آرم فرهنگستان هنر
اسماعیلینام و نام خانوادگی :

علیرضا اسماعیلی

محل و تاریخ تولد :

1348 تیران

عضو گروه :

<#f:111/>

عضو هیئت علمی و دبیر فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران


 تحصیلات:    

دکتری تاریخ ایران بعد از اسلام
ایمیل: alirezaesmaili.ti@gmail.com

سمت‌های اجرایی، علمی و فرهنگی:

•    سرپرست فرهنگستان هنر 1397
•    عضو هیئت علمی فرهنگستان هنر 1383
•    معاون علمی و پژوهشی فرهنگستان هنر 1391
•    معاون فرهنگی و هنری فرهنگستان هنر1396
•    مدیرعامل مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری فرهنگستان هنر1386
•    مدیر انتشارات فرهنگستان هنر 1382
•    رئیس بخش نسخ خطی هنری فرهنگستان هنر 1385  
•    کارشناس و مسئول بخش پژوهش اداره‌کل آرشیو، اسناد و موزه دفتر رئیس جمهور، از سال 1372- 1375
•    مدیریت و ساماندهی اسناد مرکز اسناد ریاست‌جمهوری در مجموعة سعدآباد و ساختمان فرصت و نظارت بر آماده سازی، چاپ و نشر حدود 40 جلد از کتاب سندهای مرکز اسناد ریاست‌جمهوری، از سال 1375 تا 1384.
•    رئیس گروه علمی نسخه‌شناسی در همایش قاجار، در فرهنگستان هنر1387
•    مدیر انتشارات گردهمایی بین‌المللی مکتب شیراز 1386
•    مدیر انتشارات اولین گردهمایی گنجینه‌های از یاد رفته هنر ایران1386
•    مدیر انتشارات دومین گردهمایی گنجینه‌های از یاد رفته هنر ایران1388
•    مدیر انتشارات همایش عبدالقادر مراغه‌ای 1386
•    مدیر انتشارات همایش بین‌المللی قطب‌الدین شیرازی 1384
•    مدیر انتشارات گردهمایی مکتب اول تهران1388
•    مدیر انتشارات همایش فارابی1388
•    عضو کمیته هماهنگی ارائه برنامه ملی دانش‌نامه‌های برخط 1393
•    عضو کمیسیون تخصصی علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر( عتف ) 1393
•    عضو کارگروه کمیته منتخب استخدام، تغییر وضعیت و ارتقاء اعضای هیئت علمی 1395   
•    عضو کارگروه بررسی توانایی علمی فرهنگستان هنر 1393
•    عضو هیئت امنای مؤسسه متن فرهنگستان هنر 1395
•    عضو هیئت امنای مؤسسه هنرمندان پیشکسوت 1396
•    عضو شورای سیاستگذاری سومین دوسالانه نشان شیرازه 1397
•    ناظر اجرایی نشریه تخصصی خیال شرقی ( حوزة هنرهای تجسمی )
•    ناظر اجرایی فصلنامة گنجینه ( کتاب تخصصی هنرهای سنتی )

سوابق علمی ( کتاب، مقاله و ... ):

•    هنر اصفهان از نگاه سیاحان: از صفویه تا پایان قاجار، رضا مختاری و علیرضا اسماعیلی، تهران: فرهنگستان هنر، 1385.
•    نقش انجمن آثار ملی و ابوالحسن صدیقی در اشاعة مجسمه‌سازی، فصلنامة رهپویة هنر، پاییز 1389، شمارة 2.
•    چگونگی شکل‌گیری یادمان نادرشاه و نسبت آن با ایدئولوژی سلطنت پهلوی، دو فصلنامة مطالعات فرهنگ و هنر آسیا، پاییز و زمستان 1389، دورة دوم، شمارة 2.
•    معماری دورة پهلوی به روایت اسناد؛ آرامگاه فردوسی، فصلنامة گلستان هنر، بهار 1385، شماره 3.
•    چهارباغ در سفرنامه‌ها، فصلنامة گلستان هنر، پاییز 1385، شماره 5.
•    جامعه و فرهنگ ایران عصر صفوی در آیین سفرنامه‎ها، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، مهر 1387، شماره 125.
•    مش اسماعیل، هنرمندی مردمی، ویژه‌نامة دو هفته‌نامة هنرهای تجسمی تندیس، بهمن 1391، شماره 242.
•    باغ و عمارت چهل‌ستون در آیینة اسناد دورة پهلوی اول، فصلنامة گلستان هنر، تابستان 87، شماره 12.
•    فصل درخشان فرهنگ و تمدن ایران، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، 1387، شماره‌های 119 و 120.
•    شکوه فرهنگ و هنر شیراز در سفرنامه‎ها؛ مکتب شیراز، علیرضا اسماعیلی و رضا مختاری (طرح پژوهشی).
•    نورعلی برومند، گنجینة موسیقی ایرانی، فصلنامة گلستان هنر، بهار 1388، شماره 15.
•    شاهکارهای هنر ایران در مجموعه‌های لهستان، کتاب ماه هنر، اسفند1390، شماره 162.
•    نمادها و نشانه‌ها در مسجد شاه ( امام ) اصفهان، فصلنامة علمی و پژوهشی شهر ایرانی- اسلامی، 1396، شماره 26.
•    جلوه‌های هنر ایرانی در مجارستان، فصلنامة نقد کتاب هنر، بهار و تابستان 1393، شماره‌های 1و2.
•    جواد حمیدی، هنرمندی فراتر از مدرک و مکتب، یادگارنامه استاد حمیدی، پژوهشکدة هنر، 1396.
•    روش تحقیق در هنر و طراحی، بررسی کتاب بصری‌سازی پژوهش، فصلنامة نقد کتاب هنر، زمستان 1395، شماره 12.
•    عضو شورای علمی تدوین و آماده سازی شاهنامه شاه تهماسبی، تهران: مؤسسه متن، 1392.
•    نگارش مقدمه کتاب نخستین فرهنگستان ایران به روایت اسناد، تهران: مؤسسه متن، 1392.
•    سنگ نگاره‌های دوره قاجار ( ترجمه )، فصلنامة پژوهش هنر، بهار 1392، شماره 1.
•    گلستان هنر در خمسة شاه‌تهماسبی، ویژه‌نامة همایش خمسه‌نگاری: بازنمود خمسة نظامی در هنر، 1399.
•    فراز و فرود نگارگری در دورة شاه تهماسب صفوی، در دست چاپ.
•    انجمن آثار ملی و هزارة فردوسی، نامة انجمن، 1399.
•    ماهیت اجتماعی خدمات اقتصادی و فرهنگی حکومت طاهریان، مجلة مطالعات اجتماعی تاریخ اسلام، سال اول، شماره اول، بهار 1392.
•    اسنادی از توقیف روزنامه‌های پیکار و نهضت در برلین (1309 -1311 )، فصلنامة گنجینة اسناد، بهار و تابستان 1377، شماره 29 و 30.
•    اسنادی درباره نهضت و مهاجرت علمای اصفهان به قم ( 1306ش )، فصلنامة گنجینة اسناد، پاییز و زمستان 1375، شماره 23 و 24.
•     اسنادی از سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی ایران در دورة پهلوی دوم در دو جلد، به کوشش بهنام صدری و علیرضا اسماعیلی، تهران: خانه کتاب، 1391.
•    اسنادی از جنبش دانشجویی در ایران (1329-1357ش ) در 5 جلد، به کوشش علیرضا اسماعیلی، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،1380.
•    اسنادی از مطبوعات و احزاب دوره رضا شاه، به کوشش علیرضا اسماعیلی، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1380.
•    اسنادی از اختلافات و دعاوی بانک ایران ( بانک استقراضی سابق )، به کوشش علیرضا اسماعیلی، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1380.
•    اسنادی از مطبوعات ایران در دولت کودتا (1334-1332ش) در دو جلد، به کوشش علیرضا اسماعیلی، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1383.
•    فرازی از زندگانی سیاسی حاج‌آقا نورالله اصفهانی به روایت اسناد، به کوشش علیرضا اسماعیلی، اصفهان: سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری اصفهان، 1384.
•    خاطرات حجت الاسلام جعفر شجونی، تدوین: علیرضا اسماعیلی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1381.
•    اسنادی از نفت شمال ( 1303-1300ش )، به کوشش علیرضا اسماعیلی و دیگران، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1378.
•    نفت در دوره رضاشاه، اسنادی از تجدیدنظر در امتیاز‌نامه دارسی ( قرارداد 1393)، به کوشش علیرضا اسماعیلی و دیگران، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1378.
•     اسنادی از انتخابات مجلس شورای ملی در دوره پهلوی اول، به کوشش علیرضا اسماعیلی و دیگران، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1378.
•    دولت های ایران براساس دفتر ثبت کابینه های نخست وزیری، به کوشش علیرضا اسماعیلی و دیگران، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ دوم، 1379.
•    دریافت تقدیرنامه از رئیس جمهور، با امضای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، به مناسبت انتخاب مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری "متن"، به عنوان ناشر برگزیده بخش ویژه در سال 1392.
 

مؤسسات تابعه

پژوهشکده هنر
مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری
مؤسسه فرهنگی هنری صبا


پیوندها

فرهنگستان‌های ایران
دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها
مؤسسات پژوهشی
یاد استاد
پورتال قدیم

تماس با ما

ساختمان مرکزی : تهران- خیابان ولیعصر، پایین‌تر از چهارراه طالقانی، شماره 1552
كدپستي : 1416953613
تلفن : 5 - 66954200 دورنگار : 66951167
رایانامه : honar@honar.ac.ir

کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.