1396/09/30 - 13:19
بالاتر از ابر
عکاس: محمد نوروزی