1  2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  12  13  
از تراس طبقه پنجم
از تراس طبقه پنجم
1  2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  12  13