• صبا کارگاه « فنون لعاب – 1 » را برگزار می کند.
  موسسه فرهنگی هنری صبا (وابسته به فرهنگستان هنر)، در ادامه برپایی کارگاههای تخصصی هنرهای سنتی و اصیل ایرانی، کارگاه «فنون لعاب 1» را برگزار می کند.

 • صبا کارگاه «آموزش خوشنویسی نستعلیق و شکسته نستعلیق» را برگزار می کند.
  موسسه فرهنگی هنری صبا (وابسته به فرهنگستان هنر) ، در ادامه برپایی کارگاهها و دوره های آموزشی تخصصی هنرهای ملی، سنتی و اصیل ایرانی، کارگاه آموزش «خوشنویسی نستعلیق و شکسته نستعلیق» را برگزار می کند.

 • صبا کارگاه فنون لعاب- 2 را برگزار می کند
  موسسه فرهنگی هنری صبا (وابسته به فرهنگستان هنر) در ادامه برپایی کارگاههای تخصصی هنرهای سنتی و اصیل ایرانی، کارگاه «فنون لعاب 2» را برگزار می کند.

 • صبا کارگاه «آموزش چرخکاری 1» را برگزار می کند.
  موسسه فرهنگی هنری صبا (وابسته به فرهنگستان هنر) ، در ادامه برپایی کارگاهها و دوره های آموزشی تخصصی هنرهای ملی، سنتی و اصیل ایرانی، کارگاه آموزش « چرخکاری 1 » را برگزار می کند.

 • برگزاری کارگاه در روز پنجشنبه ویژه کارمندان و دانشجویان
  کارگاه آموزش جامع قلم زنی بر اساس مدل آموزشی مشق عملی،مشق نظری و مشق خیالی در موسسه صبا برگزار خواهد شد

موسسه صبا
برنامه های آموزشی
موزه فلسطین
سینما تک