منابع فارسی درباره خمسه نظامی

 

احمدی برزندانی، الهام، (1397). تصویر آسمان در خمسه نظامی. تهران: تیماج.

اس‍ف‍ن‍دی‍ار، ی‍وس‍ف‌، (1393). دیدار نخست: مخاطب‌شناسی در متن چند دیباچه گلستان سعدی، کشف‌المحجوب، جامع‌الحکمتین، کلیله و دمنه، شاهنامه فردوسی و خمسه نظامی. تهران: انتشارات آریا زمین.

اسماعیلی، زیبا، (1392). حکیم دادخواه گنجه: عدالت اجتماعی و تحلیل قدرت در آثار نظامی گنجه‌ای. همدان: سکر.

اش‍ی‍دری‌، گ‍ی‍ت‍ا، (1370). ک‍ش‍ف‌ الاب‍ی‍ات‌ خ‍م‍س‍ه‌ ن‍ظام‍ی‌ گ‍ن‍ج‍وی‌: م‍خ‍زن‌ الاس‍رار، ل‍ی‍ل‍ی‌ و م‍ج‍ن‍ون‌.... ت‍ه‍ران‌: وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، دف‍ت‍ر م‍ج‍ام‍ع‌ و ف‍ع‍ال‍ی‍ت‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌: م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ (پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌).

ام‍ی‍رق‍اس‍م‌ خ‍ان‍ی‌، س‍ه‍ی‍لا، (1387). عاشقانه‌های نظامی: هفت پیکر: تلخیصی از هفت پیکر خمسه حکیم نظامی‌گنجوی. مشهد: جاودان خرد.

ایرانمنش‌پاریزی، نجمه، (1390). افسانه‌های بهرام گور و اسکندر. کرمان: خدمات فرهنگی کرمان.

ث‍روت‌، م‍ن‍ص‍ور، (1370). گ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه‌ ح‍ک‍م‍ت‌ در آث‍ار ن‍ظام‍ی‌. ت‍ه‍ران‌: ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر.

ث‍روت‍ی‍ان‌، ب‍ه‍روز، (1394). ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ای‌ ن‍ظام‍ی‌ گ‍ن‍ج‍ه‌ای‌. ت‍ب‍ری‍ز: آی‍دی‍ن‌.

چ‍ل‍ک‍ووس‍ک‍ی‌، پ‍ی‍ت‍ر، (1373). داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ خ‍م‍س‍ه‌ ن‍ظام‍ی‌: خ‍س‍رو و ش‍ی‍ری‍ن‌، ل‍ی‍ل‍ی‌ و م‍ج‍ن‍ون‌، ه‍ف‍ت‌پ‍ی‍ک‍ر ب‍ه‌م‍ن‍اس‍ب‍ت‌ ب‍رگ‍زاری‌ ک‍ن‍گ‍ره‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ب‍زرگ‍داش‍ت‌ ن‍ه‍م‍ی‍ن‌ س‍ده‌ ت‍ول‍د ش‍اع‍ر گ‍ران‍م‍ای‍ه‌ ای‍ران‍ی‌ ح‍ک‍ی‍م‌ ن‍ظام‍ی‌ گ‍ن‍ج‍وی‌ ب‍ان‍ض‍م‍ام‌ آث‍اری‌ از م‍ک‍ات‍ب‌ ن‍ق‍اش‍ی‌ ه‍رات‌، ب‍خ‍ارا، ش‍ی‍راز، ت‍ب‍ری‍ز. ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ق‍دم‍ه‌ ب‍ف‍ارس‍ی‌ ک‍رام‍ت‌ال‍ه‌ اف‍س‍ر. ت‍ه‍ران‌: ف‍ره‍ن‍گ‍س‍را ی‍س‍اول‍ی‌.

چ‍ل‍ک‍ووس‍ک‍ی‌، پ‍ی‍ت‍ر، (1382). اف‍س‍ان‍ه‌ه‍ای‍ی‌ از خ‍م‍س‍ه‌ ن‍ظامی‌ گ‍ن‍ج‍وی‌ ف‍ارسی- ان‍گ‍لیسی. تهران: پیک فرهنگ.

ح‍م‍ی‍دی‍ان‌، س‍ع‍ی‍د، (1385). گ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه‌ گ‍ن‍ج‍ه‌ای‌ ح‍ک‍ی‍م‌ ن‍ظام‍ی‌ گ‍ن‍ج‍ه‌ای‌: ش‍رح‌ ح‍ال‌ ن‍ظام‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌ ل‍غ‍ات‌ و دی‍وان‌ ق‍ص‍ی‍ده‌ و غ‍زل‌ و رب‍اع‍ی‍ات‌. ت‍ه‍ران‌: ق‍طره‌‏‫.

خرمی، مریم، (1398). بازتاب نقاشی در آثار نظامی گنجه‌ای( قرن ششم هجری). تهران: همای هنر.

خ‍س‍روان‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌، (1373). اف‍س‍ان‍ه‌ خ‍ی‍ر و ش‍ر و ی‍ک‌س‍ر ب‍ام‌ س‍رم‍ا و ی‍ک‌س‍ر ب‍ام‌ گ‍رم‍ا، ی‍ا، داس‍ت‍ان‌ ب‍ه‍رام‌ گ‍ور ب‍ا ک‍ن‍ی‍زک‌ خ‍وی‍ش‌. م‍ش‍ه‍د: م‍وح‍د.

دابویی مشک‌آبادی، پوران، (1390). فرهنگ واژه‌نمای اقبال‌نامه از خمسه نظامی( به انضمام فرهنگ بسامدی). تهران: پرتو واقعه.

رسولی‌پور حمام، سمیرا؛ عادل زاده، پروانه؛ پاشایی فخری، کامران، (1393). ‌‌نظامی در پرده‌ی سینما. تبریز: مولی علی.

رش‍ی‍د، م‍ح‍م‍د، (1382). آی‍ن‍ه‌ ب‍ل‍ن‍د ن‍ور (ف‍ره‍ن‍گ‌ ت‍ل‍م‍ی‍ح‍ات‌ و اش‍ارات‌ خ‍م‍س‍ه‌ ن‍ظام‍ی‌). م‍ش‍ه‍د: اق‍ل‍ی‍دس‌.

رض‍ائ‍ی‌ پ‍ور، ع‍ل‍ی‍م‍راد، (1394). داستانهای خمسه نظامی: خسرو و شیرین. تهران : فراروی‏‫.

رضایی دیورودی، شهربانو، (1397). فرهنگ اصطلاحات موسیقی در خمسه نظامی. تنکابن: نوین پویا‏‫.

ری‍اض‍ی‌، ح‍ش‍م‍ت‌ال‍ل‍ه‌، (1385). داس‍ت‍ان‌ه‍ا و پ‍ی‍ام‌ه‍ای‌ ن‍ظام‍ی‌ گ‍ن‍ج‍وی‌. ت‍ه‍ران‌ : ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌.

زمانی، محبوبه، (1388). خمسه نظامی به نثر. تهران: اقبال.

زن‍ج‍ان‍ی‌، ب‍رات‌، (1377). ص‍ور خ‍ی‍ال‌ در خ‍م‍س‍ه‌ ن‍ظام‍ی‌. ت‍ه‍ران‌: ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر.

س‍ع‍ی‍دی‌ س‍ی‍رج‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، (1377). س‍ی‍م‍ای‌ دو زن‌: ش‍ی‍ری‍ن‌ و ل‍ی‍ل‍ی‌ در خ‍م‍س‍ه‌ ن‍ظام‍ی‌ گ‍ن‍ج‍وی‌. ت‍ه‍ران‌: پ‍ی‍ک‍ان‌.

س‍ی‍دجواد ج‍واه‍ری‌، م‍ه‍ن‍از، (1385). عشق شیرین خ‍س‍رو. ت‍ه‍ران‌ : طاه‍ر.

شادی‌گو، شهریار، (1394). از گنجه تا دهلی: تاثیرپذیری امیرخسرو دهلوی از خمسه‌ی نظامی گنجوی. ایلام: زانا.

‌ ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌ س‍روس‍ت‍ان‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌، (1370). ک‍ل‍ی‍د گ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه‌. ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ ه‍لال‌.

شیرازی، رضا، (1384). ل‍ی‍ل‍ی‌ و م‍ج‍ن‍ون‌. ت‍ه‍ران‌: پ‍ی‍ام‌ م‍ح‍راب‌.

شیرازیان، جمال الدین؛ دانش پژوه، محمد تقی، (1369). خمسه نظامی چاپ عکسی از نسخه خطی مصور مورخ ۷۱۸. تهران: مرکز انتشار نسخ خطی.

ضیائی، عباس، (1396). داستانهای مشترک شاهنامه و آثار نظامی (تفاوتها و شباهتها). زنجان: سطر و قلم.

طال‍ش‍ی‌، ی‍دال‍ل‍ه‌، (1384). داس‍ت‍ان‌ پ‍ی‍ام‍ب‍ران‌ در خ‍م‍س‍ه‌ ن‍ظام‍ی‌. اس‍لام‍ش‍ه‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د اس‍لام‍ش‍ه‍ر.

طرازن‍ده‌، م‍ه‍دی‌، (1379). ش‍راب‌ طه‍ور. ت‍ه‍ران‌: م‍ه‍دی‌ طرازن‍ده‌.

عبدالله‌پور، فاطمه، (1392). راستی‌ها و ناراستی‌ها در خمسه‌ی نظامی. قائمشهر: انتشارات علمی یسنا.

عزیزی، بختیار، (1393). عبودیت و بندگی با نگاهی به اشعار حکیم نظامی‌گنجوی. رشت: بختیار عزیزی.

ف‍اض‍ل‍ی‌، ق‍ادر، (1385). گ‍ن‍ج‌ه‍ای‌ گ‍ن‍ج‍ه‌ای‌: ش‍رح‌ و ت‍ف‍س‍ی‍ر م‍وض‍وع‍ی‌ خ‍م‍س‍ه‌ ن‍ظام‍ی‌گ‍ن‍ج‍وی‌. ت‍ه‍ران‌ : ف‍ض‍ی‍ل‍ت‌ ع‍ل‍م‌.

ف‍ردوس‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌، (1379). ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ ف‍ردوس‍ی‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا خ‍م‍س‍ه‌ ن‍ظام‍ی‌. ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌ ف‍ت‍ح‌ال‍ل‍ه‌ م‍ج‍ت‍ب‍ائ‍ی‌. ت‍ه‍ران‌: م‍رک‍ز دائ‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‌ ب‍زرگ‌ اس‍لام‍ی‌.

ق‍اس‍م‍ی‌، ش‍ری‍ف‌ ح‍س‍ی‍ن‌، (؟13). فهرست نسخ خطی شناخته‌شده از آثار نظامی در هند. [بی‌جا: بی‌نا]‏‫.

ک‍ری‍م‍ی‌، اب‍وذر، (1383). ش‍ی‍ری‍ن‌ و ف‍ره‍اد. ت‍ه‍ران‌: ک‍ان‍ون‌ زب‍ان‌ ای‍ران‌.

کریمی، شهین، (1398). شاعر افلاک. تهران: سنجش و دانش.

گرجی‌زاده، سعیده، (1392). ارزش و ضد ارزش‌های اخلاقی و دینی در خمسه‌ی نظامی. یاسوج : چویل.

ل‍زگ‍ی‌، سید‌حبیب‌الله، (1363). داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍ه‍ن‌ از ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌. ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ج‍ام‌ ک‍ت‍اب‌.

ن‍ظام‍ی‌، ال‍ی‍اس‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌، (؟13). خلاصه خسرو و شیرین نظامی گنجوی. [تهران]: مدرسه عالی ادبیات و زبانهای خارجی.

ن‍ظام‍ی‌، ال‍ی‍اس‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌، (؟13). خ‍م‍س‍ه‌ ح‍ک‍ی‍م‌ ن‍ظام‍ی‌ گ‍ن‍ج‍وی‌. بقلم حسن میرخانی. تهران: جاویدان‏‫.

ن‍ظام‍ی‌، ال‍ی‍اس‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌، (1337). ک‍ل‍ی‍ات‌ خ‍م‍س‍ه‌: م‍خ‍زن‌ الاس‍رار، خ‍س‍رو ش‍ی‍ری‍ن‌، ل‍ی‍ل‍ی‌ م‍ج‍ن‍ون‌، ب‍ه‍رام‌ن‍ام‍ه‌، اس‍ک‍ن‍درن‍ام‍ه‌. خ‍طاط ع‍ل‍ی‌ چ‍اوش‍ی‌. ت‍ه‍ران‌: اس‍لام‍ی‍ه‌.

ن‍ظام‍ی‌، ال‍ی‍اس‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌، (1339). خسرو شیرین. والکساندروویچ‌خه‌تاقوروف؛ مصحح‌متن‌علمی‌وانتقادی ا.ی.برتلس؛ خط از هرمزعبدالله‌زاده فریور. باکو: فرهنگستان علوم جمهوری شوروی سوسیالیستی آذربایجان.

ن‍ظام‍ی‌، ال‍ی‍اس‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌، (1344). ک‍ل‍ی‍ات‌ خ‍م‍س‍ه‌ ح‍ک‍ی‍م‌ ن‍ظام‍ی‌ گ‍ن‍ج‍وی‌: م‍خ‍زن‌ الاس‍رار، خ‍س‍رو و ش‍ی‍ری‍ن‌، ل‍ی‍ل‍ی‌ و م‍ج‍ن‍ون‌، ه‍ف‍ت‌ پ‍ی‍ک‍ر، ب‍ه‍رام‌ن‍ام‍ه‌، ه‍ف‍ت‌ گ‍ن‍ب‍د، اس‍ک‍ن‍درن‍ام‍ه‌، ش‍رف‍ن‍ام‍ه‌، اق‍ب‍ال‍ن‍ام‍ه‌. ب‍ا م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ و ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ از روی‌ ص‍ح‍ی‍ح‌ت‍ری‍ن‌ ن‍س‍خ‌ م‍ع‍ت‍ب‍ر چ‍اپ‌ی و خ‍طی‌. ت‍ه‍ران‌‏‫: ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر.

ن‍ظام‍ی‌، ال‍ی‍اس‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌، (1347). خمسه (روسی). م‍س‍ک‍و: خ‍ودوژی‍س‍ت‌وی‍ن‍ای‍ا ل‍ی‍ت‍ی‍رات‍ورا.

ن‍ظام‍ی‌، ال‍ی‍اس‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌، (1360). خمسه نظامی : مخزن‌الاسرار، خسرو شیرین، لیلی‌و‌ مجنون، اسکندرنامه، هفت‌پیکر. بکوشش محسن رمضانی‏‫؛ خط مقدمه از آرش متین‌نژاد‏‫؛ تصاویر داخل کتاب از استادان بزرگ هنر نقاشی ایران‏‫؛ حاشیه و تصویر نظامی و آرامگاه از محمد تجویدی. تهران‏‫: پدیده‏‫.

ن‍ظام‍ی‌، ال‍ی‍اس‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌، (1363). خ‍م‍س‍ه‌ ن‍ظام‍ی‌ گ‍ن‍ج‍ه‌ای‌. ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ و ت‍ع‍ل‍ی‍ق‍ات‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا واژه‌ن‍ام‍ه‌ و ام‍ث‍ال‌ و ح‍ک‍م‌ از ب‍ه‍روز ث‍روت‍ی‍ان‌. ت‍ه‍ران‌: ت‍وس‌.

ن‍ظام‍ی‌، ال‍ی‍اس‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌، (1369). م‍ث‍ن‍وی‌ ل‍ی‍ل‍ی‌ و م‍ج‍ن‍ون‌ (ترکی). ت‍رج‍م‍ه‌ ص‍م‍د وورغ‍ون. تهران: تلاش.

ن‍ظام‍ی‌، ال‍ی‍اس‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌، (1370). پنج گنج. ب‍ه‌ک‍وش‍ش‌ ح‍س‍ی‍ن‌ پ‍ژم‍ان‌ ب‍خ‍ت‍ی‍اری‌. [ت‍ه‍ران‌]: پ‍گ‍اه‌‏‫.

ن‍ظام‍ی‌، ال‍ی‍اس‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌، (1370). خ‍لاص‍ه‌ خ‍م‍س‍ه‌ ح‍ک‍ی‍م‌ ن‍ظام‍ی‌‌گ‍ن‍ج‍وی‌ ب‍ا ش‍رح‌ ل‍غ‍ات‌ و ت‍رک‍ی‍ب‍ات‌. ب‍‌ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ ع‍زی‍زال‍ل‍ه‌ ج‍وی‍ن‍ی‌. ت‍ه‍ران‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌.

ن‍ظام‍ی‌، ال‍ی‍اس‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌، (1370). خ‍م‍س‍ه‌ ح‍ک‍ی‍م‌ ن‍ظام‍ی‌ گ‍ن‍ج‍وی‌، پ‍ن‍ج‌ گ‍ن‍ج‌. گ‍زی‍ده‌ ح‍م‍ی‍دی‌ ش‍ی‍رازی‌. تهران: ارم‍غ‍ان‌ ای‍ران‌.

ن‍ظام‍ی‌، ال‍ی‍اس‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌، (1370). داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ خ‍م‍س‍ه‌ ن‍ظام‍ی‌: خ‍س‍رو و ش‍ی‍ری‍ن‌، ل‍ی‍ل‍ی‌ و م‍ج‍ن‍ون‌، ه‍ف‍ت‌ پ‍ی‍ک‍ر. خ‍لاص‍ه‌ ب‍ه‌ن‍ث‍ر از: م‍س‍ع‍ود ب‍رزی‍ن‌؛ ب‍خ‍ط ی‍ون‍س‌ خ‍ان‍ل‍رزاده‌. ت‍ه‍ران‌: ف‍ره‍ن‍گ‍س‍را ی‍س‍اول‍ی‌.

ن‍ظام‍ی‌، ال‍ی‍اس‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌، (1370). س‍ی‌ غ‍زل‌ از ن‍ظام‍ی‌ گ‍ن‍ج‍وی‌: ه‍م‍راه‌ ب‍ا ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ن‍ظوم‌ غ‍زل‍ه‍ا ب‍ه‌ت‍رک‍ی‌ آذری‌. ب‍ه‌ اه‍ت‍م‍ام‌ م‌. ع‌. ف‍رزان‍ه‌. [ت‍ه‍ران‌]: م‍ن‍ظوم‍ه‌.

ن‍ظام‍ی‌، ال‍ی‍اس‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌، (1370). م‍ث‍ن‍وی‌ اق‍ب‍ال‍ن‍ام‍ه‌ از خ‍م‍س‍ه‌ ح‍ک‍ی‍م‌ ن‍ظام‍ی‌ گ‍ن‍ج‍وی‌. خ‍ط ح‍س‍ی‍ن‌ ج‍ع‍ف‍ری‌ت‍ب‍ار. [ت‍ه‍ران‌]: آت‍ل‍ی‍ه‌ ه‍ن‍ر.

ن‍ظام‍ی‌، ال‍ی‍اس‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌، (1370). م‍ث‍ن‍وی‌ هفت پ‍ی‍ک‍ر از خ‍م‍س‍ه‌ ح‍ک‍ی‍م‌ ن‍ظام‍ی‌گ‍ن‍ج‍وی‌. وی‍رای‍ش‌ و ن‍گ‍ارش‌ دی‍ب‍اچ‍ه‌ از اح‍م‍د ک‍وش‍ا؛ ب‍ه‌ ب‍خ‍ط م‍ج‍ی‍د ف‍دائ‍ی‌م‍ن‍ش‌. [ت‍ه‍ران‌]: آت‍لیه‌ ه‍ن‍ر.

ن‍ظام‍ی‌، ال‍ی‍اس‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌، (1371). م‍ث‍ن‍وی‌ ل‍ی‍ل‍ی‌ و م‍ج‍ن‍ون‌. ن‍گ‍ارش‌ دی‍ب‍اچ‍ه‌ م‍ن‍وچ‍ه‍ر آدم‍ی‍ت‌‎ ;ب‍خ‍ط ح‍م‍ی‍د س‍اس‍ان‍ی‌. ت‍ه‍ران‌: آت‍ل‍ی‍ه‌ ه‍ن‍ر.

ن‍ظام‍ی‌، ال‍ی‍اس‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌، (1373). داس‍ت‍ان‌ ع‍ش‍ق‌ ل‍ی‍ل‍ی‌ و م‍ج‍ن‍ون‌ از خ‍م‍س‍ه‌ ن‍ظام‍ی‌ گ‍ن‍ج‍وی‌. ب‍ه‌اه‍ت‍م‍ام‌ ح‍س‍ن‌ م‍ن‍ص‍وری‌. ت‍ه‍ران‌: مهرداد.

ن‍ظام‍ی‌، ال‍ی‍اس‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌، (1374). گ‍ن‍ج‍ور پ‍ن‍ج‌‌گ‍ن‍ج‌: گ‍زی‍ده‌ اش‍ع‍ار ن‍ظام‍ی‌‌گ‍ن‍ج‍وی‌. ان‍ت‍خ‍اب‌ و ت‍وض‍ی‍ح‌ ع‍ب‍دال‍م‍ح‍م‍د آی‍ت‍ی‌. تهران: سخن.

ن‍ظام‍ی‌، ال‍ی‍اس‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌، (1376). خ‍م‍س‍ه‌ ح‍ک‍ی‍م‌ ن‍ظام‍ی‌ گ‍ن‍ج‍وی‌. بخط مرتضی خوشنویس میرخانی. [تهران]: موسسه نشر کتب اخلاق.

ن‍ظام‍ی‌، ال‍ی‍اس‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌، (1377). ک‍ل‍ی‍ات‌ خ‍م‍س‍ه‌ ح‍ک‍ی‍م‌ ن‍ظام‍ی‌ گ‍ن‍ج‍وی‌: م‍خ‍زن‌ الاس‍رار، خ‍س‍رو و ش‍ی‍ری‍ن‌، ل‍ی‍ل‍ی‌ و م‍ج‍ن‍ون‌ ... م‍ق‍دم‍ه‌ و ش‍رح‌ ح‍ال‌ از ش‍ب‍ل‍ی‌ ن‍ع‍م‍ان‍ی‌؛ ح‍واش‍ی‌ م‍ح‍م‍ود ع‍ل‍م‍ی‌ "دروی‍ش‌". ت‍ه‍ران‌: ج‍اوی‍دان‌.

ن‍ظام‍ی‌، ال‍ی‍اس‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌، (1377). ک‍ل‍ی‍ات‌ خ‍م‍س‍ه‌ ح‍ک‍ی‍م‌ ن‍ظام‍ی‌ گ‍ن‍ج‍وی‌: م‍خ‍زن‌ الاس‍رار، خ‍س‍رو و ش‍ی‍ری‍ن‌، ل‍ی‍ل‍ی‌ و م‍ج‍ن‍ون‌، ه‍ف‍ت‌ پ‍ی‍ک‍ر... ... م‍ق‍دم‍ه‌ و ش‍رح‌ ح‍ال‌ از ح‍س‍ی‍ن‌ وح‍ی‍دی‌. ت‍ه‍ران‌: ص‍ف‍ی‌ع‍ل‍ی‍ش‍اه‌.

ن‍ظام‍ی‌، ال‍ی‍اس‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌، (1378). ک‍ل‍ی‍ات‌ خ‍م‍س‍ه‌ ن‍ظام‍ی‌: م‍خ‍زن‌ الاس‍رار، خ‍س‍رو و ش‍ی‍ری‍ن‌، ل‍ی‍ل‍ی‌ و م‍ج‍ن‍ون‌، ه‍ف‍ت‌ پ‍ی‍ک‍ر، اس‍ک‍ن‍درن‍ام‍ه‌، اق‍ب‍ال‍ن‍ام‍ه‌ م‍طاب‍ق‌ ب‍ا ن‍س‍خ‍ه‌ ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ ش‍ده‌ وح‍ی‍د دستگردی. ب‍ه‌ اه‍ت‍م‍ام‌ پ‍روی‍ز ب‍اب‍ای‍ی‌. ت‍ه‍ران‌: ن‍گ‍ی‍ن‌.

ن‍ظام‍ی‌، ال‍ی‍اس‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌، (1378). گ‍زی‍ده‌ ق‍ص‍ه‌ه‍ای‌ ن‍ظام‍ی‌. ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ ش‍ی‍رازی‌. ت‍ه‍ران‌: پ‍ی‍ام‌ م‍ح‍راب‌.

ن‍ظام‍ی‌، ال‍ی‍اس‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌، (1379). اقبالنامه. ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ و ش‍رح‌ ب‍ا واژه‌ن‍ام‍ه‌ و م‍ق‍دم‍ه‌ از ب‍ه‍روز ث‍روت‍ی‍ان‌. ت‍ه‍ران‌: ت‍وس‌.

ن‍ظام‍ی‌، ال‍ی‍اس‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌، (1380). اق‍ب‍ال‌ن‍ام‍ه‌: ح‍ک‍ی‍م‌ ن‍ظام‍ی‌ گ‍ن‍ج‍وی‌. ب‍ا ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ و ح‍واش‍ی‌ ح‍س‍ن‌ وح‍ی‍د دس‍ت‍گ‍ردی‌. ت‍ه‍ران‌: ای‍ران‌ س‍خ‍ن‌.

ن‍ظام‍ی‌، ال‍ی‍اس‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌، (1380). خ‍س‍رو و ش‍ی‍ری‍ن‌: ح‍ک‍ی‍م‌ ن‍ظام‍ی‌ گ‍ن‍ج‍وی‌. ب‍ا ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ و ح‍واش‍ی‌ ح‍س‍ن‌ وح‍ی‍د دس‍ت‍گ‍ردی‌. ت‍ه‍ران‌: ای‍ران‌ س‍خ‍ن‌.

ن‍ظام‍ی‌، ال‍ی‍اس‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌، (1380). خ‍لاص‍ه‌ی‌ خ‍م‍س‍ه‌ی‌ ن‍ظام‍ی‌ گ‍ن‍ج‍وی‌. گ‍زی‍ن‍ش‌، وی‍رای‍ش‌ و ن‍گ‍ارش‌ غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌ ده‌ ب‍زرگ‍ی‌. ت‍ه‍ران‌: اف‍ک‍ار.

ن‍ظام‍ی‌، ال‍ی‍اس‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌، (1380). خ‍م‍س‍ه‌ ن‍ظام‍ی‌ ب‍ر اس‍اس‌ م‍ت‍ن‌ ع‍ل‍م‍ی‌ - ان‍ت‍ق‍ادی‌ آک‍ادم‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ ش‍وروی‌. زی‍رن‍ظر ی‌. ا. ب‍رت‍ل‍س‌. ت‍ه‍ران‌: ق‍ق‍ن‍وس‌.

ن‍ظام‍ی‌، ال‍ی‍اس‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌، (1380). ش‍رف‍ن‍ام‍ه‌: ح‍ک‍ی‍م‌ ن‍ظام‍ی‌ گ‍ن‍ج‍وی‌. ب‍ا ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ و ح‍واش‍ی‌ ح‍س‍ن‌ وح‍ی‍د دس‍ت‍گ‍ردی‌. ت‍ه‍ران‌: ای‍ران‌ س‍خ‍ن‌.

ن‍ظام‍ی‌، ال‍ی‍اس‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌، (1380). ک‍ل‍ی‍د پ‍ن‍ج‌ گ‍ن‍ج‌ ن‍ظام‍ی‌. ب‍ه‌اه‍ت‍م‍ام‌ ک‍اظم‌ ف‍ت‍ح‍ی‌. ت‍ه‍ران‌: آب‍ان‍گ‍اه.

ن‍ظام‍ی‌، ال‍ی‍اس‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌، (1380). ل‍ی‍ل‍ی‌ و م‍ج‍ن‍ون‌: ح‍ک‍ی‍م‌ ن‍ظام‍ی‌ گ‍ن‍ج‍وی‌. ب‍ا ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ و ح‍واش‍ی‌ ح‍س‍ن‌ وح‍ی‍د دس‍ت‍گ‍ردی‌. ت‍ه‍ران‌: ای‍ران‌ س‍خ‍ن‌.

ن‍ظام‍ی‌، ال‍ی‍اس‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌، (1380). م‍خ‍زن‌ الاس‍رار: ح‍ک‍ی‍م‌ ن‍ظام‍ی‌ گ‍ن‍ج‍وی‌. ب‍ا ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ و ح‍واش‍ی‌ ح‍س‍ن‌ وح‍ی‍د دس‍ت‍گ‍ردی‌. ت‍ه‍ران‌: ای‍ران‌ س‍خ‍ن‌.

ن‍ظام‍ی‌، ال‍ی‍اس‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌، (1380). ن‍گ‍ار پ‍رن‍ی‍ان‌پ‍وش‌: (گ‍زی‍ده‌ای‌ از م‍ث‍ن‍وی‍ه‍ای‌ ن‍ظام‍ی‌ گ‍ن‍ج‍وی‌). ان‍ت‍خ‍اب‌ و ش‍رح‌ و ت‍وض‍ی‍ح‌ م‍رت‍ض‍ی‌ م‍ی‍ره‍اش‍م‍ی‌. ک‍رج‌: ج‍ام‌ گ‍ل‌.

ن‍ظام‍ی‌، ال‍ی‍اس‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌، (1380). ه‍ف‍ت‌ پ‍ی‍ک‍ر: ح‍ک‍ی‍م‌ ن‍ظام‍ی‌ گ‍ن‍ج‍وی‌. ب‍ا ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ و ح‍واش‍ی‌ ح‍س‍ن‌ وح‍ی‍د دس‍ت‍گ‍ردی‌. ت‍ه‍ران‌: ای‍ران‌ س‍خ‍ن‌.

ن‍ظام‍ی‌، ال‍ی‍اس‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌، (1381). ک‍ل‍ی‍ات‌ خ‍م‍س‍ه‌ ح‍ک‍ی‍م‌ ن‍ظام‍ی‌ گ‍ن‍ج‍وی‌: ش‍ام‍ل‌ م‍خ‍زن‌ الاس‍رار، خ‍س‍رو و ش‍ی‍ری‍ن‌... از روی‌ ق‍دی‍م‍ی‍ت‍ری‍ن‌ ن‍س‍خ‌ م‍وج‍ودوح‍ی‍د دس‍ت‍گ‍ردی‌. ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌ و ب‍ازن‍گ‍ری‌ م‌. ظه‍وری‍ان‌. ت‍ه‍ران‌: طل‍وع‌‏‫.

ن‍ظام‍ی‌، ال‍ی‍اس‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌، (1382). خ‍م‍س‍ه‌ ن‍ظام‍ی‌ گ‍ن‍جه‌ای‌. ب‍راس‍اس‌ ن‍س‍خ‍ه‌ وح‍ی‍د دس‍ت‍گ‍ردی‌؛ ب‍ه‌ک‍وش‍ش‌ س‍ع‍ی‍د ح‍م‍ی‍دی‍ان‌. ت‍ه‍ران‌: ق‍طره‌.

ن‍ظام‍ی‌، ال‍ی‍اس‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌، (1383). خ‍م‍س‍ه‌ ن‍ظام‍ی‌ ب‍ر اس‍اس‌ ن‍س‍خ‍ه‌ س‍ع‍دل‍و (ق‍رن‌ ه‍ش‍ت‍م‌ ه‍ج‍ری‌) و م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ب‍ا ن‍س‍خ‍ه‌ آک‍ادم‍ی‌ ش‍وروی‌ و وح‍ی‍د دس‍ت‍گ‍ردی‌. ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌، م‍ق‍دم‍ه‌ و واژه‌ن‍ام‍ه‌ از س‍ام‍ی‍ه‌ ب‍ص‍ی‍ر م‍ژده‍ی‌؛ ب‍ازن‍گ‍ری‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‍اءال‍دی‍ن‌ خ‍رم‍ش‍اه‍ی‌. ت‍ه‍ران‌: دوس‍ت‍ان‌.

ن‍ظام‍ی‌، ال‍ی‍اس‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌، (1383). ک‍ل‍ی‍ات‌ ح‍ک‍ی‍م‌ ن‍ظام‍ی‌ گ‍ن‍ج‍وی‌. ب‍ه‌ک‍وش‍ش‌ ن‍ظام‌ال‍دی‍ن‌ ن‍وری‌ ک‍وت‍ی‍ان‍ی‌.

ن‍ظام‍ی‌، ال‍ی‍اس‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌، (1383). ک‍ل‍ی‍ات‌ ح‍ک‍ی‍م‌ ن‍ظام‍ی‌ گ‍ن‍ج‍وی‌. ب‍ا ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ ح‍س‍ن‌ وح‍ی‍د دس‍ت‍گ‍ردی‌. ت‍ه‍ران‌ : پ‍ی‍ام‌ ت‍وس‍ع‍ه‌.

ن‍ظام‍ی‌، ال‍ی‍اس‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌، (1383). ک‍ل‍ی‍ات‌ ح‍ک‍ی‍م‌ ن‍ظام‍ی‌ گ‍ن‍ج‍وی‌. ب‍ا ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ و ح‍واش‍ی‌ ح‍س‍ن‌ وح‍ی‍د دس‍ت‍گ‍ردی‌. ت‍ه‍ران‌ : ک‍ت‍اب‌ آب‍ان‌.

ن‍ظام‍ی‌، ال‍ی‍اس‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌، (1385). برگزیده خمسه نظامی مخزن‌الاسرار. جهانبخش نوروزی. شیراز: دهش.

ن‍ظام‍ی‌، ال‍ی‍اس‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌، (1385). خمسه نظامی بر اساس چاپ مسکو - باکو. تهران‏‫: شهر کتاب (هرمس)‏‫.

ن‍ظام‍ی‌، ال‍ی‍اس‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌، (1385). خمسه نظامی. ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌ ف‍رش‍ی‍د اق‍ب‍ال‌. ت‍ه‍ران‌ : اق‍ب‍ال‌.

ن‍ظام‍ی‌، ال‍ی‍اس‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌، (1386). اقبالنامه، شرفنامه. تهران: عقیل.

ن‍ظام‍ی‌، ال‍ی‍اس‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌، (1386). خسرو شیرین. تهران: اقبال.

ن‍ظام‍ی‌، ال‍ی‍اس‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌، (1386). ک‍ل‍ی‍ات‌ خ‍م‍س‍ه‌ ح‍ک‍ی‍م‌ ن‍ظام‍ی‌ گ‍ن‍ج‍ه‌ای‌: م‍خ‍زن‌ الاس‍رار، خ‍س‍رو و ش‍ی‍ری‍ن‌، ل‍ی‍ل‍ی‌ و م‍ج‍ن‍ون‌، ه‍ف‍ت‌ پ‍ی‍ک‍ر... ت‍ه‍ران‌: امیر‌کبیر.

ن‍ظام‍ی‌، ال‍ی‍اس‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌، (1387). اندیشه‌های زرین نظامی‌گنجوی. گردآوری فرزانه اصفهانی. تهران: بدیهه.

ن‍ظام‍ی‌، ال‍ی‍اس‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌، (1387). هزار گنج. حسین اسماعیلی. اصفهان : کنکاش‏‫.

ن‍ظام‍ی‌، ال‍ی‍اس‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌، (1388). ک‍ل‍ی‍ات‌ ح‍ک‍ی‍م‌ ن‍ظام‍ی‌ گ‍ن‍ج‍وی‌. ت‍ه‍ران‌: اف‍ک‍ار.

ن‍ظام‍ی‌، ال‍ی‍اس‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌، (1388). ک‍ل‍ی‍ات‌ ح‍ک‍ی‍م‌ ن‍ظام‍ی‌ گ‍ن‍ج‍وی‌. ب‍ا ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ و ح‍واش‍ی‌ ح‍س‍ن‌ وح‍ی‍د دس‍ت‍گ‍ردی‌. ت‍ه‍ران‌ : چاو.

ن‍ظام‍ی‌، ال‍ی‍اس‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌، (1388). لیلی و مجنون. تهران: اقبال.

ن‍ظام‍ی‌، ال‍ی‍اس‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌، (1388). نقد تطبیقی ادیان و اساطیر در شاهنامه فردوسی، خمسه نظامی، منطق الطیر. تهران: زوار.

ن‍ظام‍ی‌، ال‍ی‍اس‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌، (1389). کلیات خمسه حکیم نظامی گنجه‌ای : مخزن الاسرار، خسروو شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر و اسکندر نامه. ویراسته کاظم عابدینی‌مطلق. تهران: ذهن آویز.

ن‍ظام‍ی‌، ال‍ی‍اس‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌، (1389). کلیات خمسه نظامی. تهران: ایران جوان.

ن‍ظام‍ی‌، ال‍ی‍اس‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌، (1390). خسرو شیرین. تهران: انتشارات آریا‌اندیش.

ن‍ظام‍ی‌، ال‍ی‍اس‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌، (1390). لیلی و مجنون. تهران: راه جاودان‏‫.

ن‍ظام‍ی‌، ال‍ی‍اس‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌، (1390). لیلی و مجنون. تهران: قلم کیمیا‏‫.

ن‍ظام‍ی‌، ال‍ی‍اس‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌، (1390). مخزن‌الاسرار. تهران: راه جاودان.

ن‍ظام‍ی‌، ال‍ی‍اس‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌، (1390). هفت‌پیکر. تهران: راه جاودان.

ن‍ظام‍ی‌، ال‍ی‍اس‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌، (1391). گزیده‌ خمسه‌ی نظامی‌گنجوی شامل: پنج منظومه شیرین مخزن‌الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر و اسکندر‌نامه (حاوی شرف‌نامه و اقبال). تهران: فرهنگ دانشجو‏‫.

ن‍ظام‍ی‌، ال‍ی‍اس‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌، (1392). اقبالنامه. تهران : آندیاگستر.

ن‍ظام‍ی‌، ال‍ی‍اس‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌، (1392). پنج‌گنج نظامی. تهران ‏‫: کارگاه فیلم و گرافیک سپاس.

ن‍ظام‍ی‌، ال‍ی‍اس‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌، (1392). ک‍ل‍ی‍ات‌ ح‍ک‍ی‍م‌ ن‍ظام‍ی‌ گ‍ن‍ج‍وی‌. خوشنویس اسماعیل نژادفردلرستانی؛ نگارگری علیرضا آقامیری؛ تذهیب عبدالله پوراسماعیلی. تهران: بانک ملی ایران، شرکت چاپ و نشر.

ن‍ظام‍ی‌، ال‍ی‍اس‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌، (1393). تهران: کارگاه فیلم و گرافیک سپاس.

ن‍ظام‍ی‌، ال‍ی‍اس‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌، (1393). کلیات خمسه نظامی‌گنجوی. تهران‏‫: انتشارات پور‌صائب.

ن‍ظام‍ی‌، ال‍ی‍اس‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌، (1393). ل‍ی‍ل‍ی‌ و م‍ج‍ن‍ون‌ ن‍ظام‍ی‌ گ‍ن‍ج‍وی‌ از روی نسخه تصحیح شده وحید دستگردی‏‫. م‍ق‍دم‍ه‌: تطبیق و تنظیم اح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‍ی‌‌ک‍ازرون‍ی‌. ت‍ه‍ران‌ : ارم‍غ‍ان‌.

ن‍ظام‍ی‌، ال‍ی‍اس‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌، (1394). ک‍ل‍ی‍ات‌ ح‍ک‍ی‍م‌ ن‍ظام‍ی‌ گ‍ن‍ج‍وی‌: تعلیقات مخزن الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر، شرفنامه و اقبالنامه، شامل فرهنگ لغات و کنایات نظامی. از روی نسخه تصحیح شده استاد وحید دستگردی.

ن‍ظام‍ی‌، ال‍ی‍اس‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌، (1394). کلیات خمسه نظامی‌. به کوشش و ویرایش کاظم عابدینی‌مطلق. تهران: نگاه آشنا.

ن‍ظام‍ی‌، ال‍ی‍اس‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌، (1394). مخزن‌الاسرار. تهران: آریا اندیش.

ن‍ظام‍ی‌، ال‍ی‍اس‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌، (1396). کلیات خمسه حکیم نظامی‌گنجه‌ای. قم: اندیشه مولانا‏‫.

ن‍ظام‍ی‌، ال‍ی‍اس‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌، (1396). کلیات خمسه نظامی. مشهد: داریوش.

ن‍ظام‍ی‌، ال‍ی‍اس‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌، (1397). خسرو شیرین. تهران: قلم کیمیا.

ن‍ظام‍ی‌، ال‍ی‍اس‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌، (1397). هفت‌پیکر. تهران: قلم کیمیا.

ن‍ظام‍ی‌، ال‍ی‍اس‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌، (1398). خمسه شاه طهماسبی؛ به خط شاه محمود نیشابوری. تهران: موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری متن.

نوروزی، زینب، (1391). فرهنگ نظامی‌پژوهی: (درباره آثار نظامی گنجوی). تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

وح‍ی‍د دس‍ت‍گ‍ردی‌، ح‍س‍ن‌، (1380). گ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه‌: ح‍ک‍ی‍م‌ ن‍ظام‍ی‌ گ‍ن‍ج‍وی‌. ت‍ه‍ران‌: ای‍ران‌ س‍خ‍ن‌.

وح‍ی‍د دست‍گ‍ردی‌، ح‍س‍ن‌، (1381). گ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه‌ ن‍ظام‍ی‌ گ‍ن‍ج‍وی‌. ت‍ه‍ران‌: ب‍رگ‌ن‍گ‍ار.

وح‍ی‍د دس‍ت‍گ‍ردی‌، ح‍س‍ن‌، (1396). گ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه‌ ح‍ک‍ی‍م‌ ن‍ظام‍ی‌ گ‍ن‍ج‍ه‌ای‌: ش‍رح‌ ح‍ال‌ ن‍ظام‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌ ل‍غ‍ات‌ و دی‍وان‌ ق‍ص‍ی‍ده‌ و غ‍زل‌ و رب‍اع‍ی‍ات‌. ت‍ه‍ران‌: ق‍طره‌‏‫.

 

درباره همایش
مهلت ارسال مقالات:
30 دی 1398
زمان برگزاری همایش:
21 اسفند 1398

تماس با ما
ساختمان مرکزی : تهران - خيابان ولی عصر (عج) -
تقاطع خیابان طالقانی - شماره 1552
كدپستي : 1416953613
تلفن : 66493431
دورنگار : 66493418
رایانامه :
khamseh@honar.ac.ir


پیوندها
فرهنگستان هنر
مجموعه نسخه شناسی و نسخه پژوهی
مؤسسة تأليف، ترجمه و نشر آثار هنري - متن
موسسه فرهنگی هنری صبا
دانشگاه هنر
دانشگاه هنر شیراز
دانشگاه هنر اصفهان
دانشگاه هنر اسلامی تبریز
دانشگاه هنرهای اسلامی_ایرانی استاد محمود فرشچیان