ورودی غربی: خیابان ولیعصر، خیابان طالقانی، خیابان شهید برادران مظفر، شماره 125

ورودی شرقی: خیابان ولیعصر، نرسیده به خیابان طالقانی، شماره 1552

ساعت بازدید: ساعت 10 تا 18 ( به جز روزهای تعطیل)

تلفن: 9-66494508

دورنما: 66494512