حسن بلخاری
حسن بلخاری تاریخ ثبت : 1399/05/15
طبقه بندي : ,,
: حسن بلخاری
:

تحصیلات:

· کارشناسی(1369) الهیات و معارف اسلامی-فقه و حقوق، دانشگاه تهران

· کارشناسی ارشد(1374) الهیات و معارف اسلامی-گرایش ادیان و عرفان، دانشگاه آزاد اسلامی

· دکتری(1384) مطالعات اسلامی-فلسفه هنر و زیبایی‌شناسی، همدرد هند

 

کتاب‌های تألیفی:

- بلخاری قهی، حسن. "در دایره معنا (شرح آیات معنوی در ابیات مثنوی)." تهران: حسن افرا، 1380.

- بلخاری قهی، حسن. "بطن متن (قرآن، تاویل ،هرمنوتیک)." تهران: حسن افرا، 1382.

- بلخاری قهی، حسن. "در انتظار نور." تهران: حسن افرا، 1382.

- بلخاری قهی، حسن. "سرگذشت هنر در تمدن اسلامی , معماری و موسیقی." : حسن افرا، 1383.

- بلخاری قهی، حسن. "مبانی عرفانی هنر و معماری اسلامی ( دفتر اول، وحدت وجود و وحدت شهود)." تهران: سوره مهر، 1384.

- بلخاری قهی، حسن. "مبانی عرفانی هنر و معماری اسلامی ( دفتر دوم، کیمیای خیال)." تهران: سوره مهر، 1384.

- بلخاری قهی، حسن. "اسرار مکنون یک گل تاملی در مبانی حکمی نیلوفر مقدس در آیین هنر و معماری شرق." تهران: حسن افرا-فرهنگستان هنر، 1385.

- بلخاری قهی، حسن. "تجلی نور و رنگ در هنر اسلامی." تهران: سوره مهر، 1385.

- بلخاری قهی، حسن. "معنا و مفهوم زیبایی در المناظر و تنقیح ‌المناظر." تهران: فرهنگستان هنر، 1387.

- بلخاری قهی، حسن. "عکس مه رویان خیال عارفان (مفهوم شناسی خیال در آرای مولانا)." تهران: فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، 1387.

- بلخاری قهی، حسن. "قدر نظریه بنیادی هنر معماری و زیبایی در تمدن اسلامی." تهران: دبیرخانه هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی نقد و مناظره، 1387.

- بلخاری قهی، حسن. "اسرار مکنون یک گل (تاملی در مبانی حکمی نیلوفر مقدس در آیین هنر و معماری شرق-با تجدیدنظر و اضافات)." تهران: فرهنگستان هنر ، 1388.

- بلخاری قهی، حسن. "اورنگ (مجموعه مقالات درباره مبانی نظری هنر)." : سوره مهر، 1388.

- بلخاری قهی، حسن. "هندسه خیال و زیبایی: پژوهشی در آرای اخوان الصفا درباره حکمت هنر و زیبایی." : موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری متن، 1388.

- بلخاری قهی، حسن. "حکمت هنر و زیبایی ( مجموعه مقالات )." : دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1389.

- بلخاری قهی، حسن. "مبانی عرفانی هنر و معماری اسلامی." تهران: سوره مهر، 1390.

- بلخاری قهی، حسن. "فلسفه هنر اسلامی." : انتشارات علمی و فرهنگی، 1390.

- بلخاری قهی، حسن. "در باب نظریه محاکات(نظریه هنر در فلسفه یونانی و حکمت اسلامی)." تهران: نشر هرمس، 1392.

- بلخاری قهی، حسن. "نظریه تجلی، در باب شمایل گریزی هنر اسلامی." تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1394.

- بلخاری قهی، حسن. "زیبایی شناسی در آرای ابن هیثم و کمال الدین فارسی." کرمان: دانشگاه شهید باهنر کرمان، 1394.

- بلخاری قهی، حسن. "قدر، نظریه هنر و زیبایی در تمدن اسلامی." تهران: نشر سوره مهر، 1394.

- بلخاری قهی، حسن. "جامعه شناسی اخلاقی هنر." تهران: نشر سوره مهر، 1394.

- بلخاری قهی، حسن. "سرگذشت هنر در تمدن اسلامی (موسیقی و معماری)." : انتشارات سوره مهر، 1395.

- بلخاری قهی، حسن. "حکمت هنر هند." تهران: انتشارات سوره مهر، 1395.

- بلخاری قهی، حسن. "فلسفه، هندسه و معماری." تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1395.

- بلخاری قهی، حسن. "هنر و معماری؛ زبان ظهور معنا در تمد نها." تهران: مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، 1396.

- بلخاری قهی، حسن. "در باب زیبایی (زیبایی شناسی در حکمت اسلامی و فلسفه غربی)." تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1396.

- بلخاری قهی، حسن. "در باب آزاد اندیشی دینی (اسلام و مسیحیت)." تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1397.

- بلخاری قهی، حسن. "عکس مهرویان، خیال عارفان(مفهوم شناسی خیال در آرای مولانا)." تهران: ، 1397.

- کتاب‌های ترجمه شده

- بلخاری قهی، حسن. "دیده و ایده : جایگاه مذهب و ارزش ها در فیلم های سینمایی." تهران: انتشارات بنیاد سینمایی فارابی، 1384.

فصلی از کتاب

- بلخاری قهی، حسن. "اخلاق کاربردی در ایران و اسلام( پیشینه یونانی آرای حکمای مسلمان ایرانی در نسبت میان اخلاق و هنر." تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی( وزارت علوم تحقیقات فناوری)، 1389.

- بلخاری قهی، حسن. "گفتگومندی در ادبیات و هنر." تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1390.

- بلخاری قهی، حسن. "سعدی شناسی." شیراز: مرکز سعدی شناسی، 1391.

- بلخاری قهی، حسن. "تخیل و مرگ در ادبیات و هنر." تهران: انتشارات سخن، 1391.

- بلخاری قهی، حسن. "زندگینامه و آثار هنری استاد غلامحسین امیر خانی." تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1393.

- بلخاری قهی، حسن. "سهروردی پژوهی." تهران: خانه کتاب، 1393.

- بلخاری قهی، حسن. "تاثیر مهاجرت نگارگران ایرانی به هند در آثار آنها (بررسی موردی میرسید علی و عبدالصمد)." تهران: انتشارات سخن، 1394.

- بلخاری قهی، حسن. "فلسفه هنر اسلامی." : کانون اندیشه جوان، 1395.

- بلخاری قهی، حسن. "تخیل خلاق در اندیشه و حکمت اسلامی." اصفهان: شهرداری اصفهان، 1396.

- بلخاری قهی، حسن. "انوار نامه." تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1396.

- بلخاری قهی، حسن. "لاهوتی نامه." تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1396.

- بلخاری قهی، حسن. "مجتهدی نامه (زندگی نامه و خدمات علمی دکتر کریم مجتهدی)." تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1396.

- بلخاری قهی، حسن. "کتابی نامه." تهران: انجمن اثار و مفاخر فرهنگی، 1396.

- بلخاری قهی، حسن. "تحلیل فرهنگی." تهران: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش، 1396.

- بلخاری قهی، حسن. "سپهر مهر." تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، 1396.

- بلخاری قهی، حسن. "زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر آذرنوش." تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1396.

- بلخاری قهی، حسن. "زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر دینانی." تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1396.

- بلخاری قهی، حسن. "مجموعه هنر در تمدن اسلامی (مبانی نظری)." تهران: انتشارات سمت، 1396.

- بلخاری قهی، حسن. "حافظ پژوهی." تهران: نشر کرسی پژوهشی حافظ، 1397.

 

مقالات چاپ شده در نشریات بین‌المللی

- Somayeh Ramezanmahi, and Hassan Bolkhari Ghahi. "The Manifestation of Fireand Lightinthe Icons of Mir - Heidars Miraj Nameh." international journal of arts 2, no. 4 (2012): 16-25.

- Bolkhari Ghahi, Hassan. "Geometrical manifestation in Iranian art of mirrors according to Seyed Heidar Amolis Thought." international journal of arts 3, no. 1 (2013): -.

- Bolkhari Ghahi, Hassan. "The relation between theory and practice in Muslim sages thoughts in third and fourth Hijra centuries and its effects on essence of craft ( sanaat and art in Islamic civilization )." Philosophy Study 3, no. 6 (2013): pp517-528.

- Bolkhari Ghahi, Hassan. "Aesthetic in Alhazen's Kitāb al-manāẓir"." international journal of arts Vol.4, No.1, 2014, no. 1 (2014): 15.

- Bolkhari Ghahi, Hassan, Robab Faghfoori, and Ame Aghadost. "Theosophical Principles of Light and Colour in the Architecture and Decorations of Soltaniyeh Dome." international journal of arts 4, no. 1 (2014): 8-16.

- Bolkhari Ghahi, Hassan, and Zahra Abdollah. ""Aesthetic of Color and Connotations of Spiral Structure" (An Assessment of Medieval Persian Miniature)." international journal of arts 4, no. 1 (2014): 17-23.

- Bolkhari Ghahi, Hassan. "Incarnation in Christian and Hinduism Arts Manifestation in Islamic Arts (A Comparative Study)." international journal of arts 4, no. 2 (2014): 25-30.

- Bolkhari Ghahi, Hassan, and Neda Seifi. "A Glance at Iranian Traditional Art Education History (Referring to Old Texts and Documents)." international journal of arts 5, no. 1 (2015): 1-7.

- Bolkhari Ghahi, Hassan. "Terminology of Canon in Avicenna's "The Canon of Medicine"." JISHIM VoI.14,15, no. No.27,28,29,30 (2016): 189-194.

- Bolkhari Ghahi, Hassan. "Aesthetic and Concept of Beauty in Quran." international journal of arts 7, no. 1 (2017): 1-5.

- Changiz, Sahar, and Hassan Bolkhari Ghahi. "the place of text and image framing in the first persian illustrated shahnameh." international journal of arts 8, no. 2018 (2018): 1-12.

- Changiz, Sahar, and Hassan Bolkhari Ghahi. "Manifestation of "Flower and Vase" Pattern in Iran's Islamic Tiling (with Emphasis on Razavi Holy Shrine)." international journal of arts 8, no. 1 (2018): 13-19.

- Bagehri Pour, Ashraf, and Hassan Bolkhari Ghahi. "Concepts Analysis of Religious Inscriptions of Goharshad Mosque According to Educational & Moral Concepts (A Case Study of Maqsurah Veranda)." international journal of arts 8, no. 2 (2018): 40-46.

- Bagehri Pour, Ashraf, and Hassan Bolkhari Ghahi. "Aesthetic Investigation of Razavi Holy Shrine Inscriptions According to Educational & Moral Concepts (A Case Study of Dar Alhofaz (The House of Quran Keepers) Porch." international journal of arts 8, no. 2 (2018): 30-39.

- بلخاری قهی، حسن. "تجلی وحدت و کثرت در معماری اسلامی." مجموعه مقالات هنر و معماری مساجد 1، 1 (1384): 211-218.

- بلخاری قهی، حسن. "معنی و مفهوم معنا در هنر و سینمای معناگرا." نامه های معنوی -، --- (1384): 1-9.

- بلخاری قهی، حسن. "شیخ احمد و شیخ اکبر : تاملی در نظریه وحدت شهود شیخ احمد سرهندی - مجدد الف ثانی - و نقد او بر وحدت وجود ابن عربی." فصلنامه فلسفه، کلام و عرفان » اندیشه دینی 86، 17 (1384): 156-127.

- بلخاری قهی، حسن. "تمثیل ها - حکایات و قصص حکمی و اسطوره ای ایران." چشمه ها و چشم ها -، 1 (1386): 126-97.

- فغفوری، رباب و حسن بلخاری قهی. "تجلی تعالیم شیعی در تزیینات معماری گنبد سلطانیه." international journal of arts 6، 1 (1395): 21-35.

- پایدارفرد، آرزو، مهدی محمد زاده و حسن بلخاری قهی. "تحلیل پادگفتمان قرآنی دو نگارۀ حضرت یوسف در زندان و حضرت یونس و ماهی از فالنامه شاه تهماسبی." باغ نظر 15، 69 (1397): 29-38.

 

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

- بلخاری قهی، حسن، فاطمه شفیعی و محمود حیدری. "الخیال الفنّی فی فلسفة السهروردی الإشراقیة." آفاق الحضارة الاسلامیة 15، 2 (1392): 37-49.

- بلخاری قهی، حسن. "مفهوم الجمال فی مناظر ابن الهیثم." ثقافتنا مجله رابطه الثقافه والعلاقات الاسلامیه للدراسات و البحوث شش، 37 (1393): 67-81.

- Bolkhari Ghahi, Hassan, and Amir Amiri . "Sociological look at the dialogue in Separation film directed by Asghar Farhadi." Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business 4, no. 10 (2013): 52-75.

- Bolkhari Ghahi, Hassan, and Saeed Shapoori. "The Relation between Truth and Tragedy According to plato." JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH AND DEVELOPMENT 2, no. 2 (2015): 18-27.

- بلخاری قهی، حسن. "تجلی در هنر اسلامی - تجسد در هنر مسیحی - بودایی." سروش اندیشه 1، 2 (1381): 178-168.

- بلخاری قهی، حسن. "پارادوکس آموزش هنر." بیناب-دو ماهنامه فرهنگی و هنری -، 3 (1382)

- بلخاری قهی، حسن. "رمزگشایی صور در هنر و ادب اسلامی - نقد یا تاویل." بیناب-دو ماهنامه فرهنگی و هنری -، 5-6 (1383): 94-99.

- بلخاری قهی، حسن. "طبل شیوا صور اسرافیل : تاملی تطبیقی در معناشناسی نمادهای موسیقایی در فرهنگ اسلامی و هندو." فصلنامه خیال - فرهنگستان هنر 83، 9 (1383): 52-65.

- بلخاری قهی، حسن. "حکمت یونانی موسیقی ایرانی - بازشناسی تاثیرات منابع یونانی بر موسیقی ایرانی با تامل در آثار صفی الدین ارموی." فصلنامه خلیج فارس سوم، 11 (1383): 24-45.

- بلخاری قهی، حسن. "هنر و هویت." فرهنگ و اندیشه -، 191 (1384(

- ، آیدین آغداشلو، منصور ابراهیمی ، حسن بلخاری قهی، مهدی حجت ، مهدی حسینی، مجید کیانی و سید رضا هاشمی . "تاریخ هنر و وضع کنونی آن در ایران از منظر اهل نظر." گلستان هنر 84، 1 (1384(

- بلخاری قهی، حسن. "تجلی لوتوس در آیین و هنر ایران و هند." کتاب ماه هنر -، 83 - 84 (1384): 36-26.

- بلخاری قهی، حسن. "هنر و طبیعت در حکمت و هنر شرقی." فرهنگ و هنر -، 2 (1384): 130-131.

- بلخاری قهی، حسن. "جایگاه کیهان شناختی دایره و مربع در معماری مقدس اسلامی." هنرهای زیبا -، 24 (1384): 5-14.

- بلخاری قهی، حسن. "قوه خیال و عالم مثال در آرا و اندیشه امام محمد غزالی." هنرهای زیبا -، 26 (1385): 5-12.

- بلخاری قهی، حسن. "بنیانهای نظری زیبایی شناسی اسلامی در قرآن کریم." فرهنگ و هنر 12، 70 (1385): 164-171.

- بلخاری قهی، حسن. "نور و رنگ در فلسفه و هنر اسلامی." بیناب-دو ماهنامه فرهنگی و هنری -، 11 (1386): 66-46.

- بلخاری قهی، حسن. "ابداعات فارابی در مفهوم و کارکرد خیال." پژوهشنامه علوم انسانی -، 54 (1386): 90-75.

- بلخاری قهی، حسن. "معنا و مفهوم نقد در آثار قدما ایرانی - اسلامی." پزوهشنامه فرهنگستان هنر -، 5 (1386): -7-20.

- بلخاری قهی، حسن. "مفهوم هنر در متون اوستایی و پهلوی." فصلنامه خیال - فرهنگستان هنر -، 23,24 (1386): -144-163.

- بلخاری قهی، حسن. "نقد نقد : تاملی در آرای سنت گرایان و منتقدانشان." پزوهشنامه فرهنگستان هنر -5، 9 (1387)

- بلخاری قهی، حسن. "بررسی تطبیقی آرای ابن سینا و سامویل کالریج در مورد تمایز میان خیال و تخیل." فصلنامه اندیشه دینی -، 27 (1387): 1-24.

- بلخاری قهی، حسن. "تهران; شهر بی نماد." خردنامه همشهری دوره جدید، 35 (1388): 68-70.

- ، رمضان ماهی سمیه و حسن بلخاری قهی. "تاثیرهنر ایران کهن بر مکتب شیراز دوران آل اینجو." کتاب ماه هنر -، 134 (1388): 34-44.

- بلخاری قهی، حسن. "رویکرد اخوان الصفا به هنر اسلامی." تخلیقی ادب 1، 1 (1388): 129-169.

- بلخاری قهی، حسن. "مبانی معنوی آموزش هنر در آرای اخوان الصفا." گنجینه 1، 1 (1388(

- ، سمیه رمضان ماهی، سیدمحمد فدوی و حسن بلخاری قهی. "تجلی آیین ور در نگاره گذر سیاوش از آتش." هنرهای زیبا -، 41 (1389): 53-63.

- بلخاری قهی، حسن. "زن و هنر." مطالعات راهبردی زنان 12، 47 (1389): 171-197.

- بلخاری قهی، حسن و روح‌الله رجبی . "انقلاب هنر - انقلاب ناتمام." ماهنامه زمانه 9، 88و 89 (1389): 126-127.

- بلخاری قهی، حسن. "از چیدن رنگ." خردنامه همشهری چهارم ، 51 (1389): 114-117.

- بلخاری قهی، حسن. "پیشینه یونانی آرای حکمای مسلمان ایرانی در نسبت میان هنر و اخلاق." اخلاق کاربردی در ایران و اسلام 1، 1 (1389): 117-149.

- بلخاری قهی، حسن. "نقش اخلاقی هنر در تعالی فرهنگی." راهبرد فرهنگ 6، 10و11 (1389): 163-179.

- بلخاری قهی، حسن. "سادرشیا و میمسیس : بررسی تطبیقی حکمت هنر هندی و فلسفه هنر یونانی با تکیه بر آرای فلوطین." فصلنامه حکمت و فلسفه 6، 2 (1389): 35-55.

- بلخاری قهی، حسن. "طریقت معنوی در معماری به روایت رساله معماریه جعفر افندی - قرن 11 قمری." بیناب-دو ماهنامه فرهنگی و هنری -، 17 (1389): 70-77.

- ، سید بدرالدین احمدی، حسن بلخاری قهی، حسنعلی پورمند و میترا افضل . "ارزیابی عملکرد رهیافتی بر مدیریت پروژه های فرهنگی و هنری." کتاب ماه هنر -، 151 (1390): 4-10.

- بلخاری قهی، حسن. "اسلام و هندوئیزم تحقیق در مبانی مشترک دو فرهنگ." رسانه و فرهنگ (مطالعات میان رشته ای در رسانه و فرهنگ) 1، 1 (1390): 37-63.

- ، فاطمه شفیعی و حسن بلخاری قهی. "تخیل هنری در حکمت اشراقی سهروردی." متافیزیک 3، 9 (1390): 19-32.

- بلخاری قهی، حسن. "ضرورت نظریه پردازی در عرصه هنر و معماری اسلامی." تولید علم 5، 14 (1390): 21-27.

- بلخاری قهی، حسن. "جسم اسلامی شهر." ماهنامه فرهنگی تحلیلی سوره اندیشه پنجم، 51-52 (1390): 212-214.

- بلخاری قهی، حسن. "متافیزیک رنگ در اندیشه اسلامی و تاثیر آن بر ظهور فتوت نامه ای درباره رنگ." پزوهشنامه فرهنگستان هنر 1، 2 (1390): 5-14.

- بلخاری قهی، حسن و اکرم نجفی پور . "عوامل تاثیرگذار بر وضعیت هنرمند دوره صفوی." کتاب ماه هنر -، 158 (1390): 66-74.

- بلخاری قهی، حسن. "فانوس خیال و عالم مثال در مشکوه الانوار امام محمد غزالی." تخلیقی ادب 2، 2 (1390): 117-129.

- بلخاری قهی، حسن. "هویت معنایی و معنوی معماری." اطلاعات حکمت و معرفت 6، 9 (1390): 13-21.

- بلخاری قهی، حسن. "چند صدایی فرهنگی در فیلم بودای کوچک با تاکید بر نشانه،مضمون و موسیقی." گفتگو اول، اول (1390): 361-375.

- بلخاری قهی، حسن. "نیلوفر ایرانی نیلوفر بودایی(بررسی موردی : نقش نگاره تاجگذاری اردشیر دوم در طاق بستان)." فصلنامه علمی پژوهشی نگره (دانشگاه شاهد) 7، 16 (1390): 19-26.

- بلخاری قهی، حسن و مرضیه زارع خلیلی. "تاملی در آغازین جلوه های هنری در تاریخ بشر(نقاشی و پیکره سازی) بررسی موردی آثار غارهای شووه هلوفلز و محوطه سونگیر." مطالعات هنرهای تجسمی اول، دوم (1390): 97-109.

- بلخاری قهی، حسن. "عارف ربانی در ذهن و زبان سعدی." سعدی شناسی 15، 15 (1391): 79-91.

- ، فاطمه بدوی، حسن بلخاری قهی و عزت السادات میرخانی . "بررسی روابط همسران در فیلمهای سینمایی ایران1378-1388." پژوهش نامه زنان 2، 3 (1391): 3-14.

- بلخاری قهی، حسن. "مایا تخیل هنری خدا." نقد و نظر 2، 2 (1391)

- بلخاری قهی، حسن. "نسبت هنر و نظریه." شبکه هنر 4، 4 (1391): 20-22.

- بلخاری قهی، حسن. "در باب زیبایی شناسی هنر اسلامی." اطلاعات حکمت و معرفت -، --- (1391).

- ، فاطمه کیانی، حسن بلخاری قهی و دکتر محمد علی رجبی . "مفهوم شناسی تطبیقی نمادها در نگارهای خلقت انسان از مجموعه منتخبات مثنوی با داستان دیدار حضرت مریم ( س و روح القدس ( ع9 از دفتر سوم مثنوی." مطالعات هنر اسلامی 91، 16 (1391): 20-28.

- ، سمیه رمضان ماهی و حسن بلخاری قهی. "کنکاشی درارزشهای لوح نامه حمورابی." کتاب ماه هنر 10، 167 (1391): 92-99.

- ، آرزو پایدارفرد، مهناز شایسته فر و حسن بلخاری قهی. "بررسی و تحلیل زیبایی شناسی تزیینات قرآنهای دوره صفویه." پژوهش هنر 2، 3 (1391): 21-36.

- بلخاری قهی، حسن. "تخیل مرگ از منظر فلسفه (بررسی موردی : داستان ار در جمهوری افلاطون )." تخیل و مرگ در ادبیات و هنر 4، 4 (1391): 29-50.

- بلخاری قهی، حسن. "تاثیر مهاجرت نگارگران ایرانی به هند در آثار آنها ( بررسی موردی میر سید علی و عبدالصمد )." مهاجرت در ادبیات و هنر 1، 3 (1391): 27-51.

- بلخاری قهی، حسن. "مفهوم شناسی نقد در گلستان هنر." معارف بیست و چهارم، 72 (1391): 6-21.

- بلخاری قهی، حسن. "فلسفه اسلامی و چالشی با عنوان فلسفه هنر اسلامی." فصلنامه کیمیای هنر 1، 3 (1391): 13-25.

- بلخاری قهی، حسن و فاطمه کیانی . "فلسفه هنر و زیبایی شناسی عرفانی از دیدگاه مولانا ( با تاکید بر مثنوی معنوی )." پژوهش هنر 2، 4 (1391): 14-25.

- بلخاری قهی، حسن، فاطمه شفیعی و محمود حیدری. "الخیال الفنی فی فلسفه السهروردی الاشراقیه." افاق الحضاره الاسلامیه 3، 7 (1391)

- بلخاری قهی، حسن و علیرضا مهدی زاده . "بررسی مضامین و نمادهای شیعی در نگارهء معراج پیامبر (ص) در نسخه فالنامهء تهماسبی." شیعه شناسی 12، 46 (1391): -25-41.

- بلخاری قهی، حسن. "نظریه هنر در فلسفه و حکمت اسلامی(لفظ و مفهوم ممیزیس در ترجمه های متفکران مسلمان)." تاریخ فلسفه دوره سوم، شماره دوازدهم (1392): 43-71.

- بلخاری قهی، حسن. "خیالِ شمسِ مولانا." نامه شمس تبریزی و مولانا 1، 1 (1392): 120-131.

- بلخاری قهی، حسن و عامر امینی کیاسری. "مفهوم هنر و معماری در اندیشه پست مدرنیسم." کتاب ماه هنر 8، 177 (1392): 54-58.

- بلخاری قهی، حسن. "تمثیل ظهور حق در مظاهر عددی و هندسی به روایت سید حیدر آملی و تاثیر احتمالی آن بر هنر آینه کاری ایرانی." صفه 23، 61 (1392): 5-18.

- بلخاری قهی، حسن. "ینش میان فرهنگی در بوته نقد." فلسفه میان فرهنگی و عالم معاصر اول، 1 (1392): 141-149.

- بلخاری قهی، حسن و مینا محمدی وکیل. "انسان مداری از منظر سوفیستها و فلاسفه بزرگ یونان." تاریخ فلسفه سال چهارم شماره دوم، 14 (1392): 125-146.

- بلخاری قهی، حسن. "هنر حکیم معنوی." سالک حکمت (ارج نامه استاد دکتر غلامرضا اعوانی) 1، 1 (1392): 87-95.

- بلخاری قهی، حسن و ایرج افشاری اصل. "بررسی عنصر روایت در اسطوره گیلگمش." هنرپیشه اول، 1 (1392): 57-76.

- بلخاری قهی، حسن و سعید شاپوری. "تراژدی در جمهوری افلاطون." فصلنامه کیمیای هنر سوم، 9 (1392): 17-30.

- بلخاری قهی، حسن. "معماری مقدس، تجسم اصل تناظر میان عالم و آدم." فصلنامه کیمیای هنر 3، 8 (1393): 15.

- بلخاری قهی، حسن و مینا محمدی وکیل. "از تحریم صورتگری تا صورت نگاری عریان." هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی 55، 55 (1393): 18-27.

- بلخاری قهی، حسن و رباب فغفوری. "تجلی حکمت اسلامی در ساختار و مضامین محراب زرین فام حرم مطهر رضوی." نقش جهان - مطالعات نظری و فناوری های نوین معماری و شهرسازی دوره چهار، 2 (1393): 20-27.

- بلخاری قهی، حسن و سعید شاپوری. "تراژدی در جمهوری افلاطون." فصلنامه کیمیای هنر سوم، 9 (1393): 17-30.

- بلخاری قهی، حسن. "تأملی شناختی و فلسفی در معنا و مفهوم کیفی ت." نشریه ارتقای کیفیت اول، 1 (1393): 139-155.

- بلخاری قهی، حسن و مهیار اسدی. "امکان سنجی استفاده از ایکونولوزی جهت تفسیر آثار هنری آبستره." هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی 19، 3 (1393): 5-18.

- بلخاری قهی، حسن. "گرایش از فلسفه عقلی به حکمت باطنی در آرای اخوان الصفا(تحلیل نخستین رویارویی اندیشمندان مسلمان با فلسفه)." تاریخ فلسفه 5، 18 (1393): 55-86.

- مهدی زاده، علیرضا و حسن بلخاری قهی. "تجلی باورهای تشیع در برخی نگاره های نسخه فالنامه طهماسبی." نگارینه هنر اسلامی 1، 4 (1393): 55-70.

- بلخاری قهی، حسن و زهرا عبدالله. "تناظر میان مراتب معراج و مراحل نماز و نمود این تناظر در نگاره های معراج با تاکید بر نقش مایه محراب." مطالعات هنر اسلامی 5، 22 (1394): 38-46.

- بلخاری قهی، حسن. "تأثیرپذیری ملاصدرا از اثولوجیا و حکمت عتیقیه در اثبات مراتب عقل." فصلنامه اندیشه دینی 15، 55 (1394): 93-112.

- بلخاری قهی، حسن و رباب فغفوری. "«کتیبه‌های مسجد گوهرشاد، بررسی تطبیقی مضامین با مبانی اعتقادی شیعه در دوره تیموری و صفوی»." فصلنامه علمی پژوهشی نگره (دانشگاه شاهد) 10، 35 (1394): 23-34.

- بلخاری قهی، حسن، محمد رضا اسماعیل یزدی و مهدی ناظمی اردکانی. "تطبیق مدرنیته با بنیانهای دینی و مفاهیم اسلامی." راهبرد توسعه 10، 43 (1394): 66-83.

- نظری، سهیل و حسن بلخاری قهی. "بررسی ریشه‌‌های ایرانی معماری تدفینی هند در دوره سلاطین دهلی." مطالعات معماری ایران 4، 8 (1394): 25-36.

- بلخاری قهی، حسن. "پیکره بندی موضوعات, عناوین و حوزه های معرفتی هنر." قبسات 20، 78 (1394): 21-41.

- بلخاری قهی، حسن. "نظریۀ تجلی ؛ در شرح شمایل گریزی هنر اسلامی و شمایل گرایی هندوییزم و مسیحیت." هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی 21، 1 (1395): 1-8.

- سیفی، ندا، حسن بلخاری قهی و مهدی محمدزاده. "آموزش کل گرا ، رویکردی نوین و همسو با برخی مولفه های اموزش سنتی هنر ایرانی اسلامی." هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی 21، 3 (1395): 11-21.

- چنگیز، سحر و حسن بلخاری قهی. "تحلیل نمادهای عددی، هندسی و جانوری در سفالی از نیشابور (با تاکید بر مضامین مذهبی قرن چهارم هجری)." پژوهشنامه خراسان بزرگ - دانشگاه امام رضا 7، 25 (1395): 11-24.

- فغفوری، رباب و حسن بلخاری قهی. "نمود کتیبه های معماری در نگاره های ایرانی(تحلیلی بر نمونه های مکتب هرات و اثار بهزاد)." پژوهش های معماری اسلامی 4، 4 (1395): 111-128.

- بلخاری قهی، حسن. "مولا و مولانا." زنگی نامه و خدمات علمی لاهوتی 164، 164 (1396): 8-19.

- محمدی وکیلی، مینا و حسن بلخاری قهی. "جستارٕ در باب نمود پیکر انسان در هنر معاصر با تاکید بر نظرات بودریار." هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی 22، 2 (1396): 9-20.

- سیفی، ندا و حسن بلخاری قهی. "تاملی در رابطه استاد شاگردی در آموزش هنرها با تاکید بر نظام سنتی." فصلنامه علمی پژوهشی نگره (دانشگاه شاهد) 12، 42 (1396): 49-60.

- بلخاری قهی، حسن. "فلسفه و جایگاه انسانی و جهانی آن." زنگی نامه و خدمات علمی مجتهدی 165، 165 (1396): 9-16.

- بلخاری قهی، حسن. "زبان مبین قرآن." زنگی نامه و خدمات علمی آذرنوش 168، 168 (1396): 7-15.

- بلخاری قهی، حسن. "بدر اندیشه و کتاب." زنگی نامه و خدمات علمی دکتر کتابی 166، 166 (1396): 9-16.

- سیفی، ندا، حسن بلخاری قهی و مهدی محمدزاده. "تأملی در رابطة استاد و شاگردی در آموزش هنرها با تأکید بر نظام سنتی." فصلنامه علمی پژوهشی نگره (دانشگاه شاهد) 4، 42 (1396): 33-46.

- بلخاری قهی، حسن، مجید سرسنگی و پژمان دادخواه. "مقایسه تطبیقی ویژگیها و زمینه های پیدایش حماسه و رمان از منظر لوکاچ." فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی 3، 46 (1396): 18-28.

- بلخاری قهی، حسن. "تاثیر تاویل نوری غزالی در مشکوه الانوار بر مراتب نور در اندیشه شیخ اشراق." حکمت نامه مفاخر 2، 2 (1396): 37-57.

- بلخاری قهی، حسن. "تفسیر متعالیه، علامه طباطبایی و تفسیر گرانقدر او." زنگی نامه و خدمات علمی علامه طباطبایی 167، 167 (1396): 11-25.

- بلخاری قهی، حسن. "مفهوم زیبایی و مبانی زیبایی شناسی در قرآن." هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی 22، 4 (1396): 5-14.

- بلخاری قهی، حسن. "نسبت میان عقل و عشق از منظر سعدی." سعدی شناسی 4، 2 (1396): 5-48.

- بلخاری قهی، حسن. "حکیم خرد." زنگی نامه و خدمات علمی دینانی 169، 169 (1396): 8-19.

- بلخاری قهی، حسن. "از تبار رادمردان و راستان." زندگی نامه و خدمات علمی بابا جان غفوراف 170، 170 (1396): 7-14.

- بلخاری قهی، حسن. "تمایز میان نور و نار در قرآن و عرفان اسلامی و تأثیر آن بر مفهوم و کاربرد رنگ در نگارگری اسلامی - ایرانی." دو فصلنامه پژوهشنامه عرفان 9، 17 (1396): 24-38.

- بلخاری قهی، حسن. "در شرح و مدح معلمی اثر آفرین." زنگی نامه و خدمات علمی دکتر یزدگردی 171، 171 (1396): 7-12.

- بلخاری قهی، حسن. "هندسه حیات معقول." biography and Academic life of Sharbaf 172، 172 (1396): 7-16.

- بلخاری قهی، حسن و حسین الماسی ستوده. "بررسی شواهد تاثیر معماری پارسی بر معماری دوره مائوریایی هند." مطالعات معماری ایران 1، 12 (1396): 29-40.

- بلخاری قهی، حسن. "عطار و ابن عربی (تاملی در شرح جامی بر قصیده ای از عطار)." حکمت نامه مفاخر 3، 1 (1397): 9-25.

- بلخاری قهی، حسن. "در باب علم الجمال و الادب سیمین دانشور." زنگی نامه و خدمات علمی سیمین دانشور 175، 175 (1397): 7-15.

- بلخاری قهی، حسن. "تعالی معنا و معنویت در بهگوگیتا و اندیشه اسلامی." نامه انجمن (مفاخر) 14، 41 (1397): 41-55.

- بلخاری قهی، حسن. "بهار شعر ایران." زنگی نامه و خدمات علمی بهار 176، 176 (1397): 7-17.

- جوانی، اصغر، حسن بلخاری قهی و مهیار اسدی. "آیکونوگرافی پیکره ی سفالین سلطان طغرل سلجوقی." هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی 23، 3 (1397): 93-102.

- بلخاری قهی، حسن. "تاریخ ، نمود عبور ، عبرت و عبارت." زنگی نامه و خدمات علمی مشکور 178، 178 (1397): 7-19.

- بلخاری قهی، حسن. "درباره ابن سینا پژوهی دکتر صدیقی." زنگی نامه و خدمات علمی دکتر صدیقی 179، 179 (1397): 9-17.

- بلخاری قهی، حسن. "هفت منزل الفت." زنگی نامه و خدمات علمی الفت 177، 177 (1397): 7-19.

- بلخاری قهی، حسن. "زیبایی یک حیات معقول." زنگی نامه و خدمات علمی علامه جعفری 180، 180 (1397): 9-17.

- دادخواه، پژمان، حسن بلخاری قهی و مجید سرسنگی . "مقایسٍ تطبیقی ویژگیها و زمینه های پیدایش حماسه و رمان از منظر لوکاچ." فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی 12، 47 (1397): 9-30.

- محمدی پارسا، عبدالله و حسن بلخاری قهی. "جایگاه حروف نزد عرفا و تاثیر آن بر هنر خوشنویسی اسلامی." الهیات هنر 3، 8 (1397): 53-82.

- بلخاری قهی، حسن. "حکیم هنر معنوی." زنگی نامه و خدمات علمی دکتر اعوانی 181، 181 (1397): 7-17.

- رمضان ماهی، سمیه، حسن بلخاری قهی، محمدرضا ریخته گران و ابوالفضل محمودی. "نسبت زیبایی شناسی و هنرهای سنتی در حکمت هنر هندو." فصلنامه کیمیای هنر 7، 27 (1397): 93-110.

- بلخاری قهی، حسن. "در حقیقت مفهوم حکیم." زنگی نامه و خدمات علمی جوادی آملی 182، 182 (1397): 7-17.

- رمضان ماهی، سمیه، حسن بلخاری قهی و محمد رضا ریخته گران. "ناتیه شاستره، دستورالعماهایی برای ظهور رسه در نمایش هندی." فصلنامه علمی پژوهشی تئاتر 4، 71 (1397): 13-43.

- زین الصالحین، حسن و حسن بلخاری قهی. "سیاست ، جنسیت ،بازنمایی (تحلیل انتقادی دیدمان جنسیت در دوره ی ناصری)." هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی 24، 1 (1397): 39-48.

 

همایش‌های بین‌المللی:

- Bolkhari Ghahi, Hassan. "Lotus in Oriental Art and Architecture (the manifestation of the sacred lotus in art and cult of East (Hinduism Buddhism Zoroastrian." Symposium on the Nature in the Oriental Arts, Delhi.

- Bolkhari Ghahi, Hassan. "Convergent effect of Art and Architecture Safavid and Timurid in Isfahan Architecture." International Conference Uzbekistan-Iranian Cultural connection: the art of Isfahan and common regional art traditions, Tashkent.

- Bolkhari Ghahi, Hassan. "Islamic Philoshopy and the Challenges of the Title Islamic Philoshopy of Art." Islamic Philoshopy and the Challenges of the Present-day World, Tehran.

- Bolkhari Ghahi, Hassan. "Mystical Foundations of Islamic Art and Architecture as introduced in Ikhwan al-Safa (Brothers of Purity." 2nd International Symposium of Mystical Aspects of Islamic Art Literature, Kuala Lumpur.

- Bolkhari Ghahi, Hassan. "Islam and Hinduism: Agreement or Opposition." International Conference on Multiculturalism and Global Community, Tehran.

- Bolkhari Ghahi, Hassan. "Relation between Theory and Practice in the Thought of Muslim Sages in the 3rd and 4th centuries and its effect on the Meaning of Art and Craft in Islamic Culture." The World Philosophy Day Congress 2010, Tehran.

- Bolkhari Ghahi, Hassan. "Science Turism and Religion." Seminar on China-Iran Relation and 2011 Annual Meeting of China and Iran Frendship Associations, Beijing.

- Bolkhari Ghahi, Hassan. "Terminology of Canon in Avicenna's "The Canon of Medicine" With emphasis on artistic Canons." 2nd Symposium of Avicenna Medicine in the New Millennium, Tokyo .

- Bolkhari Ghahi, Hassan. "Carpet Philoshopy in terms of its motifs based on its Literal Meaning." The first International Conference and Exhibition of Persian hand-knotted Carpet, Vienna .

- Khanlari, Reza, Hassan Bolkhari Ghahi, and Ahmad Alasti. "Analysis of "A Separation" According to the Three-Act Structure of Syd Field." international conference of Cinema AVANCA, Lisbon.

- Bolkhari Ghahi, Hassan, and Robab Faghfoori. "Appearance of Safavid Atchitecture in the Miniatures of Tabriz Schol." international Conference on Innovation and Research in Arts & Humanities, İSTANBUL.

- Bolkhari Ghahi, Hassan, and Marzieye Zare Khalili. "A reflection on the first art manifestation and its geographical dissimilarity dispersal(painting and sculpting) case study chauvet and hohlefels caves." international conference on research in Art, Singapore.

- Bolkhari Ghahi, Hassan, and Jana Arabzadeh. "The evaluation of lavasan municipality's green wall on behavior and act of employees and referees." first international conference on architecture urban planning and restoration, Rome.

- Bolkhari Ghahi, Hassan. "Iran and China, the common cultural foundations of two civilizations in the field of mysticism and art." International Symposium on China-Iran Cultural communication and belt & road Initiative, Beijing.

- Bolkhari Ghahi, Hassan. "Meaning and spirituality elevation in bhagavad gita and Islamic thought." Inter-religious dialogue on spirituality in hinduism and Islam, New Delhi.

- Bolkhari Ghahi, Hassan. "The role of art in curbing religious extramism." Iran Italia , intercultural dialogue on extramism the solutions to exit out of religious extramism, Rome.

- بلخاری قهی، حسن. "تاملی در مبانی نظری هنر اسلامی-خیال و زیبایی در اندیشه های ملاصدرای شیرازی." دومین همایش جهانی حکیم ملاصدرا، تهران.

- بلخاری قهی، حسن. "بینش میان فرهنگی در بوته نقد با تاملی در فلسفه هنر." سمینار فلسفه میان فرهنگی و عالم معاصر، تهران.

- بلخاری قهی، حسن. "اسلام و هندوییزم امکان تفاهم یا عرصه تضاد و تزاحم." همایش بین المللی تنوع فرهنگی همگرایی جهانی، تهران.

- بلخاری قهی، حسن. "اسلام و هندوئیزم : توافق یا تخالف." همایش بین المللی تنوع فرهنگی، همگرایی جهانی، تهران.

- بلخاری قهی، حسن. "نسبت میان نظر و عمل در آرای حکمای مسلمان قرون سوم و چهارم هجری و تاثیر آن بر ماهیت هنر و صناعت در تمدن اسلامی ." همایش بین المللی بزرگداشت روزجهانی فلسفه2010، تهران.

- بلخاری قهی، حسن. "حکمت حماسی، حکمت اشراقی (تجلی حکم حماسی شاهنامه در حکمت اشراقی سهروردی)." همایش بین المللی هزارمین سال سرایش شاهنامه فردوسی، تهران.

- بلخاری قهی، حسن. "جمال معنوی شهر در قرآن و حکمت (تأملی در زیبایی شناسی شهر اسلامی)." نخستین اجلاس جهانی شهر اسلامی،.

- بلخاری قهی، حسن. "موسیقی در مانی در کتاب قانون ابن سینا." همایش بزرگداشت هزاره تالیف کتاب قانون ابن سینا، همدان.

- بلخاری قهی، حسن. "مفهوم شناسی اصطلاح قانون در «القانون فی الطب» ." همایش بزرگداشت هزاره تالیف کتاب قانون ابن سینا، تهران.

- بلخاری قهی، حسن. "تاملی در جریان شناسی مشارب عرفانی در تمدن اسلامی(ظهور عرفان اجتماعی با نهضت شیخ صفی الدین اردبیلی." نخستین همایش علمی بین المللی شیخ العارفین سید صفی الدین اردبیلی، تهران.

- بلخاری قهی، حسن. "معنا و مبنای تاویل در آثار ناصرخسرو." همایش حکیم ناصرخسرو قبادیانی، تهران.

- بلخاری قهی، حسن. "نوآوریهای ابن هیثم در نسبت میان نور و زیبایی از منظر تجربی." همایش بین المللی ابن هیثم،.

- بلخاری قهی، حسن و رباب فغفوری. "تجلی تفکر شیعی در معماری و تزیینات گنبد سلطانیه." دومین کنگره بین المللی افقهای جدید در معماری و شهر سازی،.

- بلخاری قهی، حسن و رباب فغفوری. "جایگاه کتیبه ها در معماری اسلامی و نقش آنها در بازسازی و بازنمایی هویت در تمدن اسلامی." دومین کنگره بین المللی افق های جدید معماری و شهرسازی،.

- بلخاری قهی، حسن. "لزوم تعادل میان فرم و معنا." نهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر، تهران.

- بلخاری قهی، حسن. "عدالت شاخصی از ساختار تمدن اسلامی." همایش بین المللی عدالت و اخلاق، مشهد.

- بلخاری قهی، حسن. "ایران و اروپا: تعامل رنگ و نور و زیبایی در حوزه هنر و معماری." دومین دور گفت و گوهای فرهنگی ایران و اروپا-ایتالیا، تهران.

- بلخاری قهی، حسن. "عرفان ، حکمت و حکومت یا نسبت صوفیه و صفویه." همایش بین المللی نقش صفویه در تقویت مکتب اهل بیت علیهم السلام و احیای هویت ایرانی، تهران.

- بلخاری قهی، حسن. "آیینه خیال: شرح یک معنا بر بنیاد رای حافظ و ابن عربی." بیست و یکمین مراسم یادروز حافظ، شیراز.

- بلخاری قهی، حسن. "عناصر ایرانی الحمرا." هشتمین کنگره بین المللی انجمن ایران شناسی اسپانیا، تهران.

 

همایش‌های داخلی:

- بلخاری قهی، حسن. "عناصر گوهری هنر اسلامی (خیال و محاکات در اندیشه های خواجه نصیرالدین طوسی." کنگره بین المللی بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی، دهلی نو.

- بلخاری قهی، حسن. "آغازین نقطه تلاقی دو فرهنگ ایران و هند: ریگ ودا و اوستا." اولین هم اندیشی جهانی شدن و هنر: ایران و هند، تهران.

- بلخاری قهی، حسن. "تاملی در مبانی حکمی تخیل هنری قوه خیال و عالم مثال در حکمت و فلسفه اسلامی-فارابی و ابن سینا." اولین هم اندیشی تخیل هنری، تهران.

- بلخاری قهی، حسن. "انگاره انسان نورانی در نگارگری ایرانی." کنگره بین المللی بزرگداشت استاد کمال الدین بهزاد، تهران.

- بلخاری قهی، حسن. "مایا تخیل هنری خدا (تاملی در مبانی حکمی هنر هند و بر اساس آرای کوماراسوآمی." هم اندیشی هنر سنت و سنت گرایان، تهران.

- بلخاری قهی، حسن. "زیبایی شناسی و تاثیر آن بر مکتب رمانتیزم." همایش بین المللی دویست سال پس از کانت، تهران.

- بلخاری قهی، حسن. "هنر و معماری اسلامی قابلیت های جهانی (تاثیر هنر و معماری اسلامی بر هنر و معماری اروپا و آمریکا." همایش بین المللی هنر و جهانی شدن، تهران.

- بلخاری قهی، حسن. "نسبت میان اسطوره فلسفه و موسیقی." همایش بین المللی صفی الدین ارموی، تهران.

- بلخاری قهی، حسن. "قوه خیال و عالم مثال در ذهن و زبان شیخ اشراق(تاملی در مبانی نظری هنر اسلامی." همایش عرفان اسلام و انسان معاصر: نکوداشت شیخ شهاب الدین سهروردی، تهران.

- بلخاری قهی، حسن. "هویت مفهومی و معنوی شهر اسلامی." همایش توسعه محله ای و توسعه پایدار شهر تهران، تهران.

- بلخاری قهی، حسن. "نسبت عناصر اربعه با مربع و تاثیرات آن بر هنر و معماری مقدس." هم اندیشی عناصر طبیعت در هنر شرق-پیش همایش همایش بین المللی طبیعت در هنر شرق، تهران.

- بلخاری قهی، حسن. "نمایشگاه جهان اسلام: مناقشه در هویت و وحدت مفهومی نقاشی معار جهان اسلام." دومین نشست علمی نقد و بررسی سومین دوسالنه بین المللی نقاشی جهان اسلام، تهران.

- بلخاری قهی، حسن. "تاویل و تطبیق مستندات روایی و تاریخ معراج در معراج حضرت رسول اثر سلطان محمد." گردهمایی بین المللی سلطان محمد نگارگر مکتب تبریز، تهران.

- بلخاری قهی، حسن. "چیستی و ماهیت کاربرد در هنرهای سنتی با تاملی در آرای آناندا کوماراسوآمی-تقابل هنر سنتی و هنر مدرن در مفهوم کارکرد و کاربرد هنر." هم اندیشی مبانی هنرهای سنتی، تهران.

- بلخاری قهی، حسن. "فانوس خیال و عالم مثال در مشکو الانوار امام محمد غزالی." دومین هم اندیشی تخیل هنری، تهران.

- بلخاری قهی، حسن. "تاملی در حکمت شیخ کبیر صدرالدین قونوی و نظریاتش درباره قوه خیال و عالم مثال." سومین هم اندیشی جهانی شدن و هنر: ایران و آسیای صغیر، تهران.

- بلخاری قهی، حسن. "طبیعت در قرآن حکمت و هنر اسلامی." پیش همایش طبیعت در قرآن، مشهد.

- بلخاری قهی، حسن. "مبانی نظری فرش از دیدگاه سنت گرایان." اولین هم اندیشی هنر فرش، کاشان.

- بلخاری قهی، حسن. "تخیل مرگ از منظر فلسفه (بررسی موردی داستان ار در جمهوری افلاطون." سومین هم اندیشی تخیل هنری، تهران.

- بلخاری قهی، حسن. "جایگاه کیهان شناختی دایره و مربع در معماری مقدس (اسلام." سومین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران، کرمان.

- بلخاری قهی، حسن. "محاکات هنر از عالم علوی در بررسی تطبیقی آرای اخوان و آناندا کوماراسوآمی." دومین هم اندیشی هنر سنت و سنت گرایان، تهران.

- بلخاری قهی، حسن. "عالم خیال در ذهن و زبان مولانا." مولانا-تخیل و هنر، تهران.

- بلخاری قهی، حسن. "وضع اول و ارجاعات تاویلی آن در گلشن راز شبستری-با تامل در نور سیاه." سومین هم اندیشی تخیل هنری-شیخ محمود شبستری، تهران.

- بلخاری قهی، حسن. "خیال و زیبایی در آرا صدرالمتالهین شیرازی (مبانی نظری هنر اسلامی." کنگره نکوداشت استاد سید جلال الدین آشتیانی(ره-روزجهانی فلسفه، تهران.

- بلخاری قهی، حسن. "فلسفه معماری: بازآفرینی عالم با ابتنای بر هندسه مقدس." گردهمایی بین المللی مکتب اصفهان، تهران.

- بلخاری قهی، حسن. "رمز و رازهای حیات پیامبر(ص و قابلیت های هنر اسلامی." همایش بین المللی هنر نبوی، اصفهان.

- بلخاری قهی، حسن. "مفهوم و ماهیت کلمه در قرآن و تعالیم پیامبر ص و تاثیر آن بر هنر و ادب اسلامی." تجلی حسن محمدی ص در هنر، تبریز.

- بلخاری قهی، حسن. "معنا و مفهوم هنر در ذهن و زبان مولانا." دومین هم اندیشی مبانی هنرهای سنتی، تهران.

- بلخاری قهی، حسن. "معنا و مفهوم نقد در آثار قدما-فرهنگ اسلامی-ایرانی." دومین هم اندیشی نقد هنری، تهران.

- بلخاری قهی، حسن. "ضرورت تکوین و تدوین فلسفه هنر اسلامی چالش ها و راهکارها." کنگره ملی علوم انسانی-وضعیت امروز چشم انداز فردا، تهران.

- بلخاری قهی، حسن. "راز بهار در آیینه اسرار." همایش بهار ایرانی، تهران.

- بلخاری قهی، حسن. "مبانی معنوی آموزش هنر-صناعت-در رسائل اخوان الصفا." دومین هم اندیشی آموزش هنرهای سنتی، تهران.

- بلخاری قهی، حسن. "تحقیقی در معنا و گستره وسیع خیال در مثنوی معنوی مولانا." همایش بین المللی بزرگداشت هشتصدمین سال تولد مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی، تهران.

- بلخاری قهی، حسن. "مبانی رنگ در رساله یاقوت الحمرای شیخ محمد کریم خان کرمانی." اولین گردهمایی گنجینه های ازدیادرفته، تهران.

- بلخاری قهی، حسن. "بررسی تطبیقی عرفان تائویی با عرفان اسلامی." همایش پیامبر اسلام عرفان و معنویت نو، تهران.

- بلخاری قهی، حسن. "قبض و بسط میان موسیقی و فلسفه در تمدن اسلامی." همایش عبدالقادر مراغی، تهران.

- بلخاری قهی، حسن. "مفهوم حکمت در شاهنامه." بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی، تهران.

- بلخاری قهی، حسن. "نسبت سینما و معماری از منظر فلسفه هنر." دومین همایش سینما و معماری، تهران.

- بلخاری قهی، حسن. "نسبت صناعت و طبیعت در لوامع الاشراق جلال الدین دوانی و نسبت آن با نظریه میمسیس در فلسفه هنر." گردهمایی مکتب شیراز، تهران.

- بلخاری قهی، حسن. "مفهوم شناسی نقد در گلستان هنر." هم اندیشی گلستان هنر و نقد، تهران.

- بلخاری قهی، حسن. "چندصدایی فرهنگی در فیلم بودای کوچک با تکیه بر نشانه مضمون و موسیقی." هم اندیشی چندصدایی در هنر ایرانی، تهران.

- بلخاری قهی، حسن. "نسبت عرفان و هنر در تمدن اسلامی." هفتمین دوسالانه نگارگری ایران، تهران.

- بلخاری قهی، حسن. "مفهومشناسی نقد در گلستان هنر." هماندیشی گلستان هنر و نقد، تهران.

- بلخاری قهی، حسن. "بوذرجمهر مهمترین مصداق حکیم در شاهنامه فردوسی." همایش بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی، تهران.

- بلخاری قهی، حسن. "قبض و بسط میان موسیقی و فلسفه در تمدن اسلامی (از ابواسحاق کندی تا عبدالقادر مراغی." همایش عبدالقادر مراغی، تهران.

- بلخاری قهی، حسن. "اسطوره‌های هنر و معماری در هند و یونان." نشست تخصصی اسطوره و نقد اسطورهای در هنر و ادبیات، تهران.

- بلخاری قهی، حسن. "عقل و عشق از منظر سعدی." گفتارهایی در باره سعدی،.

- بلخاری قهی، حسن. "فلسفه اسلامی و چالشی با عنوان فلسفه هنر اسلامی." همایش بین المللی فلسفه اسلامی و چالش های جهان امروز، تهران.

- بلخاری قهی، حسن. "تاملی بر حضور ریاضیات در هنر اسلامی." همایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران، تهران.

- بلخاری قهی، حسن. "نیلوفر ایرانی نیلوفر بودایی-بررسی موردی نقش نگاره تاجگذاری شاپور دوم در طاق بستان." هم اندیشی مطالعات تطبیقی، کرمانشاه.

- بلخاری قهی، حسن. "بازیابی فتوت نامه معماران و صدفکاران به روایت رساله معماریه جعفر افندی." پیشینه نقد و نظر در هنر ایرانی-اسلامی، تهران.

- بلخاری قهی، حسن. "ضرورت نظریه پردازی در هنر و معماری اسلامی." نخستین همایش ملی نقش کرسیهای نظریه پردازی در توسعه علمی کشور،.

- بلخاری قهی، حسن. "تاویل و تمثیل معانی در آرای اخوان الصفا و بازتاب آن در آثار سیدحیدر آملی." حکمت شیعی و علم و تمدن اسلامی، قزوین.

- بلخاری قهی، حسن. "نسبت میان نظر و عمل در آرای حکمای مسلمان قرون سوم و چهارم هجری و تثیر آن بر مفهوم هنر و صناعت در تمدن اسلامی." روز جهانی فلسفه 1389، تهران.

- بلخاری قهی، حسن. "نسبت لذت و زیبایی در آرای خواجه نصیرالدین طوسی." همایش میراث علمی و فلسفی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران.

- بلخاری قهی، حسن. "تاملی در کتاب شکوی الغریب عین القضاه همدانی." هم اندیشی شرح حال و آثار عین القضاه همدانی،.

- بلخاری قهی، حسن. "تاملی در فلسفه هنر در غرب (تحول مفهوم میمسیس از افلاطون تا هیدگر." همایش ملی غرب شناسی، تهران.

- بلخاری قهی، حسن. "تاملی در مبانی حکمی شهر :." شهر اسلامی- ایرانی، تهران.

- بلخاری قهی، حسن. "تاملی در مبانی حکمی شهر( تطبیق تمثیلی شهر و نفس در حکمت اسلامی و تاثیر آن بر سلامت و تعادل روحی شهروندان." همایش شهر اسلامی-ایرانی گذشته حال آینده، تهران.

- بلخاری قهی، حسن. "شرح عرفانی هفت شهر عشق." همایش شرح حال افکار و آثار عطار،.

- بلخاری قهی، حسن. "حکمت و تاویل رنگها در هفت پیکر نظامی." همایش شرح حال و آثار نظامی،.

- بلخاری قهی، حسن. "از آفتاب معرفت تا دریای وحدت." همایش شرح افکار و آثار عطار،.

- بلخاری قهی، حسن. "تاملی نقادانه در کتاب اسلام هنر و معماری." هم اندیشی اسلام ، هنر و معماری،.

- بلخاری قهی، حسن. "در قله معنا." همایش همزمان و در زمان با حافظ،.

- بلخاری قهی، حسن. "در باب نظریه تجلی( تاملی در مبانی نظری هنر اسلامی)." نخستین جشنواره هنرهای معاصر اسلامی ، تهران.

- بلخاری قهی، حسن. "تاملاتی در باب فلسفه هنر اسلامی." هم اندیشی فلسفه هنر اسلامی،.

- بلخاری قهی، حسن. "نظریه چیست (نظریه پردازی در هنر)." مجموعه نشستهای نظریه پردازی در هنر،.

- بلخاری قهی، حسن. "هنرمندی و شاعرانگی دو حکیم." همایش سعدی و پوشکین،.

- بلخاری قهی، حسن. "معماری مقدس-تجسم اصل تناظر میان عالم و آدم." شانزدهمین همایش بزرگداشت حکیم صدرالمتالهین شیرازی، تهران.

- بلخاری قهی، حسن. "تاملی در تاثیر پذیری عرفان اسلامی از حکمت و عرفان هندی و ایرانی." پانزدهمین گردهمایی تاریخ فلسفه - عرفان و تصوف، تهران.

- بلخاری قهی، حسن. "بطن و متن اشارت." هم اندیشی شرح آثار شیخ محمود شبستری،.

- بلخاری قهی، حسن. "تاملی در کتاب اقتدا به محمد." هم اندیشی نقد کتاب،.

- بلخاری قهی، حسن و فاطمه مهین فر. "جایگاه هویت نظام بصری تهران قدیم و کاربرد آن در دوره معاصر." همایش مدیریت استراتژیک فرهنگی شهر تهران (ماتریس فرهنگی)، تهران.

- بلخاری قهی، حسن و آرزو پایدارفرد. "بررسی زیبایی شناختی مفاهیم نمادین نقوش در تذهیب های قرآنی." همایش جایگاه و منزلت قرآن کریم در هنر اسلامی، تهران.

- بلخاری قهی، حسن و مهدی توسلی. "واکاوی مولفه های فرهنگی سرمایه اجتماعی شهر اسلامی." همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری،.

- بلخاری قهی، حسن. "هنر، زیستن بر مدار عقل و زیبایی (با تاکید بر آرای فلوطین)." هفدهمین همایش ملی حکیم ملاصدرا، تهران.

- بلخاری قهی، حسن. "مبانی دراماتیک داستان حسنک وزیر." همایش شرح حال افکار و آثار بیهقی،.

- بلخاری قهی، حسن. "مفهوم کیفیت در حکمت و فلسفه اسلامی." دومین همایش ملی ارتقای کیفیت آثار ، محصولات و فعالیتهای فرهنگی، تهران.

- بلخاری قهی، حسن. "محبت از نظر حافظ و عرفا." همایش حافظ و دوستی،.

- بلخاری قهی، حسن. "محبت از منظر حافظ." همایش محبت از نظر عرفا و حافظ،.

- بلخاری قهی، حسن. "تاویل مولانا از عاشورا." هم اندیشی عاشورا و مولانا،.

- بلخاری قهی، حسن و رباب فغفوری. "تحلیل ساختاری و مضمونی محراب زرین فام حرم مطهر رضوی." همایش مبانی نظری و افق های نوین هنر و معماری اسلامی، تهران.

- بلخاری قهی، حسن. "ادبیات و فلسفه ، تعامل هم افزای معنا و زبان." همایش ادبیات تطبیقی، تهران.

- بلخاری قهی، حسن. "رسالت فلسفه، تنظیم رفتار انسان بر بنیاد نظم عالم." هجدهمین همایش حکیم ملاصدرا، تهران.

- بلخاری قهی، حسن. "رسالت فلسفه: تنظیم رفتار انسان بر بنیاد نظم عالم(رای افلاطون و ملاصدرا در این باب)." هحدهمین همایش ملی حکیم ملاصدرا (فلسفه و صلح جهانی)، تهران.

- بلخاری قهی، حسن. "کشف و تاویل واقعه در سنت و آیین عارفان(به بهانه کشف واقعه هجویری توسط شیخ ابوالقاسم گرکانی)." همایش بزرگداشت عارف بزرگ حضرت شیخ ابوالقاسم گرکانی، تهران.

- بلخاری قهی، حسن. "آسیب شناسی پنج دوره همایش پژوهشی تئاتر دفاع مقدس در دانشگاههای تهران." اولین همایش ملی دفاع مقدس و دانشگاه، تهران.

- بلخاری قهی، حسن. "فلسفه و هندسه." فلسفه و نظم عمومی، تهران.

- بلخاری قهی، حسن. "مفهوم صیرورت در بازشناسی مفهوم ارتقای کیفیت." سومین همایش ملی ارتقای کیفیت آثار محصولات و فعالیتهای فرهنگی، تهران.

- بلخاری قهی، حسن. "نور در فلسفه و معماری ایرانی." کنفرانس نور در هنر ، معماری و شهرسازی ایران، تهران.

- بلخاری قهی، حسن. "هویت و کارکرد متمایز هنر در تمدن اسلامی و لزوم تدوین مبانی و احیای آداب آن." همایش ملی تمدن نوین اسلامی، تهران.

- بلخاری قهی، حسن. "نقد مبانی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت." پنجمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تهران.

- بلخاری قهی، حسن. "جهان معاصر نیازمند فلسفه یا فلسفه ها؟." بیستمین همایش ملی حکیم ملاصدرا، تهران.

- بلخاری قهی، حسن. "احمد غزالی به روایت شمس و مولانا." کنگره ملی بزرگداشت حضرت شیخ احمد غزالی، تهران.

- بلخاری قهی، حسن. "تبیین رویکرد ساختاری به مفهوم عدالت در حوزه تمدن اسلامی." ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تهران.

- عرب زاده، جانا و حسن بلخاری قهی. "از اسطوره بهشت تا بهشت گونه قرن 21: نسبت میان مفهوم حرکت جوهری ملاصدرا در تفکر آیینی سبزینگی با فناوری دیجیتالی دیوار سبز." بیست و یکمین همایش حکیم ملاصدرا، تهران.

- بلخاری قهی، حسن. "مفهوم شناسی مجاز در حکمت،عرفان و هنر." بیست و یکمین همایش ملی حکیم ملاصدرا(فلسفه در مواجهه با فضای مجازی)، تهران.

- بلخاری قهی، حسن. "اخلاق در بودیزم." نشست تخصصی نقش ادیان در تبیین ارزشهای اخلاقی، تهران.

- بلخاری قهی، حسن. "هنر ، اعتدال و زیبایی." نخستین کنگره بزرگداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی، تهران.

- بلخاری قهی، حسن. "تأملی در مفهوم شناسی حکمت (الگوی تعامل نظریه و عمل در قرآن)." هفتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تهران.

- عرب زاده، جانا و حسن بلخاری قهی. "خوانش و ادراک متن در تفهیم فضای معماری زیست دوست با تصویر سازی ذهنی طبیعت در شعر حافظ." پنجمین همایش متن پزوهی ادبی (سبک شناسی بلغت نقد)، تهران.

- بلخاری قهی، حسن. "نسبت اصالت و مالکیت معنوی در آثار هنر و معماری." نخستین دو سالانه مسابقات معماری و شهر سازی کشور، تهران.

- بلخاری قهی، حسن. "نسبت شیعه و عقل از منظر علامه طباطبایی." تشیع و مختصات فرهنگ شیعی، تهران.

- بلخاری قهی، حسن. "بعد چهارم از منظر فلسفه و تاثیر آن در هنر." هنر و بعد چهارم ( سمپوزیوم بین المللی در باره زمان فضا و حرکت در هنر)، تهران.

- بلخاری قهی، حسن. "خیال منفصل و خیال متصل در حکمت و عرفان اسلامی." همایش تخصصی مبانی طب اسلامی ایرانی، تهران.

سابقه دروس تدریس شده

- تاریخ هنر جهان و اسلام

- مبانی نظری هنر اسلامی

- مبانی حکمی و عرفانی هنر اسلامی

- تاریخ تطبیقی تحلیلی هنر اسلامی

- بنیادهای نظری هنر اسلامی

- اصول فلسفه هنر و زیبایی شناسی

- آشنایی با مبانی فلسفه هنر و زیبایی شناسی

- مبانی نظری هنرهای تجسمی شرق

- حکمت هنر اسلامی

- مبانی نظری هنر اسلامی

 

سابقه رساله‌ها و پایان‌نامه‌های راهنمایی و مشاور

 بیش از 100 پایان نامه به عنوان راهنما و داور از جمله:

- Post-Modern Narration in Quentin Tarantino's Movies (Case Studies: Pulp Fiction, Reservoir Dogs, Kill Bill)

محمدرضا کشاورز, حسن بلخاری قهی

- مطالعۀ تطبیقی داستان‌‌نویسیِ جریانِ سیال ذهن و نقاشی کنشی آمریکا

محمد شمخانی, حسن بلخاری قهی

- پژوهشی در نقش اخلاق در هنر اسلامی

زینب عطار زاده نیاسری, حسن بلخاری قهی

- The Emersion of Wabi-Sabi in Japanese Contemporary Graphic Design.

شهرزاد دلکانی‌نیا, حسن بلخاری قهی

- A Study of Semiotics of Mythological Motifs of Ziwiye civilization

زیبا قهرمانی, حسن بلخاری قهی

 

- وب دیزاین، طراحی گرافیک یا کدنویسی؟

امیرسامان حنیفی, حسن بلخاری قهی

- SLGNS AND SYMBOLS IN THE SPRITUALFILMS OF THE SEVENTIES IN IRAN WITH GMPHASIS ON DAY OF THE EVENTS, COLOR OF GOD AND BIRTH OF A BVTIERFLY

علی قبادی, حسن بلخاری قهی

- بررسی تطبیقی نقوش اسب در تمدن های مختلف ایران باستان؛ عنوان عملی: طراحی مجموعه گرافیک محیطی برای باشگاه سوارکاری

الهام نژادمهر, حسن بلخاری قهی

- A Study about Semiotics (Especially Color) in the period of after Islam Iranian Architecture

سینا نورائی, حسن بلخاری قهی

- کارکرد عکاسی فراواقع گرا (سوررئالیسم) بر تبلیغات تجاری با تمرکز بر نیمه ی دوم قرن بیستم

احسان خان محمدی هزاوه, حسن بلخاری قهی

- فرایند تحلیل و برگردان ساختار داستانی به اجرای صحنه‌ای با رویکردی به روایت‌شناسی داستان (قصص) درقرآن (موسی(ع)وفرعون)

عبدالله بکی, حسن بلخاری قهی

- پژوهشی در پوسترهای جشنواره‌های کودکان

شبنم جوادی متقی, حسن بلخاری قهی

- موانع گسترش جهانی سینمای ایران

مریم احمدپور, حسن بلخاری قهی

- نمای نقطه دید غیر انسان وجمادات؛ عنوان عملی:فیلم داستانی حضور پنهان

زهره سام بند, حسن بلخاری قهی

- زیبایی شناسی تصویر سینمایی و کارکرد فلسفی تخیل در فیلم پنهان

وحید شمشیریان, حسن بلخاری قهی

- تحلیل بنیان‌های زیبایی شناختی در موسیقی ردیف دستگاهی

پویا سرایی, حسن بلخاری قهی

 

- A Research on the Phenomenon of Intuition in Art

زهرا شرفی, حسن بلخاری قهی

- بررسی پژوهشی در نسبت میان فرهنگ و عکاسی(با استناد بر آثار رولن بارت)؛ موضوع عملی: زیباشهر

محمدرضا رامیان, حسن بلخاری قهی

- ویژگی های سورئالیستی در چند فیلم کوتاه تاریخ سینما (مطالعه موردی: در زمین، کابوسهای بعد از ظهر، صدف و مرد روحانی، اسرار قصر دوده)؛ عنوان عملی: حس مشترک

حمیدرضا ابراهیمی فینی, حسن بلخاری قهی

- بررسی تمهید خدای ماشینی در روایت سینمایی

حمید علیداد, حسن بلخاری قهی

- مطالعه تطبیقی میان دواسطوره ایرانی وهندی , آناهیتا و پارواتی

ویدا نورخلعتبری, حسن بلخاری قهی

- مطالعه تطبیقی بازتابندگی فرهنگی و سفر قهرمان در ده نمونه از سینمای ایران

سجاد وثیرش, حسن بلخاری قهی

- زیبایی شناسی هنرهای دیداری-قومی ایران با تاکید بر قوم بختیاری

حسین ابراهیمی ناغانی, حسن بلخاری قهی

- تجلی دین در مجسمه سازی معاصر ایران

محمدرضا اسماعیل یزدی, حسن بلخاری قهی

- اسطوره و سینما:تحقیقی درباره تجلی اساطیر پهلوانی و عرفانی در سینمای ایران (۱۳۰۹-۱۳۸۷)

لیلا مهریزی, حسن بلخاری قهی

 

فعالیت‌های اجرایی

- نماینده ویژه فرهنگستان هنر در پیگیری مسائل فرهنگستان هنر در مجلس شورای اسلامی، 1382/11/17، 1389/01/31، ایران، تهران

- عضویت در گروه تخصصی هنرهای سنتی فرهنگستان هنر، 1384/06/01، 1390/01/31، ایران، تهران

- دبیر شورای هنر شورای عالی انقلاب فرهنگی ، 1384/10/03، 1389/02/01، ایران، تهران

- عضویت در هیات حمایت از کرسی های نظریه پرداژی و مناظره، 1384/10/14، 1389/03/01، ایران، تهران

- مدیرکل اداره پژوهش های بنیادین فرهنگستان هنر، 1384/12/14، 1386/05/12، ایران، تهران

- دبیری علمی هم اندیشی بررسی شخصیت حکمی علامه قطب الدین شیرازی (قم، 1384/12/27، 1385/02/21، ایران، تهران

- عضو شورای عالی جوانان، 1385/02/26، 1388/02/26، ایران، تهران

- عضویت در هیات امنای انجمن سینمای جوانان ایران، 1385/03/07، 1389/03/07، ایران، تهران

- عضویت در گروه پژوهشی تخیل هنری فرهنگستان هنر ، 1385/03/17، 1389/03/17، ایران، تهران

- عضویت در شورای ارزشیابی هنرمندان نویسندگان و شاعران کشور امور سینمایی، 1385/05/25، 1388/05/25، ایران، تهران

- رییس پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر، 1386/05/15، 1389/01/28، ایران، تهران

- مشاور علمی گردهمایی بین المللی مکتب شیراز، 1386/05/22، 1387/09/17، ایران، تهران

- مسوول گروه هنر نقشه جامع علمی کشور، 1386/10/03، 1387/10/03، ایران، تهران

- عضویت در گروه تخصصی سینمای فرهنگستان هنر، 1386/12/11، 1389/02/01، ایران، تهران

- نماینده شورای هنر در کمیته هنر سازمان سنجش و آموزش کشور، 1387/10/10، 1389/03/01، ایران، تهران

- ریاست کرسی هنر، 1388/02/19، 1390/02/05، ایران، تهران

- مدیرمسول فصلنامه خیال فرهنگستان هنر، 1388/11/18، 1392/11/18، ایران، تهران

- عضو هیات ممیزه مرکزی هنر و معماری وزارت علوم تحقیقات و فناوری، 1388/11/21، 1390/12/29، ایران، تهران

- عضو هیت تحریریه فصلنامه تخصصی نامه ایران و اسلام کتابخانه ملی ایران، 1388/12/09، 1390/12/09، ایران، تهران

- مدیرمسول نشریه کیمیای هنر، 1389/01/15، 1392/01/15، ایران، تهران

- عضو شورای عالی آموزش و پژوهش کتابخانه ملی ایران، 1389/06/06، 1390/06/06، ایران، تهران

- ریاست بخش فلسفه و هنر همایش بین المللی روز جهانی فلسفه 1389، 1389/07/25، 1389/10/14، ایران، تهران

- عضو حقیقی کمیسیون نشریات علمی کشور وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری، 1389/08/17، 1392/08/17، ایران، تهران

- مسول زیرکارگروه اساتید هنر، 1389/11/09، 1391/11/02، ایران، تهران

- عضو حقیقی شورای قطب های علمی کشور وزارت علوم تحقیقات و فناوری، 1389/11/23، 1393/11/23، ایران، تهران

- عضو پیوسته کرسی علمی فرهنگ و تمدن شورای انقلاب فرهنگی، 1390/04/21، 1393/04/21، ایران، تهران

- عضو کارگروه هنر و معماری صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور، 1390/10/28، 1392/10/28، ایران، تهران

- عضو هیات تحریریه نشریه هنرهای زیبا-مجله هنرهای تجسمی، 1390/12/09، 1393/12/09، ایران، تهران

- رئیس گروه علمی مطالعات هنر و زیبایی شناسی ششمین دوره جشنواره بین المللی فارابی، 1391/03/06، 1392/02/05، ایران، تهران

- عضو شورای گروه مطالعات عالی هنر، 1391/04/10، 1392/04/10، ایران، تهران

- عضو شورای عالی پژوهش سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 1391/07/16، 1395/06/01، ایران، تهران

- رئیس کار گروه هنر کمیسیون نشریات علمی ، 1391/08/03، 1394/03/16، ایران، تهران

- عضو کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران شورای برنامه ریزی آموزش عالی، 1391/11/11، 1394/08/11، ایران، تهران

- عضو کمیته علمی دومین همایش ملی ارتقای کیفیت آثار، محصولات و فعالیتهای فرهنگی، 1391/12/03، 1392/03/19، ایران، تهران

- مسئول مجموعه علمی-تخصصی هنر انتشارات علمی و فرهنگی، 1392/01/20، 1395/01/20، ایران، تهران

- عضو شورای عالی معماری مجموعه گلگشت مصلای بزرگ امام خمینی(ره)، 1392/04/01، ایران، تهران

- عضو کمیته علمی همایش بزرگداشت یک هزارمین سال تالیف کتاب قانون، 1392/07/09، 1392/08/07، ایران، تهران

- عضو هیات تحریریه نشریه علمی پژوهشی پژوهشهای معماری اسلامی، 1392/09/09، ایران، تهران

- رئیس کارگروه هنر و معماری صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور، 1392/11/06، 1396/11/30، ایران، تهران

- دبیر علمی جشنواره و نمایشگاه جایگاه قرآن کریم در هنر ایران، 1392/11/07، 1392/11/15، امارات متحده عربی، ابوظبی

- عضو کمیته اشاعه و ترویج صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور، 1392/11/15، ایران، تهران

- مدیر گروه مطالعات عالی هنر دانشگاه تهران، 1392/11/29، 1394/11/29، ایران، تهران

- عضو شورای علمی همایش بزرگداشت ناصر خسرو، 1393/04/23، ایران، تهران

- عضو گروه تخصصی هنر دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، 1393/04/29، ایران، تهران

- عضو هیات امنای خانه شعر و فرهنگ اصفهان، 1393/05/29، ایران، اصفهان

- عضو شورای راهبردی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 1393/06/10، ایران، تهران

- رئیس کارگروه هنر و معماری صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور، 1393/06/16، ایران، تهران

- عضو شورای اعطای دکترای افتخاری دانشگاه تربیت مدرس، 1393/07/15، ایران، تهران

- عضو کمیته علمی همایش بین المللی ابن هیثم، 1393/08/13، ایران، کرمان

- عضو هیات تحریریه نشریه علمی پژوهشی نگره، 1393/09/17، ایران، تهران

- رییس کمیته تخصصی هنر کرسی هنر و معماری هیات حمایت از کرسیهای نظریه پردازی، 1394/08/05، ایران، تهران

- عضوکمیسیون تخصصی گروه هنر و معماری هیات ممیزه مرکزی وزارت علوم، 1394/08/13، ایران، تهران

- نماینده وزیر علوم در هیات امنای موسسه اموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی، 1395/02/14، ایران، تهران

- عضو گروه باستانشناسی و هنر شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، 1395/02/20، ایران، تهران

- عضو کمیته علمی کنگره بین المللی اخلاق در علوم و فناوری، 1395/06/27، ایران، تهران

- عضو هیات ممیزه دانشگاه های هنر، هنر اسلامی تبریز، هنر اصفهان و هنر شیراز، 1395/09/07، ایران، تهران

- عضو شورای سیاستگذاری دومین کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت، 1395/11/26، 1395/11/27، ایران، تهران

- عضو کمیسیون تخصصی هنر دانشگاه سیستان و بلوچستان، 1395/12/10، ایران، زاهدان

- رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران، 1396/01/23، ایران، تهران

- عضو شورای سیاستگذاری همایش علمی حضرت آیت الله نجفی همدانی ره، 1396/03/10، ایران، تهران

- عضو شورای سیاستگذاری همایش زبان فارسی و اندیشه ایرانی-اسلامی(فریدالدین عطار نیشابوری احوال و آثار)، 1396/04/18، ایران، تهران

- عضو شورای علمی مدرسه ملی سینمای ایران، 1396/05/17، ایران، تهران

- عضو شورای پروانه فیلمسازی سازمان سینمایی کشور، 1396/07/18، ایران، تهران

- عضو شورای علمی همایش بین المللی زبان فارسی و اندیشه ایرانی-اسلامی در باره فریدالدین عطار نیشابوری، 1396/09/07، 1397/01/26، ایران، تهران

- عضو کمیته برنامه ریزی علم و فناوری آستان قدس رضوی، 1396/11/24، ایران، مشهد

- عضو هیات امنای بنیاد آفرینشهای هنری نیاوران، 1396/12/28، ایران، تهران

- عضو شورای راهبردی و سیاست گذاری آیین ثبت ملی مکتب نستعلیق میر عماد الحسنی، 1397/01/20، ایران، تهران

- دبیر علمی همایش هنر و معماری اعتاب مقدسه در دوران معاصر، 1397/02/02، ایران، مشهد

- عضو کمیته علمی پنجمین همایش متن پژوهی ادبی، 1397/02/23، ایران، تهران

- عضو حقیقی کمیته بررسی کتب و آثار هنری پردیس هنرهای زیبا، 1397/05/14، ایران، تهران

- عضو گروه تخصصی هنر، معماری و شهرسازی بیستمین جشنواره جوان خوارزمی، 1397/06/17، ایران، تهران

- عضو شورای عالی سیاستگذاری - راهبردی دانشگاه هنرهای اسلامی-ایرانی استاد فرشچیان، 1397/07/03، ایران، تهران

- رئیس گروه هنرهای سنتی و صنایع دستی فرهنگستان هنر، 1397/07/07، ایران، تهران

- عضو کمیته علمی هشتمین کنگره بین المللی انجمن ایران شناسی اسپانیا، 1397/08/13، ایران، تهران

- مدیر گروه مطالعات عالی هنر دانشگاه تهران، 1397/09/01، ایران، تهران

- عضو شورای علمی انتشارات فرهنگستان هنر (متن)، 1397/09/17، ایران، تهران

- عضو گروه هنرهای تجسمی فرهنگستان هنر، 1397/10/22، ایران، تهران

 

عضویت در مجامع ملی و بین المللی

- موسسه فرهنگی اکو-شورای سیاست گذاری هنر، عضو، ملی، 767/10/12، 770/10/11

- مرکز اسکان بشر سازمان ملل متحد، عضو، بین المللی، 1391/08/09، 1392/03/14

 

 

 

: <#f:963/>
تعداد نمایش : 236 <<بازگشت