلزله، وین: ۲۸آگوست ـ  ۲سپتامبر  ۱۱-۶ ،۱۹۹۴شهریور .۱۳۷۳

- ارایه مقاله تحت عنوان : « تجربیات سایر کشورها در زمینه تأمین مسکن اجتماعی ــــ جنبه های  ابل بررسی در شرایط ایران» ، در

سمینار سیاستهای توسعه مسکن، تهران: وزارت مسکن و شهرسازی، مهر .۱۳۷۳

- ارایه مقاله تحت عنوان :

Low Cost Housing: The Context and The Prospects -

در کارگاه آموز شی یون سکو تحت عنوان : « کارگاه آموز شی منطقه ای در مورد م سکن ارزانقیمت» ، نپال، کاتماندو:  28ژانویه

، 1فوریه .۱۹۹۵

- ارایه مقاله تحت عنوان : « برخورد نظام گونه به مســـئله کاهط خطر از طریق برنامه ریزی منطقه ای ، تجربه منطقه گیلان و

زنجان»، تهران: دومین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی مهندسی زلزله ،  ۲۷-۲۵اردیبهشت .۱۳۷۴5

- ارایه مقاله تحت عنوان: «  دا ل سطح زیربنای سکونت » ، در سمینار آموزشی اجول طرا ی مسکن مطلوب، تهران: مرکز تحقیقات

ساختمان و مسکن ،  ۶-۴آذر .۱۳۷۴

- ارایه مقاله م شترک با دکتر سید مح سن  بیبی تحت عنوان: « زبان طرا ی شهری در شهرهای کهن ــــ عنا جر و  واعد ترکیب

نماهای شهری اجفهان» ، در کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران، ب:  سازمان میراث فرهنگی،  ۱۲-۷اسفند ۱۳۷۴

- ارایه مقاله مشترک با دکتر سید محسن  بیبی تحت عنوان: « تحلیلی بر پژوهشهای مسکن در ایران»، در دومین سمینار سیاستهای

توسعه مسکن در ایران ، تهران: وزارت مسکن و شهرسازی، مهر .۱۳۷۴

- ارایه مقاله با عنوان : « کوی سیزده آبان ، ارتقاء سطح زندگی، ارتقاء سطح سکونت»، در سومین سمینار سیاستهای توسعه م سکن،

تهران: وزارت مسکن و شهرسازی، مهر .۱۳۷۵

- ارایه مقاله م شترک با دکتر سید مح سن  بیبی تحت عنوان : « م سکن اجتماعی ، الگوهای منا سب و مقدور»، در سومین سمینار

سیاستهای توسعه مسکن ، تهران: وزارت مسکن و شهرسازی، مهر .۱۳۷۵

- ارایه مقاله مشترک با دکتر سید محسن  بیبی تحت عنوان : « معماری شهری مسجد در مکتب اجفهان» در همایط معماری مسجد:

گذشته ، ال ، آینده ـ اجفهان : دانشگاه هنر، .۱۳۷۶

- ارایه مقاله تحت عنوان : « عال  مثال و بیان فضایی آن در مکتب شهرسازی اجفهان» در دومین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی

ایران، ب  : فروردین .۱۳۷۸

- ارایه مقاله تحت عنوان :

Defining Urban Structure of Isfahan( 17-19th centuries).

4th BIPS Workshop on Iranian Studies,London:The British Academy,12-13 Nov.2001 -

- ارایه مقاله تحت عنوان:

Language of Urban Design in Isfahan School of Urban Design , Analyzing the Syntax of -

Urban Structure in Isfahan( 17-19th centuries).

Birmingham: University of Central England in Birmingham,Nov.2001. -

- ارایه مقاله تحت عنوان: « مکتب شهرسازی اجفهان: اجول سازماندهی فضایی ــــ مکانی عناجر و فضاهای شهری» در کنگره بین

المللی هنر و جنایع دستی اسلامی، اجفهان: مهر .۱۳۸۱

- ارایه مقاله مشترک با دکتر سید محسن  بیبی تحت عنوان: «رم» در شهرسازی« باروک» و« اجفهان» در مکتب شهرسازی اجفهان

، مقایسه دو پایتخت، در همایط شهر فضای گفتگو. مرکز بین المللی گفتگوی تمدنها، اجفهان،آبان .۱۳۸۱

- ارایه مقاله تحت عنوان: « شهر به مثابه ن شانه : ساختار و دلالت ن شانه های زبان طرا ی شهری در مکتب شهر سازی ا جفهان» .

همایط ه  اندیشی نشانه شناسی هنر, فرهنگستان هنر, اجفهان: خرداد .۱۳۸۴

- ارائه مقاله تحت عنوان « کاربرد روز چارلز موریس در ن شانه شنا سی معماری شهری» همایط ه  اندی شی ن شانه شنا سی هنر،

فرهنگستان هنر، تهران: اسفند .۱۳۸۴

- ارائه مقاله تحت عنوان« ژرف ساخت های طرا ی شهری مبانی شهرسازی مکتب اجفهان» گردهمائی مکتب اجفهان. فرهنگستان

هنر. اجفهان: آذر .۱۳۸۵

- ارائه مقاله تحت عنوان« مبانی شکل گیری اجفهان به عنوان پایتخت جفویه» در سمینار پایتخت های ایران. دانشگاه تهران، انجمن

جامعه شناسی ایران، گروه علمی تخصصی جامعه شناسی شهر، تهران: خرداد .۱۳۸۶

- ارائه مقاله تحت عنوان« شهر و ج شن» همایط جد سال بلدیه در ایران. سازمان شهرداری ها و دهیاری های ک شور- مو س سه

مطالعات فرهنگ و تمدن ایران زمین. تهران: اردیبهشت .۱۳۸۷

- ارائه مقاله م شترک با دکتر سید مح سن  بیبی تحت عنوان«طرح جامع تهران(۱۳۴۷ا تحقق انگاره ها بعد از چهل سال» ن ش ست

علمی تخصصی بررسی طرح های جامع  دی  و جدید شهر تهران. مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران. تهران: آبان .۱۳۸۷

- ارائه مقاله مشترک با فاطمه گلدار تحت عنوان:

Art: An Integrated Part of Built Environment, Case Study of Kashan Residential Quarters' -

Centers, 4th international conference on arts in Society, Venice, Italy, June 2009.

- ارائه مقاله تحت عنوان :

- Creating mystical space by water Isfahan in Safavid Period.2nd International

Symposium on Mystical Aspects of Islamic Art & Literature (20-22 July, 2010)

- ارایه مقاله تحت عنوان:6

- “Characteristics of figure urbaine in Safavid Isfahan and its relations with functions

of urban space”,ISUF 21st International Seminar on Urban Form, Porto, Portugal,

3-6 July 2014

- ارائه مقاله تحت عنوان:

- “Community Resilience Through Maintenance of Sense of Community: Some

lessons from Disaster Affected Cities in Iran”, US – Iran Symposium on Resilient

Cities, 16-18 July 2014.

- ارائه مقاله تحت عنوان : آموزز شهرسازی: از شناخت تا مداخله. در نخستین همایط ملی آموزز شهرسازی در ایران.

تهران:پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران. ۲۵-۲۴آذر .۱۳۹۴

- ارائه مقاله تحت عنوان:

- ”Negarestan Square: Formation of an urban space for an invented tradition”,

Reassessing 19th century Art in Islamic Countries, Ernst Herzfeld Society, !3th

Colloquium, Vienna, Austria, June 6-9, 2017

گزارش های علمی:

- گزارز طرح پژوهشی با عنوان « دگرگونی روستاهای مجاور شهرهای بزرگ و نقط آنها در نظام اسکان کشور، مطالعه موردی اسلام

شهر» . با همکاری دکتر سید مح سن  بیبی, ویکتوریا جمالی, دکتر سید   سین بحرینی . دان شکده محیط زی ست دان شگاه تهران:

.۱۳۷۱

- گزارز طرح پژوه شی با عنوان «: برر سی تجربیات سایر ک شورها در زمینه عمران رو ستایی »، با همکاری شهلا امینی جدید, بنیاد

مسکن انقلاب اسلامی, .۱۳۷۴

- گزارز طرح پژوهشـی با عنوان «: توسـعه روسـتایی و جایگاه مسـکن در آن» با همکاری شـهلا امینی جدید, بنیاد مسـکن انقلاب

اسلامی, .۱۳۷۴

- گزارز طرح پژوه شی با عنوان: « الگوی م صرف م سکن» با همکاری دکتر سید مح سن  بیبی و دیگران, سازمان ملی زمین و

مسکن, .۱۳۷۶

- گزارز « بخط مسکن بانک اطلاعاتی ملی ایران,بنیاد ایران شناسی» همراه با دکتر اکبر زرگر و دیگران. .۱۳۷۸

- گزارز طرح پژوهشـی با عنوان:« بررسـی تطبیقی دگرگونی جمعیت، خانوار، سـکونت و شـهرگرایی » همراه با دکتر سـید محسـن

 بیبی. دانشکده هنرهای زیبا, دانشگاه تهران. .۱۳۸۲

- گزارز طرح پژوه شی با عنوان« شرح نحله های معماری و شهر سازی ایران در دوره معا جر- معماری و شهر سازی معا جر ایران

۱۳۸۲-۱۲۷۰ه.ز.» همراه با دکتر سید محسن  بیبی و دیگران. دانشکده هنرهای زیبا , دانشگاه تهران. .۱۳۸۲

- گزارز طرح پژوهشی با عنوان« ابعاد کیفی مسکن» همراه با دکتر سید محسن  بیبی. سازمان ملی زمین و مسکن. .۱۳۸۳

- م شارکت در تهیه برنامه فوق لی سانس مطالعات معماری ایران. همراه با مهندس کامبیز  اجی  ا سمی و دیگران. دان شکده معماری و

شهرسازی. دانشگاه شهید بهشتی. .۱۳۸۴

- گزارز طرح پژوهشـی با عنوان« تجربه نووارگی (مدرنیتها ایرانی در خلق عرجـه عمومی و فضـای شـهری» با همکاری دکتر سـید

محسن  بیبی . دانشگاه تهران: .۱۳۸۵

- گزارز طرح پژوهشی برای مدخل «شهر/شهرسازی» دانشنامه جهان اسلام. بنیاد دائره المعارف اسلامی. تهران. .۱۳۸۷

- گزارز طرح پژوهشی با عنوان «تهران: بررسی تطبیقی توسعه شهری»، ،۱۳۸۸-۱۳۸۴دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای زیبا، با

همکاری دکتر سید محسن  بیبی.

- همکاری در طرح تحقیقاتی «تدوین برنامه درسی دوره عالی آموزشی مسکن شهری بنیاد مسکن »، دانشکده معماری، دانشگاه شهید

بهشتی.

- گزارز طرح پژوهشی با عنوان«شناسایی پیوندها و مکان های سازنده ساختار اجلی شهر تهران در دوره اول  اجار» . دانشکده

 

معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، .۱۳۹۳ 

مؤسسات تابعه

پژوهشکده هنر
مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری
مؤسسه فرهنگی هنری صبا


پیوندها

فرهنگستان‌های ایران
دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها
مؤسسات پژوهشی
یاد استاد
پورتال قدیم

تماس با ما

ساختمان مرکزی : تهران- خیابان ولیعصر، پایین‌تر از چهارراه طالقانی، شماره 1552
كدپستي : 1416953613
تلفن : 5 - 66954200 دورنگار : 66951167
رایانامه : honar@honar.ac.ir

کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.