آرم فرهنگستان هنر
مجموعة مقالات برگزيدة اولين جشنوارة دانشجويي معماري و شهرسازي
مجموعة مقالات برگزيدة اولين جشنوارة دانشجويي معماري و شهرسازي تاریخ ثبت : 1391/02/24
طبقه بندي : کتاب ,
موضوع : مجموعة مقالات برگزيدة اولين جشنوارة دانشجويي معماري و شهرسازي
نویسنده : <#f:14/>
عکس :
ویراستار : شهنازعلي پورزماني
چاپ اول : 1384
چاپ و صحافي : شادرنگ
تعداد صفحات : 285 صفحه
اطلاعات بیشتر : سخن ناشر هنر حاصل ذوق و حس زيباشناختي هنرمند و تجربيات و آموخته‌هاي اوست. در اين مسير، او در تعامل با هنر و دانش اقوام و ملل ديگر به غناي تجربة خود مي‌افزايد و افق ديد خويش را مي‌گستراند و از اين رهگذر آثار و انديشه‌هاي هنري به منصة ظهور مي‌رسد و ميراث هنري شكل مي‌گيرد. اين ميراث هنري جلوة تلاش هنرمندان، انديشمندان و انسانهايي است كه در آفرينش اثري زيبا سهم داشته‌اند. در واقع آنچه به‌عنوان دست‌ساخته‌اي انساني در قالب يك تابلوي نقاشي چشم‌نواز، بنايي عظيم، مجسمه‌اي زيبا، و خطوط اسرارآميز خودنمايي مي‌كند، تحت‌تاثير انگاره‌ها و انديشه‌هاي رايج در تمدنهاي گوناگون بشري است. مهم آن است كه اين ميراث را بشناسيم و ابعاد گوناگون هنري،‌ فلسفي، تاريخي، جامعه‌شناختي، انسان‌شناختي و... آن را تحليل و بررسي كنيم. بر همين اساس فرهنگستان هنر در چارچوب رسالتي كه در نشر، ترويج و حمايت از هنر بر عهده دارد، علاوه بر برپايي همايشهاي بين‌المللي، هم‌انديشيها و نمايشگاههاي مختلف، با انتشار مجموعه آثاري در حوزه‌هاي گوناگون هنر سعي در پاسخگويي به نياز هنرمندان و محققان در اين زمينه دارد. انتشار مقالات برگزيدة دانشجويان، يكي از موضوعات موردتوجه انتشارات فرهنگستان هنر است و براي تحقق اين هدف، مجموعة «مقالات دانشجويي» طراحي شده است. كتاب حاضر، اولين عنوان اين مجموعه و در بردارندة مجموعة مقالات برگزيدة اولين جشنوارة دانشجويي معماري و شهرسازي است. اميد است با انتشار اين مجموعه، گامي در مسير تقويت فضاي پژوهشي دانشجويان برداشته شود. انتشارات فرهنگستان هنر زمستان 1384 يادداشت 1 دگرگوني ويژگيهاي دانشجويان معماري و رشته‌هاي وابسته به آن، در سالهاي اخير، رويدادي است كه تقريباً همة مدرسان اين رشته‌ها بر آن متفق‌اند. از ويژگيهاي مثبت نسل جديد دانشجويان، جست‌و‌جوگري و نشاط علمي و هنري است كه در مقايسه با دانشجويان سالهاي نخست پس از پيروزي انقلاب، از فضايل بارز نسل جديد شمرده مي‌شود. در مقابل، آشفتگي ذهني و سردرگمي، بي‌اعتنايي به پديده‌هاي اجتماعي مؤثر در معماري و سطحي‌نگري و غرقه‌شدن در كثرت اطلاعات از ضعفهاي مشترك بسياري از دانشجويان اين روزگار است. آشكار است كه آن حسنها از ذات خود آنان برمي‌خيزد و اين عيوب، در بسياري از موارد، از ضعف و سستي مدرسان و نظام آموزشي و منابع درسي. تدبير برنامه‌هايي براي عيان كردن و در معرض ديد گذاشتن محصول كار دانشجويان متضمن فوايد بسياري است. اين عرضه بر نشاط محيطهاي دانشگاهي و تعامل صميمانة ميان دانشجويان و مدرسان و مؤسسات آموزشي مي‌افزايد، محصولات دانشجويي را از تنگناي دانشكده‌ها بيرون مي‌آورد و در عرصة فكري و فرهنگي و هنري جامعه بر آفتاب مي‌افكند، امكان مقايسة آثار دانشجويان در مؤسسات و شهرهاي گوناگون و رقابت سالم ميان آنان را فراهم مي‌آورد و... پيداست كه با اين عرضه مي‌توان به حسن و عيب آثار و پديدآورندگان آنها پي برد. مؤسسات آموزشي و فرهنگي و معلمان اين رشته‌ها با در‌ا‌ختيار داشتن چنين تصويري، ولو به اجمال، بر جغرافياي فكري و علمي دانشجويان و محيط آنان اشراف مي‌يابند و خود و اعمال خود را بر مبناي قوتها و كاستيهاي آن تنظيم مي‌كنند. هدف فرهنگستان هنر و گروه معماري و شهرسازي آن از طراحي جشنوارة دانشجويي معماري و شهرسازي چنين نتايجي بوده است. نخستين اين جشنواره‌ها، در سال 1381، با مشاركت دانشكدة هنرهاي زيباي دانشگاه تهران با موفقيت برگزار شد. در اين جشنواره، دانشجويان آثار گوناگون خود را، از طرح و نوشته، عرضه كردند. كتاب حاضر محصول مقالات برگزيدة دانشجويي آن جشنواره است كه با دقت و ويرايش انتشارات فرهنگستان هنر، خصوصاً سليقه و همت آقاي تقي اكبرزاده، دراختيار خوانندگان قرار گرفته است. اميد است با نظر لطف الهي و اهتمام و مشاركت مؤسسات آموزشي معماري و شهرسازي، تداوم اين حركت ميسر شود. گروه معماري و شهرسازي فرهنگستان هنر يادداشت 2 بخش علمي اولين جشنوارة دانشجويي معماري و شهرسازي در سطوح زير برگزار شده بود: - پايان‌نامه‌هاي دورة كارشناسي - پايان‌نامه‌هاي دورة كارشناسي ارشد - پروژه‌هاي درسي دورة كارشناسي - پروژه‌هاي درسي دورة كارشناسي ارشد - مقالات دانشجويي دورة كارشناسي - مقالات دانشجويي دورة كارشناسي ارشد. و در هر يك از سطوح فوق، مطالب در دو بخش برگزيده و تقدير شده انتخاب شده بود، از اين‌رو مطالب منتخب، به شكلي اعمال مي‌شد كه فضاي دانشجويي مطالب، تحت‌الشعاع قرار نگيرد. پس از بررسي، مطالب برگزيده به دو بخش پايان‌نامه‌ها و مقالات (شامل پروژه‌هاي درسي و مقالات دانشجويي) تقسيم شد و براي حفظ فضاي دانشجويي (جز در مواردي كه نياز بسيار مبرم بود) به كمترين ويرايش محتوايي و ساختاري بسنده و مطالب در چند نوبت ويرايش زباني و صوري شد تا در حد امكان هماهنگ شود. ترتيب مقالات براساس مطالب برگزيده و تقدير شده در هر يك از بخشهاي دوگانة پايان‌نامه‌ها و مقالات است كه در هر بخش ابتدا مطالب معماري و سپس شهرسازي آورده شده است. غير از چند نفر از پديدآورندگان ــ كه براي ادامة تحصيل در خارج از كشور بودند ــ بقية افراد مقالات خود را قبل از انتشار بازبيني كرده‌اند. گفتني است علي‌رغم پيگيري مكرر، مطلب «طراحي سيستم اطلاعات شهري براي شهرهاي مياني ايران» از آقاي حسن طليعي (تقدير شده در بخش پايان‌نامه‌هاي كارشناسي ارشد شهرسازي) براي چاپ در كتاب حاضر دريافت نشد. از همكاري تمام دانشجويان و فارغ‌التحصيلان، به‌ويژه آنهايي كه مطالب خود را بازنگري كردند، راهنمايي جناب آقاي مهندس مهرداد قيومي، عضو محترم گروه معماري و شهرسازي فرهنگستان هنر، و مشاركت جناب آقاي حسن بيانلو در تدوين مجموعة مقالات، صميمانه سپاسگزاري مي‌شود. همكاران علمي جشنواره شوراي سياستگذاري دكتر باقر آيت‌الله‌زاده شيرازي مهندس محمد بهشتي مهندس جليل حبيب‌الهيان دكتر محسن حبيبي دكتر پيروز حناچي دكتر محمد‌مهدي عزيزي دكتر علي غفاري مهندس عبدالحميد نقره‌كار شوراي علمي دكتر باقر آيت‌الله‌زاده شيرازي دكتر حسين بحريني دكتر محمدرضا حافظي دكتر محسن حبيبي دكتر مهدي حجت مهندس حسين شيخ زين‌الدين دكتر محمدمهدي عزيزي دكتر محمد علي‌آبادي دكتر حميد نديمي شوراي داوران دكتر سيمون آيوازيان دكتر غلامرضا اسلامي دكتر مصطفي بهزادفر دكتر جهانشاه پاكزاد مهندس محمود توسلي دكتر جاويد مهندس كامبيز حاج‌قاسمي دكتر عيسي حجت دكتر مهدي حجت دكتر احمد خوشنويس دكتر داراب ديبا دكتر اكبر زرگر دكتر طاقي دكتر منوچهر طبيبيان دكتر محمد علي‌آبادي دكتر علي‌رضا عيني‌فرد دكتر علي غفاري مهندس فريدني دكتر حشمت‌الله متدين دكتر اميرسعيد محمودي دكتر محمدمهدي محمودي دكتر امير منصوري مهندس كامبيز نوايي دكتر نورالدين دكتر فرشاد نوريان فهرست مطالب 1- پايان‌نامه‌ها 1.1- پايان‌نامه‌هاي معماري احياي بازار بوشهر/علي كوليوند تجزيه و تحليل معماري قلاع استان چهارمحال و بختياري/فرشاد نصراللهي باغ موزة فناوري آموزشي/منوچهر معظمي مدرسة هنر/نسيم صفايي منفرد شناخت ساز‌و‌كار تأثير تكنولوژي پيشرفته بر فضا/اميرعباس نجاري جستاري در پديدارشناسي معماري در بستر فرهنگ معاصر و سنت اسلامي/مهدي حمزه‌نژاد 2.1.پايان‌نامه‌هاي شهرسازي مكان‌يابي پاركهاي شهر كرمانشاه با استفاده از GIS / شهناز بخشي 2.مقالات 1.2.مقالات معماري (و رشته‌هاي مرتبط) بهترين جهت‌گيري براي حياط خانة رسوليان/سعيده حسيني‌زاده، فاطمه ياوري، مسعود ميروكيلي‌زاده و ابوذر صالحي كوچ آهنگ زندگي/حبيب ارجمند مزيدي مواد و مصالح در ارتباط با عملكردهاي متفاوت منظر/كاوه مقدمي منبت چوب و كاربرد آن در معماري جنوب شبه‌قارة هند/سارا پاكياري آب‌انبارهاي نايين/هاشم فخارزاده ناييني 2.2.مقالات شهرسازي بررسي مفهوم شهر اسلامي با نگاهي بر هستها و بايدها/محسن علمداري انديشيدن، برپاكردن، شاعرانه زيستن: كندوكاوي در آراي هايدگر/مرتضي هادي جابري مقدم بررسي اصول طراحي و برنامه‌ريزي شهر پايدار/رعنا تقدسي
تعداد نمایش : 4386 <<بازگشت
 

مؤسسات تابعه

پژوهشکده هنر
مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری
مؤسسه فرهنگی هنری صبا


پیوندها

فرهنگستان‌های ایران
دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها
مؤسسات پژوهشی
یاد استاد
پورتال قدیم

تماس با ما

ساختمان مرکزی : تهران- خیابان ولیعصر، پایین‌تر از چهارراه طالقانی، شماره 1552
كدپستي : 1416953613
تلفن : 5 - 66954200 دورنگار : 66951167
رایانامه : honar@honar.ac.ir

کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.