آرم فرهنگستان هنر
فاطمینام و نام خانوادگی :

ساسان فاطمی

محل و تاریخ تولد :

<#f:110/>

عضو گروه :

عضو گروه تخصصی موسیقی فرهنگستان هنر

تحصیلات

- کارشناسی, 1376, مردم شناسی (گرایش اتنوموزیکولوژی, پاریس 10 نانتر؛
- کارشناسی ارشد, 1377, مردم شناسی (گرایش اتنوموزیکولوژی, پاریس 10 نانتر؛
- دکتری, 1384, قوم-موسیقی شناسی (اتنوموزیکولوژی, پاریس 10 نانتر.

کتاب‌های تالیفی:

- Gay Jenifer Breyley, and Sasan Fatemi. "Iranian Music and Popular Entertainment: From Motrebi to Losanjelesi and beyond." London: Routledge, 2016؛
- ساسان فاطمی و محمد افتخاری . "موسیقی و زندگی موسیقایی مازندران: مسئله ی تغییرات." : موسسه ی فرهنگی هنری ماهور، 1381؛
- ساسان فاطمی. "ریتم کودکانه در ایران: پژوهشی پیرامون وزن شعر عامیانه ی فارسی." : موسسه ی فرهنگی-هنری ماهور، 1382؛
- حسین علیزاده ، هومان اسعدی، مینا افتاده ، علی بیانی ، مصطفی کمال پورتراب و ساسان فاطمی. "مبانی نظری و ساختار موسیقی ایرانی." : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی-چشم انداز، 1386؛
- ساسان فاطمی. "موسیقی پنج قاره: چشم اندازی از موسیقی پنج قاره ی جهان: آسیا ،اروپا، آفریقا، اقیانوسیه و آمریکا (گردآوری و تألیف، به همراه پنج لوح فشرده)." تهران: انجمن موسیقی ایران، 1393؛
- ساسان فاطمی. "موسیقی پنج قاره: چشم اندازی از موسیقی پنج قاره ی جهان: آسیا ،اروپا، آفریقا، اقیانوسیه و آمریکا (گردآوری و تألیف، به همراه پنج لوح فشرده)." تهران: انجمن موسیقی ایران، 1393؛
-ساسان فاطمی. "موسیقی پنج قاره: چشم اندازی از موسیقی پنج قاره ی جهان: آسیا ،اروپا، آفریقا، اقیانوسیه و آمریکا (گردآوری و تألیف، به همراه پنج لوح فشرده)." تهران: انجمن موسیقی ایران، 1393؛
- ساسان فاطمی. "موسیقی پنج قاره: چشم اندازی از موسیقی پنج قاره ی جهان: آسیا ،اروپا، آفریقا، اقیانوسیه و آمریکا (گردآوری و تألیف، به همراه پنج لوح فشرده)." تهران: انجمن موسیقی ایران، 1393؛
- ساسان فاطمی. "موسیقی پنج قاره: چشم اندازی از موسیقی پنج قاره ی جهان: آسیا ،اروپا، آفریقا، اقیانوسیه و آمریکا (گردآوری و تألیف، به همراه پنج لوح فشرده)." تهران: انجمن موسیقی ایران، 1393؛
- ساسان فاطمی. "فرهیختگی در محیط مردمی: غزل خوانی تهرانی و بسترهای فرهنگی - اجتماعی آن." تهران: ماهور، 1398؛
- ساسان فاطمی. "ما و موسیقی و بعضی چیزهای دیگر." تهران: ماهور، 1400.
کتاب‌های ترجمه شده:

- ساسان فاطمی. "رساله در بیان موسیقی شرقی و مقایسه آن با موسیقی اروپایی." : فرهنگستان هنر، 1385؛
کتاب های غیر از تالیف و ترجمه:

- ساسان فاطمی. "پیدایش موسیقی مردم پسند در ایران: تأملی بر مفاهیم کلاسیک، مردمی، مردم پسند." تهران: مؤسسه فرهنگی - هنری ماهور، 1392؛
- ساسان فاطمی. "جشن و موسیقی در فرهنگهای شهری ایرانی." تهران: ماهور، 1393.
مقالات چاپ شده در نشریات بین‌المللی:

- ساسان فاطمی. "La musique classique en fête: Le cas du muqâm azerbaïdjanais." RTMMAM (Revue des Traditions Musicales des Mondes Arabe et Méditerranéen))؛
- ساسان فاطمی. "Rythmique enfantine en Iran." RTMMAM (Revue des Traditions Musicales des Mondes Arabe et Méditerranéen) ؛
- ساسان فاطمی. "Quelques réflexions sur les notions classique et populaire." RTMMAM (Revue des Traditions Musicales des Mondes Arabe et Méditerranéen) 1، (1395)؛ 
- Sasan Fatemi. "Le chanteur silencieux, un apercu de la vie musicale en Iran." Cahier d'Etudes sur la Méditerranée Orientale et le Monde Turco-iranien (CEMOTI  (2000)؛
- Sasan Fatemi. "Music, Festivity, and Gender in Iran From the Qajar to the Early Pahlavi period." Iranian Studies 38, no. 3 (2005): 399-416؛
- ساسان فاطمی. "سازمان اداری موسیقی و قشرهای فرهنگی در جامعه." مقالات پژوهشی سازمان اداری و هنر  (1380)؛
- ساسان فاطمی. "ضرورت نوآوری در موسیقی ایرانی." کتاب سال هنر ایران(1382)؛
- ساسان فاطمی. "مروری بر موسیقی فولکلور اروپا." موسیقی دان (1383)؛
- ساسان فاطمی. "تصنیف و سیر تحول آن." کرشمه (1383)؛
- هومان اسعدی، ژان دورینگ و ساسان فاطمی. "چکیده مقالات و کتاب های موسیقی - موسیقی و هنرهای نمایشی." چکیده های ایرانشناسی؛
- ساسان فاطمی. "موسیقی عاشقی آذربایجان شرقی." دفترچه سی دی (1383)؛
- ساسان فاطمی. "موسیقی عاشقی آذربایجان شرقی دئیشمه عاشق علی کلیبری و لیلی خانم." دفترچه سی دی -(1384)؛
- ساسان فاطمی. "همکاری در ترجمه چکیده های ایران شناسی." چکیده های ایران شناسی(1384)؛
- ساسان فاطمی. "چکیده مقالات و کتاب های مربوط به موسیقی." ؛
- ساسان فاطمی. "تار مالک منصورف." دفترچه همراه سی دی تحقیقاتی؛
- ساسان فاطمی. "ترانه." دائره المعارف بریتانیکا (ادبیات باستانی)(1385)
- ساسان فاطمی. "ترجمه چکیده های ایرانشناسی." چکیده های ایرانشناسی(1385)؛
- ساسان فاطمی. "نقد موسیقی: طرح چند سال." مقالات اولین و دومین هم اندیشی نقد هنر (1382 و 1383) (1385)؛
- ساسان فاطمی، پوپک رفیع نژاد و انیس دو ویکتور . "چکیده ی مقالات و کتاب های مربوط به موسیقی".
مقالات چاپ شده در نشریات داخلی:

- ساسان فاطمی و امیر پوریانسب . "مسایل و مشکلات اجرایی هدفهای گزارشگری مالی." بررسی های حسابداری و حسابرسی (1374)؛
- ساسان فاطمی. "اتنوموزیکولوژی : یک بازبینی شناخت شناسانه و پیشنهاد دو مدل تحقیق." فصلنامه همیار(1378)؛
- ساسان فاطمی. "یک شکل جهانی برای یک نوع جهانی." فصلنامۀ موسیقی ماهور (1378)؛
- ساسان فاطمی. "پیوند تصوف با فتوت." مطالعات باستان شناسی (1378)؛ 
- ساسان فاطمی. "موسیقی قدسی در گواتی و سماع." فصلنامه همیار (1378)؛
- ساسان فاطمی. "بررسی دو آواز مازندرانی. بحثی درباره وزن فهلویات و اشعار غیرفارسی در آوازهای محلی." فصلنامه همیار (1378)؛
- ساسان فاطمی. "آواز روح." نامه فرهنگستان-فرهنگستان زبان و ادب فارسی(1378)؛
- ساسان فاطمی. "عبدالقادر مراغی." نامه فرهنگستان-فرهنگستان زبان و ادب فارسی (1378)؛
- ساسان فاطمی. "موسیقی عامه و اقتصاد بازار." فصلنامه همیار (1379)؛
- ساسان فاطمی. "موسیقی و ماوراءالطبیعه." فصلنامه همیار (1379)؛
- ساسان فاطمی. "اتنوموزیکولوژی و دموکراسی موسیقایی." فصلنامۀ موسیقی ماهور (1380)؛
- ساسان فاطمی. "موسیقی مردمی/موسیقی کلاسیک." فصلنامه همیار (1380)؛
- ساسان فاطمی. "مطرب ها از صفویه تا مشروطیت1." فصلنامۀ موسیقی ماهور (1380)؛
- ساسان فاطمی. "مطرب ها از صفویه تا مشروطیت2." فصلنامۀ موسیقی ماهور  (1380)
- ساسان فاطمی. "لوطی ها و موسیقی." فصلنامۀ موسیقی ماهور (1381)؛
- ساسان فاطمی. "موسیقی و جشن در فرهنگک های ایرانی." نامه انسان شناسی (1381)؛
- ساسان فاطمی. "شکل گیری روحوضی و تحول سنت مطربی." فصلنامۀ موسیقی ماهور (1381)؛
- ساسان فاطمی. "شنود موسیقایی." فصلنامۀ موسیقی ماهور (1382)؛
- ساسان فاطمی. "نگاهی گذرا به پیدایش و رشد موسیقی مردم پسند ایران : از ابتدا تا سال 1357." فصلنامۀ موسیقی ماهور (1382)؛
- زاون هاکوپیان و ساسان فاطمی. "گرایش به دورگه سازی." فصلنامۀ موسیقی ماهور (1383)؛
- ژاک شارپانتیه و ساسان فاطمی. "آیا موسیقی های شرقی می توانند شکل های تازه ای به آهنگسازان غربی الهام کنند." فصلنامۀ موسیقی ماهور (1383)؛
- ساسان فاطمی و صالح المهدی . "مشکلات حفظ شکل های سنتی." فصلنامۀ موسیقی ماهور  (1383)؛
- ساسان فاطمی. "نت نگاری ابزاری برای حفظ یا تخریب موسیقی ای که به صورت سنتی نت نگاری نمی شود." فصلنامۀ موسیقی ماهور (1383)؛
- ساسان فاطمی. "گزارشی موسیقایی از ایران دوردست." فصلنامۀ موسیقی ماهور (1383)؛
- ساسان فاطمی. "موسیقی معاصر به سبک غربی و مشکلات آن در ژاپن." فصلنامۀ موسیقی ماهور(1383)؛
- ساسان فاطمی. "نقد کتاب پژوهشی در موسیقی و سازهای موسیقی نظامی دوره قاجار نوشته علی بلوکباشی و یحیی شهیدی." نامه انسان شناسی(1383)؛
- ساسان فاطمی. "یک پیام." فصلنامۀ موسیقی ماهور  (1383)؛
- ساسان فاطمی. "اصول بنیانی موسیقایی در موسیقی مدال خاورمیانه." فصلنامۀ موسیقی ماهور (1383)؛
- ساسان فاطمی. "مقدمه ای بر کنگره ی بین المللی." فصلنامۀ موسیقی ماهور (1383)؛
- ساسان فاطمی. "تاملی بر گزارش." فصلنامۀ موسیقی ماهور (1383)؛
- ساسان فاطمی. "گزارش سخنرانی ها." فصلنامۀ موسیقی ماهور (1383)؛
- ساسان فاطمی. "ناشنوایی فرهنگی." فصلنامۀ موسیقی ماهور (1383)؛
- ساسان فاطمی. "نگرشی به دو مفهوم آوازی ( تصنیف یا ترانه تصنیف و ترانه )." فرهنگ و اندیشه (1384)؛
- ساسان فاطمی. "ساز ناکوک پژوهش." فرهنگ و اندیشه (1384)؛
- ساسان فاطمی. "ترانه های تخت حوضی ( نقد کتاب کهنه های همیشه نو)." فصلنامۀ موسیقی ماهور (1384)؛
- ساسان فاطمی. "پیوند شعر و موسیقی : قاعده یا سبکک." فصلنامۀ موسیقی ماهور  (1384)؛
- ساسان فاطمی. "ناهنجاری های پژوهش موسیقی در ایران." فصلنامۀ موسیقی ماهور(1385)؛
- ساسان فاطمی. "موسیقی جدی و رسانه : نقش رادیو - تلویزیون در ایجاد فرهنگ موسیقایی." پژوهشهای ارتباطی (1385)؛
- ساسان فاطمی. "نکته هایی درباره ی شیوه ی گرفتن تار در قدیم." فصلنامۀ موسیقی ماهور (1385)؛
- ژان ژاک روسو و ساسان فاطمی. "رقیمه در باب موسیقی فرانسوی." فصلنامۀ موسیقی ماهور  (1385)؛
- ساسان فاطمی. "موسیقی حاوی بیان احساسات نیست." فصلنامۀ موسیقی ماهور (1385)؛
- ساسان فاطمی. "چگونه به رکود رسیدیم چگونه از آن خارج شویم." فصلنامۀ موسیقی ماهور (1385)؛
- ساسان فاطمی. "موسیقی : پدیده ی اجتماعی یا اثر هنری ( به بهانه انتشار دهمین سمفنی شاهین فرهت )." فصلنامۀ موسیقی ماهور (1386)؛
- ساسان فاطمی و ژان دورینگ . "بداهه در موسیقی هنری ایران." فصلنامۀ موسیقی ماهور(1386)؛
- ساسان فاطمی. "منابع عثمانی درباره ی گسترش تقسیم." فصلنامۀ موسیقی ماهور (1386)؛
- ساسان فاطمی. "بازنگری مفاهیم بداهه و آهنگسازی و اهمیت آنها در موسیقی ایرانی." فصلنامۀ موسیقی ماهور  (1386)؛
- رضا صمیم و ساسان فاطمی. "پژوهشی جامعه شناختی در باب مصرف موسیقایی در بین افرادی با پایگاه های اجتماعی متفاوت (مطالعه موردی تهران)."هنرهای زیبا  (1386)؛
- ساسان فاطمی. "تئوری ویژگی های آن و رابطه ی آن با عمل موسیقایی." فصلنامۀ موسیقی ماهور (1386)؛
- ساسان فاطمی و پریسا سادات بهبهانی نیا . "مقایسه مربوط بودن سود عملیاتی در مقایسه با سود غیر عملیاتی در بازار سرمایه ایران." حسابداری مدیریت 1، 2 (1389)؛
- ساسان فاطمی. "چهارپاره خوانی در ایران و برخی جنبه های فرمال آن." فصلنامۀ موسیقی ماهور (1392)؛
- ساسان فاطمی. "ریتم: از نقطه ی صفر تا وزن." فصلنامۀ موسیقی ماهور(1392)؛
- ساسان فاطمی. "سیر نفوذ موسیقی غربی به ایران در عصر قاجار." نامه هنرهای نمایشی و موسیقی  (1393)؛
- ساسان فاطمی. "ریتم چندزمانه در موسیقی ایرانی - عربی - ترکی." فصلنامۀ موسیقی ماهور (1394)؛
- ساسان فاطمی. "غزل خوانی و جایگاه آن در فرهنگ موسیقایی ایران." نشریه هنرهای زیبا- هنرهای نمایشی و موسیقی (نشریه دانشگاه تهران) (1395)؛
- ساسان فاطمی. "غزل خوانی و جایگاه آن در فرهنگ موسیقایی ایران (تجدید چاپ با تجدید نظر: حدود 40 درصد تغییرات و اضافات)." فصلنامۀ موسیقی ماهور (1396)؛
- ساسان فاطمی. "راست و چپ در موسیقی ایرانی: راست کوک/ چپ کوک، مضراب راست/ مضراب چپ." فصلنامۀ موسیقی ماهور(1397)
- بهرنگ نیک آئین و ساسان فاطمی. "از جشن عروسی تا مدرسه موسیقی: نظام استادشاگردی و تغییرات در روشهای انتقال سنت در هنر شعری - موسیقایی عاشیقی."   نشریه هنرهای زیبا- هنرهای نمایشی و موسیقی (نشریه دانشگاه تهران) (1397)؛
- آرمان گوهری نسب و ساسان فاطمی. "تحول سنت باغشیگری در ترکمن صحرا: موردی خاص از تغییرات موسیقایی." نشریه هنرهای زیبا- هنرهای نمایشی و موسیقی (نشریه دانشگاه تهران)(1398)؛
- ساسان فاطمی. "تأملاتی دیگر بر مفاهیم کلاسیک، مردمی، مردم‏ پسند و "فرهیختگی چندپاره"." فصلنامۀ موسیقی ماهور  (1398)؛
- سپهر سراجی و ساسان فاطمی. "بازشناسی ویژگی های مرکزی موسیقی ایرانی به عنوان عناصر هویت ساز در این سنت." نشریه هنرهای زیبا- هنرهای نمایشی و موسیقی (نشریه دانشگاه تهران)  (1399)؛
- ساسان فاطمی. "موسیقی مردم پسند: چند نکته کلیدی." فصلنامۀ موسیقی ماهور  (1399)؛
- محمدرضا شرایلی و ساسان فاطمی. "سنجش نسبت ضربهای6/8 در رنگ های موسیقی دستگاهی ایران (1284-1357ش.)."نشریه هنرهای زیبا-هنرهای نمایشی و موسیقی (نشریه دانشگاه تهران) (1400)؛
- سپهر سراجی و ساسان فاطمی. "طبقه بندی مجموعه کارگان مرتبط با موسیقی کلاسیک ایرانی بر مبنای گفتمان های هویت در درون سنت." نشریه هنرهای زیبا- هنرهای نمایشی و موسیقی (نشریه دانشگاه تهران) (1400).

همایش‌های بین‌المللی:

- Sasan Fatemi. "Music and Gender in Safavid Persia." International Medieval Congress, Leeds؛
- Sasan Fatemi. "Tehran?s Motrebs and Cultural Change." Crossroads Conference, Istanbul؛
- Sasan Fatemi. "Ghazal Khani and Gardankolofts: A Social Study of a Musical Genre." The Sixth Biennial of Iranian Studies, London؛
- Sasan Fatemi. "Musique des élites et genèse de la popular music: Etude comparative des cas de l'Iran, de l'Egypte et de l'Azerbaïdjan." Congrès des musiques dans le monde de l'islam.
همایش‌های داخلی:

- ساسان فاطمی. "در مضرات چارچوب نظری اجباری." هم اندیشی روشهای پژوهش هنر در ایران: ساختارگرایی در فقدان ایده مندی و مساله محوری، تهران.
داوری‌های انجام شده:
- جشنواره بین المللی فارابی ویژه تحقیقات علوم انسانی و اسلامی، تهران - ایران، 1392/05/03؛
- جشنواره بین المللی فارابی ویژه تحقیقات علوم انسانی و اسلامی، تهران - ایران، 1392/06/23؛
- جشنواره بین المللی فارابی ویژه علوم انسانی و اسلامی، تهران - ایران، 1395/08/12؛
- جشنواره بین المللی فارابی ویژه علوم انسانی و اسلامی، تهران - ایران، 1395/09/25؛
- جشنواره بین المللی خوارزمی، ایران - تهران، 1397/11/01؛
- جشنواره بین المللی خوارزمی، ایران، 1398/10/01؛
- جشنواره بین المللی فارابی، ایران، 1400/02/02.
جوایز و افتخارات(در زمینه‌های مختلف مانند: طرح, مقاله, ...):

- فرهیختگی در محیط مردمی: غزلخوانی تهرانی و بسترهای فرهنگی - اجتماعی آن، ملی، سایر، 1399/11/12.
فعالیت‌های اجرایی:

- عضو شورای کتابخانه پردیس هنرهای زیبا، 1391/10/13، ایران، تهران؛
- داوری آزمون عملی کارشناسی ارشد موسیقی شناسی، 1392/04/01، 1392/04/01، ایران، تهران؛
- عضو گروه واژه گزینی فرهنگستان ادب و زبان فارسی، 1392/04/05، 1392/12/29، ایران، تهران؛
- عضو شورای تخصصی و علمی مرکز موسیقی حوزه هنری، 1392/04/05، 1392/12/29، ایران، تهران؛
- عضو کمیته ارزیابی کیفیت پردیس هنرهای زیبا، 1392/09/04، 1394/09/04، ایران، تهران؛
- داوری آزمون عملی کارشناسی ارشد رشته موسیقی شناسی (اتنوموزیکولوژی)، 1393/03/29، ایران، تهران؛
- عضو کارگروه هنر و معماری صندوق حمایت از پژوهشگران فناوران کشور، 1393/06/16، 1395/06/16، ایران، تهران؛
- داوری آزمون عملی کارشناسی ارشد رشته موسیقی شناسی (اتنوموزیکولوژی)، 1394/03/25، 1394/03/26، ایران، تهران؛
- داوری آزمون عملی کارشناسی ارشد رشته موسیقی شناسی (اتنوموزیکولوژی)، 1395/04/24، 1395/04/25، ایران، تهران؛
- عضو هیات ممیزه دانشگاه هنر، 1395/05/23، ایران، تهران؛
- عضو کمیته منتخب رئیس پردیس برای بررسی پرونده تبدیل وضعیت، 1395/06/15، ایران، تهران؛
- عضو هیئت ممیزه دانشگاههای هنر، 1395/12/01، 1397/12/01، ایران، تهران؛
- عضو کمیته منتخب ارتقا و تبدیل وضعیت دکتر بهشتی، 1395/12/17، ایران، تهران؛
- ریاست کمیسیون تخصصی موسیقی، 1396/02/20، 1398/02/20، ایران، تهران؛
- آزمون عملی کارشناسی ارشد رشته موسیقی شناسی، 1396/04/15، 1396/04/16، ایران، تهران؛
- عضو کمیته منتخب تبدیل وضعیت دکتر پاکباز، 1396/07/19، ایران، تهران؛
- عضو کمیته تخصصی هنر و معماری انتشارات دانشگاه تهران، 1397/04/12، 1400/04/12، ایران، تهران؛
- عضو گروه تخصصی هنر/ معماری و شهرسازی 32ومین جشنواره بین المللی خوارزمی، 1397/11/02، ایران، تهران؛
- عضو هیئت ممیزه مشترک دانشگاههای هنر، 1398/02/10، 1400/02/10، ایران، تهران؛
- عضو گروه تخصصی هنر/ معماری و شهرسازی 33مین جشنواره بین المللی خوارزمی، 1398/10/15، ایران، تهران؛
- عضو کارگروه هنر، شورای توسعه پژوهش و فناوری در علوم انسانی و هنر برای بررسی ماده 3 آیین نامه ارتقاء اعضای هیأت علمی، 1398/10/28، ایران، تهران؛
- عضو شورای تحصیلات تکمیلی پردیس هنرهای زیبا، 1398/11/24، 1400/11/24، ایران، تهران؛
- عضو دپارتمان تخصصی هنر و معماری مرکز نشر دانشگاهی، 1399/07/30، ایران، تهران؛
- نماینده هیئت اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه تهران، 1399/08/17، 1401/08/17، ایران، تهران؛
- عضو شورای علمی پژوهشکده هنر پژوهشگاه فرهنگ و ارتباطات، 1399/09/12، ایران، تهران؛
- عضو گروه تخصصی هنر/ معماری و شهرسازی سی و چهارمین جشنواره بین المللی خوارزمی، 1399/11/05، ایران، تهران؛
- عضو کمیته تخصصی هنر و معماری انتشارات دانشگاه تهران، 1400/03/24، ایران، تهران؛
- عضو کمیته موسیقی شورای تخصصی هنر، معماری و شهرسازی هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی، 1400/07/01، 1401/07/01، ایران، تهران؛
- عضو شورای تخصصی هنر، معماری و شهرسازی هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی و نقد و مناظره، 1400/07/04، 1402/07/04، ایران، تهران؛
- عضو گروه تخصصی هنر/ معماری و شهرسازی بیست و سومین جشنواره جوان خوارزمی، 1400/09/13، ایران، تهران؛
- عضو کمیته منتخب بررسی پرونده تبدیل وضعیت، 1400/10/08، ایران، تهران؛
- عضو شورای علمی سمپوزیم اتنوموزیکولوژی ایران، 1400/10/12، ایران، تهران؛
- مدیر بخش موسیقی مرکز دائره المعارف بزرگ موسیقی، ایران، تهران؛
 مدیر مسئولی ، سردبیری :

- نامه هنرهای نمایشی و موسیقی، علمی پژوهشی؛
- نشریه هنرهای زیبا: هنرهای نمایشی و موسیقی، علمی پژوهشی؛
- مطالعات راهبردی هنر، علمی ترویجی.
عضویت در مجامع ملی و بین‌المللی:
société francaise d'ethnomusicologie، عضو، ملی


 

مؤسسات تابعه

پژوهشکده هنر
مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری
مؤسسه فرهنگی هنری صبا


پیوندها

فرهنگستان‌های ایران
دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها
مؤسسات پژوهشی
یاد استاد
پورتال قدیم

تماس با ما

ساختمان مرکزی : تهران- خیابان ولیعصر، پایین‌تر از چهارراه طالقانی، شماره 1552
كدپستي : 1416953613
تلفن : 5 - 66954200 دورنگار : 66951167
رایانامه : honar@honar.ac.ir

کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.