1  2  3  4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  
از تراس طبقه پنجم
از تراس طبقه پنجم
1  2  3  4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13