راهنمای تدوین و نگارش

عنوان مقاله: فونت B Lotus - اندازه 16 - پررنگ

 

نام و نام خانوادگي نويسنده اول :(فونت B Lotus - اندازه 12 - پررنگ)

آدرس پست الكترونيك نويسنده: ( 10 pt - (Times New Roman

نام و نام خانوادگي نويسنده دوم: (فونت B Lotus - اندازه 12 - پررنگ)

آدرس پست الكترونيك نويسنده: ( 10 pt - (Times New Roman

 

 

چکیده: (فونت B Lotus - اندازه 12 - پررنگ)

در متن چكيده بايد مستقیما به مسئله مورد مطالعه، اهداف، روش پژوهش، يافته‌‌ها و نتایج اشاره شود. متن چكيده با فونت (B Lotus - اندازه 12) و با يک خط فاصله نوشته شود. چكيده مقاله حدود 400 تا 500 کلمه باشد ودر يك پاراگراف آورده شود. از اشاره به مراجع و کلیات تحقیق در چكيده خودداري گردد. نکته مهم این است که صفحه اول مقاله فقط باید حاوی عنوان مقاله، نام نویسندگان و موسسه و ایمیل آنها، چکیده و واژگان کلیدی باشد و متن اصلی مقاله باید از صفحه دوم آغاز شود.

 

واژگان كليدي: بین 5-3 واژه که با کاما (،) از هم جدا شده و در يك خط باشند (فونت B Lotus - اندازه 12)

 

 

مقدمه (فونت B Lotus - اندازه 12 - پررنگ)

مقالات بايد در قالب نرم افزار مایکروسافت وُرد (2007یا2003 M-SWORD ) ارسال گردد. متن اصلي مقاله به صورت تك ستوني با فونت B Lotus - اندازة 12 - تك فاصله تهيه شود. عنوان بخش‌های اصلی با فونت B Lotus و اندازه 12- پررنگ و عنوان زيربخش‌ها با اندازه 11- پررنگ تايپ شود. درمقدمه به بيان مسئله، اهميت موضوع، ادبیات و پيشينه، مبانی نظری پژوهش پرداخته ‌شود. کل مقاله درصورت وجود شكل‌ها و جدول‌ها نبايد حداقل از 5 صفحه کمتر و حداکثر از 20 صفحه بيشتر باشد. برای رفرنس دهی داخل متن، باید از (نام خانوادگی، سال، شماره صفحه) استفاده شود. به عنوان مثال، برای منبع فارسی: (آیت‌اللهی، 1393، 45) و برای منبع انگلیسی (Golan, 2003, 85) از شماره‌گذاری رفرنس‌ها در داخل متن جدا خودداری شود.

روش تحقيق (فونت B Lotus - اندازه 12 - پررنگ)

در این بخش، به روش تحقیق، و در صورت نیاز، به جامعه آماري، نمونه و روش نمونه‌گيري، ابزارهاي پژوهش (چگونگي بررسي روايي و پايايي ابزارها) و روش‌هاي تجزيه و تحليل داده‌ها پرداخته ‌شود.

 

يافته‌ها (فونت B Lotus - اندازه 12 - پررنگ)

در اين بخش، يافته هاي پژوهش ارایه مي شود. يافته ها در صورت نیاز همراه با جدول، نمودار، شکل و ارائه آمار و ارقام به فارسي و نیز شامل توصيف و تحليل داده‌ها باشد.

 

جداول، شكل ها و نمودارها

هر جدول، شكل و نمودار بايد داراي شماره و عنوان (توضيح) باشد كه با قلم B Lotus - فونت 10 پررنگ تايپ و به ترتيب از 1 شماره‌گذاري ‌شود.

در متن مقاله بايد به همة جداول، شكل‌ها و نمودارها ارجاع شده و از نوشتن عبارتي مانند «جدول زير» يا «شكل زير» اجتناب شود.

 

بحث و نتيجه‌گيري (فونت B Lotus - اندازه 12 - پررنگ)

در بخش نتيجه گيري، نكات مهم انجام شده و دستاورد اصلی، به صورت خلاصه توضيح داده شوند.

 

منابع (فونت B Lotus - اندازه 12 - پررنگ)

منابع در انتهاي مقاله مي‌آيند (ابتدا منابع فارسي و سپس منابع انگليسي). هر منبع بايستي حداقل يك‌بار در متن مقاله مورد استفاده قرار گيرد و يا به آن اشاره شود. از بکار بردن منابع اضافی که در داخل متن به آن اشاره نشده، جدا خودداری شود. مشخصات هر منبع به صورت كامل ذكر شود. منابع فارسي را با فونت B Lotus - اندازه 11 و منابع انگليسي را با فونتTimes New Roman نازك با اندازه 10 تايپ نماييد.

 

 

-