• هنر حماسی ایران به روایت نگارگران معاصر
  همزمان با بزرگداشت حکیم فردوسی و روز پاسداشت زبان فارسی

 • صبا با نشست تخصصی (گفتمان هنری در تعلیم و تربیت)
  دردهمین روز نمایشگاه (تجسم خلاق)

 • مرقع نفیس هند و ایرانی، برگهای زرین سه قرن هم آفرینی هنری
  با رونمایی از گنجینه عظیم شاهکارهای مرقع هند و ایرانی در موسسه فرهنگی هنری صبا

 • نمایشگاه آثار مرقع هند وایرانی در موسسه صبا
  برگی زرین از هم آفرینی هنر دو تمدن بزرگ شرق

 • نخستین دوره نمایشگاه آثار هنری معلمان وهنر آموزان شهر تهران گشایش یافت.
  همزمان با روز معلم وهفته نکوداشت مقام معلم ، نمایشگاه تجسم خلاق در موسسه فرهنگی هنری هنری صبا گشایش یافت.

موسسه صبا
برنامه های آموزشی
موزه فلسطین
سینما تک