كتاب‌هاي تجديد چاپ

سیر تحول نقاشی ایرانی سدة شانزدهم میلادی (چاپ دوم)


روح انسان در هنر آسیایی (چاپ دوم)


رساله در بیان موسیقی شرقی و مقایسة آن با موسیقی اروپایی (چاپ دوم)


شاه عباس و هنرهای اصفهان (چاپ دوم)


ترجمة رسالة شرفیه (چاپ دوم)


هنر چین (چاپ سوم)


فلسفه و حکمت (1) هنر در نظر افلاطون


زیبایی و فلسفة هنر در گفتگو (2)؛ ارسطو


کتاب‌شناسی مکتب اصفهان


معماری اسلامی در قاهره


آن گوهر بی‌همتا؛ نگاهی به آثار مصور فرصت‌الدله شیرازی


از کارگاه تا دانشگاه؛ پژوهشی در نظام آموزشی استاد ـ شاگرد


اندیشه‌های علمی فارابی دربارة موسیقی


رساله فی‌الموسیقی ابن منجم


مارکسیسم و زیبایی‌شناسی؛ مجموعه مقالات زیبایی‌شناسی و فلسفة هنر(8)


کیوگن؛ نمایش‌های شاد ژاپنی


کتاب‌آرایی قرآن


شیرازنامه


پژوهشی در زندگی هنری سلیمان خان امیرقاسم‌خانی

کتاب
کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.