راهنمای ارسال مقاله

 

سیستم ارسال مقاله، برای دریافت مقالات کاربران، امکان بررسی وضعیت مقاله در هر زمان، اصلاح و تغییر مقاله توسط کاربران و نیز برقراری ارتباط موثر بین مدیر اجرایی و نگارنده، برای هر مقاله، از طریق پست الکترونیکی طرفین طراحی شده است. این سیستم همۀ مراحل ثبت مشخصات نگارنده، ثبت مشخصات مقاله، بررسی پرونده مقاله، اعلام وضعیت مقاله و اعلام نظر در مورد هر مقاله را در نظر گرفته است. مراحل کار به صورت زیر است:


کلیه حقوق این سایت متعلق به نشریه مطالعات عالی هنر است.