آرم فرهنگستان هنر
نسيم طرب
نسيم طرب تاریخ ثبت : 1391/02/19
طبقه بندي : کتاب ,
موضوع : نسيم طرب
نویسنده : اميرحسين پورجوادي
عکس :
ویراستار : <#f:16/>
چاپ اول : زمستان 1385
چاپ و صحافي : شادرنگ
تعداد صفحات : 154 صفحه
اطلاعات بیشتر : مقدمة مصحح از ابتداي دورة صفويه يعني زمان حكومت شاه اسماعيل اول (ح. 930ـ905) و شاه‌طهماسب (ح. 984ـ930) رساله‌اي كه در پايتخت (تبريز) نوشته شده باشد و بازتاب سنت موسيقيايي دربار صفوي باشد تاكنون به دست ما نرسيده است. اما در همين دوره دربارهايي محلي وجود داشته‌اند كه گاه در آنها آثار و مطالبي جسته‌گريخته ناظر به سنت موسيقيايي آن دربار يا محل نوشته شده است. يكي از مهمترين اين آثار رساله‌اي است تحت عنوان نسيم طرب، به قلم نويسنده‌اي به‌نام نسيمي كه احتمالاً در قرن دهم هجري تأليف گرديده است. در كتاب حاضر سعي شده است براساس شواهد موجود در متن رساله، ممدوح مؤلف و تاريخ تقريبي تأليف اثر مشخص شود كه محتواي آن نيز به اجمال مورد بررسي قرار گيرد. فهرست مطالب سخن‌ ناشران‌ مقدمة‌ مصحِّح‌ ممدوح مؤلف و تاريخ تأليف رساله تحليل اثر معرفت علم پرده معرفت علم ايقاع نسخة خطي و تصحيح مراجع متن رساله فايدة اوّل : در بيان الفاظ احاديث اربعه كه در شأن تغني وارد شده فايدة دويم : در بيان معاني احاديث اربعه و آنچه متعلق است به... در بيان معني حديث دويم در بيان كيفيت تغنّي در بيان معني حديث سيم در بيان معني حديث چهارم مطلب اوّل : در بيان نوشتن اين رساله و احوال جامع او و غيره فايدة سيوم : در بيان وجه تسميه اين رساله به نسيمي فايدة چهارم : در بيان معرفت موسيقي و تقسيم آن بر دو قسم است مطلب دويم : در بيان معرفت باب اوّل از نوع اوّل از قسم موسيقي... فايدة پنجم : در بيان معرفت باب دوم از نوع اوّل از قسم موسيقي... فايدة ششم : در بيان معرفت مراتب نغم يعني پستي و بلندي نغمه مطلب سيم : در بيان شرح مراتب اربعه از درجات نغم به كلام... فايدة هفتم : در بيان وجه مشابهت مقامات و شعب و درخت... فايدة هشتم : در بيان وجه مشابهت آوازهها به همان درخت... مطلب چهارم : در بيان معرفت آن كه هر مقامي را لازم نيست كه... فايدة نهم : در بيان آنكه كدام شعبه از كدام مقام حاصل ميشود... فايدة دهم : در بيان معرفت آن كه هر آوازه از دو مقام حاصل... مطلب پنجم : در بيان سئوال و جوابي كه متعلق است به... فايدة يازدهم : در بيان آن كه ديگر اسامي مكرر در پردهاي چند... فايدة دوازدهم : در بيان اسامي پردهاي چند كه... مطلب ششم : در بيان كيفيت ظهور نغمات پردهاي چند به... فايدة سيزدهم : در بيان معرفت آن كه هر پردهاي مركب از... باب اوّل : در بيان كميت نغمات مقامات باب دويم : در كميت نغمات آوازات باب سيم : در بيان كميت نغمات شعب فايدة چهاردهم : در بيان كميت ظهور تقسيم هر پرده يعني از... در بيان كيفيت ظهور نغمات آوازات در بيان كيفيت ظهور نغمات شعب مطلب هفتم : در بيان آن كه نغمة خاصة هر پرده اقل او چند است فايدة پانزدهم : در بيان تشبيه نسبتي كه ميان دو پرده باشد فايدة شانزدهم : در وجه مشابهت تسميه مقامات بدين اسامي معينه مطلب هشتم : در بيان قصة جمشيد و در آن كه اصل مقامات... در احوال جمشيد 88 فايدة هفدهم : در بيان احوال اهل سرود و آن كه هر يك را... فايدة هژدهم : در بيان نسبت طباع مقامات به عناصر اربعه مطلب نهم: در بيان نظمي كه استادان كردهاند در اسامي مقامات در بيان نظم مقامات در بيان نظم آوازات در بيان رجوع به بحر اوّل فايدة نوزدهم : در بيان تشبيه پردهها به شعبه سيار و بروج و... فايدة بيستم : در بيان معرفت نوع دويم از قسم موسيقي مطلب دهم : در بيان كيفيت نبض و تشبيه آن به ادوار در بيان معرفت نقره كه جزو هر دوري است از ادوار مطلب يازدهم : در بيان كميّت اصول نقرات بروجه تفصيل در بيان بحر مخالف در رجوع به بحر اوّل فايدة بيست و يكم : در بيان اسامي ادوار و كميت نقرات فايدة بيست و دوم : در بيان اختلاف نقرات ادوار كميت و كيفيت فايدة بيست و سوم : در بيان مد و قصر نقره فايدة بيست و چهارم : در بيان كيفيت دور اساس بر وجه تفصيل در بيان كلام منثور 102 مطلب دوازدهم : در بيان كيفيت نقارات دور فتح يعني ضرب الفتح فايدة بيست و پنجم : در بيان كيفيت نقرات چارضرب... فايدة بيست و ششم : در بيان كيفيت نقرات دور ثقيل... مطلب سيزدهم : در بيان كيفيت نقرات دور خفيف... فايدة بيست و هفتم : در بيان كيفيت نقرات دور مخمس فايدة بيست و هشتم : در بيان كيفيت نقارات دور بشارت كبير مطلب چهاردهم : در بيان كيفيت نقارات دور بشارت صغري فايدة بيست و نهم: در بيان نقارات دور جواجك يعني... فايدة سيام : در بيان كيفيت نقرات دور اوسط مطلب پانزدهم : در بيان كيفيت نقرات دور دُرافشان فايدة سي و يكم : در بيان كيفيت نقرات دور شاهنامه فايدة سي و دوم : در بيان كيفيت نقرات دور تركي مطلب شانزدهم : در بيان كيفيت نقرات دور رمل فايدة سي و سيم : در بيان كيفيت نقرات دور هزج فايدة سي و چهارم : در بيان كيفيت نقرات دور دويك مطلب هفدهم : در بيان كيفيت نقرات دور اوفر فايدة سي و پنجم : در بيان كيفيت نقارات دور فاختة كبير فايدة سي و ششم : در بيان كيفيت نقرات دور محجل مطلب هژدهم : در بيان كيفيت دور نيم ثقيل در بيان كيفيت نقرات دور اصول عمل فايدة سي و هفتم : در بيان كيفيت نقرات دور سماعي فايدة سي و هشتم : در بيان كيفيت نقرات دور حربي مطلب نوزدهم : در بيان كيفيت دور سلطان و دور ارغشتك فايدة سي و نهم : در بيان كيفيت نقرات دور روانِ كبير... در بيان كيفيت نقارات دور خفيف صريح و دور ضربي نمايه : اشخاص پردهها ايقاعات اصطلاحات فنّي مقدمة انگليسي
تعداد نمایش : 3167 <<بازگشت
 

مؤسسات تابعه

پژوهشکده هنر
مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری
مؤسسه فرهنگی هنری صبا


پیوندها

فرهنگستان‌های ایران
دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها
مؤسسات پژوهشی
یاد استاد
پورتال قدیم

تماس با ما

ساختمان مرکزی : تهران- خیابان ولیعصر، پایین‌تر از چهارراه طالقانی، شماره 1552
كدپستي : 1416953613
تلفن : 5 - 66954200 دورنگار : 66951167
رایانامه : honar@honar.ac.ir

کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.