1396/05/08 - 12:20
یکصد وده پیشکسوت اهل قلم
عکاس: محمد نوروزی